PDV kalkulator  
Poznat iznos bez PDV-a  
Iznos bez PDV-a *
PDV 17%  
Ukupno sa PDV-om  
Poznat iznos sa PDV-om  
Iznos SA PDV-om *
PDV 17%  
Iznos BEZ PDV-a  
Poznat iznos PDV-a  
Iznos PDV-a 17% *
Iznos BEZ PDV-a  
Iznos SA PDV-om