Na osnovu člana 7. stav 1. i 3. Zakona o finansiranuju pomoći za otklanjaje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom („Službenim novinama FBiH“, broj 59/14 i 80/14), te Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području federacije bosne i hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službenim novinama FBiH“, broj 37/14), dajem


IZJAVU
ZA IZDVANJE OD PLAĆE ZA FINANSIRANJE POMOĆI ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE






Ja ______________________________________ iz _______________________________
         ( Ime i pezime)                                                                (Mjesto prebivališta)

sa jedinstvenim matičnim brojem _________________________

uposlenik firme _______________________________________________
                               (Naziv firme i sjedište)


IZJAVLJUJEM:

Za zaposlenike u organima vlasti Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih lica, čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave
1. da sam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja jednu dnevnu zaradu iz mjesečne netoplaće po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.

2. da nisam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja jednu dnevnu zaradu iz mjesečne netoplaće po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.


Za ostalie zaposlene u Federaciji

3. da sam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja 1% po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.

4. da nisam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja 1% po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.

(zaokružiti odabranu opciju)



Ako ste zaokružili pod 1. ili pod 3. potrebno je da zaokružite JEDAN OD PONUĐENIH RAČUNA na koji će se uplaćivati:

1. budžeta Federacij BiH - 102-050-00001066-98
2. budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave u sljedećim kantonima:   
    2.1) Zeničko-dobojski kanton - 134-010-00000016-72
        a) BREZA - 338-000-22116336-34
        b) USORA - 154-999-50004336-67
        c) KAKANJ - 134-020-00003708-49
        d) MAGLAJ - 199-046-00032516-34
        e) OLOVO - 338-000-22100272-17
        f) TEŠANJ - 160-300-03300176-41
        g) VAREŠ - 338-000-22100174-20
        h) VISOKO - 199-047-00040183-70
        j) ZAVIDOVIĆI - 102-032-00000270-70
        k) ZENICA - 134-010-00000429-94
        l) ŽEPČE - 338-000-22108354-21
        lj) DOBOJ JUG - 338-000-22115701-96
    2.2) Tuzlanski kanton - 132-100-02560000-80
        a) BANOVIĆI - 132-130-02961000-59
        b) GRAČANICA - 161-025-00342800-41
        c) GRADAČAC - 132-190-02900000-87
        d) KALESIJA - 132-140-02917000-37
        e) KLADANJ - 132-160-02950000-64
        f) ČELIĆ - 199-050-00064895-89
        b) LUKAVAC - 338-000-22118227-84
        h) SREBRENIK - 132-150-02992800-97
        i) TUZLA - 132-100-01850601-97
        j) ŽIVINICE - 154-360-20047307-52
        k) DOBOJ-ISTOK - 132-280-03092308-74
        l) SAPNA - 132-290-03092085-59
        lj) TEOČAK - 132-270-03092694-85
    2.3) Unsko-sanski kanton - 338-000-22100058-77
        a) BIHAĆ - 338-500-22001632-31
        b) BOSANSKA KRUPA - 338-000-22000415-52
        c) BOSANSKI PETROVAC - 338-500-22004835-25
        d) BUŽIM - 161-035-00175606-31
        e) CAZIN - 141-411-00005395-71
        f) KLJUČ - 199-044-00020504-84
        g) SANSKI MOST - 338-540-22000369-17
        h) VELIKA KLADUŠA - 161-035-00429200-20
    2.4) Posavski kanton - 338-000-22104571-21
        a) ORAŠJE - 338-000-22000228-31
        b) ODŽAK - 338-330-22003324-84
        c) DOMALJEVACŠAMAC - 338-000-22000317-55
    2.5) Srednjobosanski kanton - 132-010-20125367-50
        a) TRAVNIK - 338-000-22100290-60
        b) N.TRAVNIK - 154-999-50004299-81
        c) BUGOJNO - 101-130-00007708-32
        d) VITEZ - 338-000-22000255-47
        e) KISELJAK - 338-340-22000450-68
        f) JAJCE - 306-02500004808-35
        g) D.VAKUF - 101-133-00000069-07
        h) G.VAKUF - 338-00022000246-74
        i) KREŠEVO - 306-042-00000079-03
        j) FOJNICA - 338-900-22083675-82
        k) BUSOVAČA - 134-040-00000083-50
        l) DOBRETIĆI - 306-045-00000009-66
    2.6) Kanton Sarajevo - 338-000-22100192-63
        a) HADŽIĆI - 338-000-22100254-71
        b) ILIJAŠ - 160-200-00007106-45
        d) CENTAR - 338-690-22965752-19
        d) ILIDŽA - 338-000-22100245-98
        e) NOVO SARAJEVO - 338-000-22100236-28
        f) VOGOŠĆA - 338-000-22100165-47
        g) TRNOVO - 160-200-00005016-10
        h) NOVI GRAD - 338-000-22100325-52
        i) STARI GRAD - 182-000-03561195-79
        j) GRAD SARAJEVO - 161-000-00179200-82
    
    





_______________________________
(potpis radnika)


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
Telefon: +387 (33) 981 379
eFax: +387 (33) 922 483
Mobitel: +387 (62) 793 350

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo