OBRAČUN PLAĆE  
  Bruto plaća - unijeti bruto plaću *
Ako ne znate bruto placu mozete je izracunati u POMOĆNIM TABELAMA ispod obračuna
 
  Koeficijent ličnog odbita *  
  1) Doprinosi na teret poslodavca      
Ʃ Doprinosi na teret poslodavca 31%
- PIO 17%
- Zdravstvo 12,5%
- Nezaposlenost 1,5%
2) Doprinosi na teret uposlenika 10,5%
Ʃ Doprinosi na teret uposlenika 10,5%
- PIO 6%
- Zdravstvo 4%
- Nezaposlenost 0,5%
Porez na dohodak/plaću i ostale naknade
Neto plaća = Bruto plaća - r.b. 1 (31%)
Umanjenje za lične odbitke
Osnovica za obračun poreza
Porez na dohodak/plaću 10%
Porez zašt. od prirod. nepog.
Opšta vodna naknada
Rehabilitacija
         
  Pregled troškova      
  1) Neto primanje/plaća POSLIJE poreza    
  A) Porez na dohodak/plaću 10%    
  B) Ʃ PIO    
C) Ʃ Zdravstvo
D) Nezaposlenost
E) Ostale naknade
2) Ukupno dažbina (A+B+C+D+E)
3) Ukupno troškova plata (2+3)
Uplatnice
PIO doprinos
Zdravstvo 10,20 Federacij - fond.soli,
Zdravstvo kantona 89,80%
Nezaposlenost 30% Federacije
Nezaposlenost kantona 70%
Porez na dohodak
Opća Vodna Naknada
Naknada za zaštitu od elem. nepogo.
Nakanada za rehabili.inval.lica
Neto dohodak/plaća radnika
Izračun bruto plaće-pomoćna tabela 1
Poznata plaća POSLIJE poreza (isplata radniku) *
Koeficijent ličnog odbita *
Poznata plaća PRIJE poreza (neto plaća)
Bruto plaća
 
Izračun bruto plaće-pomoćna tabela 1
Poznata plaća PRIJE poreza (neto plaća) *
Koeficijent ličnog odbita *
Poznata plaća POSLIJE poreza (isplata radniku)
Bruto plaća
 
Koficijent ličnog odbitka = Iznos koeficijenta sa porezne kartice koji se množi sa 300.00 KM
Struktura plaće
1) Iznos plaće na ruke (iznos koji se uplaćuje radniku)
2) + porez na dohodak
3) Neto plaća ili osnovica za obračun poreza (1+2)
4) + doprinos iz plaće (PIO, Zdravstvo, Nezapolsnost = 31% od bruto plaće)
5) Bruto plaća (3+4)
6) + doprinos na plaće (PIO, Zdravstvo, Nezapolsnost = 10,5% od bruto plaće)
7) + Opća vodna naknada (0,5% od iznosa isplaćenog radniku)
8) + Zaštita od elementarnih nepogoda (0,5% od iznosa isplaćenog radniku)
9) + Naknada za rehabilitaciju invalinih odoba (0,5% od Bruto plaće - do 16 uposlenih)
10) Ukupno troškovi plaće = isplata raniku + porezi i doprinosi (5+6+7+8+9)