Sarajvo

16.03.2015.

Hotel Hollywood, Ilidža

Mostar

17.06.2015.

Hotel ERO

Vitez

18.03.2015.

Franšizni centar BiH

Bugojno

19.03.2015.

JU Kulturno sporski centar Bugojno

Zenica

23.03.2015.

Hotel ZENICA

Maglaj

24.03.2015.

Dom kulture Edhem Mulabdic

Tuzla

25.03.2015.

Hotel TUZLA

Početak seminara u 10:00


PROGRAM SEMINARA
GODIŠNJE POREZNE
PRIJAVE ZA 2014. GODINU
KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
PERIODIČNO IZVJEŠTAVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
POREZ NA DOBIT - sačinjavanje poreznih bilansi i poreznih prijava
- obveznici sačinjavanja i podnošenja poreznog bilansa i porezne prijave
- slučajevi oporezivanja neprofitnih organizacija, ustanova i dr.

USKLAĐIVANJE PRIHODA I RASHODA – uticaj na osnovicu poreza na dobit
- utvrđivanje porezno nepriznatih rashoda kojI imaju tretman stalnih razlika
- utvrđivanje porezno nepriznatih rashoda kojI imaju tretman privremenih razlika
- transferne cijene – stalne/privremene razlike
- slučaj otpisa potraživanja sa tretmanom stalne razlike

KORIŠTENJE POGODNOSTI KOJE PRUŽA ZAKON O POREZU NA DOBIT I MRS 12

- utvrđivanje i knjiženje odloženog poreznog sredstva – MRS 12
- utvrđivanje i knjiženje odložene porezne obaveze – MRS 12
- utvrđivanje prihoda koji ne ulaze u osnovicu za oporezivanje
- usklađivanja za kapitalne dobitke/kapitalne gubitke
- postepeni prijenos revalorizacionih rezervi
- jednokratan prijenos revalorizacionih rezervi

POREZ PO ODBITKU – P-OD, potvrda, prilozi, adresa

POREZNA OSLOBAĐANJA I POTREBNI DOKAZI – investicije, izvoz, invalidna lica i lica sa posebnim potrebama

PRIMJER SAČINJAVANJA POREZNOG BILANSA

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – primjena međunarodnih sporazuma

PRAVILNIK O IZDAVANJU POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI I OBRASCI

KORIŠTENJE GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA

SAČINJAVANJE POREZNE PRIJAVE

UTVRĐIVANJE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT

KAKO IZBJEĆI PREPLATU POREZA NA DOBIT
- podnošenje zahtjeva za izmjenu akontacije poreza na dobit
- smanjenje akontacije poreza na dobit po osnovu privremenih razlika (amortizacija, rezervisanja, potraživanja, porez po odbitku i dr.)
- smanjenje akontacije poreza na dobit po osnovu kapitalnih dobitaka

POREZ NA DOHODAK - Sačinjavanje poreznih prijava i priloga
- obveznici podnošenja godišnje prijave
- primjer zaposlenika koji je ostvario i dohodak od iznajmljivanja imovine i sačinjavanje PRIM 1054 i GPD 1051
- izmjena ranije dostavljene Porezne prijave
- lični odbici koji se mogu koristiti po godišnjoj poreznoj prijavi
- primjer sačinjavanja godišnje prijave nezaposlenog lica koji ostvaruje dohodak iz više izvora
- razumijevanje odredbi člana 7. Zakona o porezu na dohodak
- princip blagajne i primjeri odstupanja od tog principa – primjer iznajmljene imovine

POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI – Obrt i dr.
- obavezne knjige kod obrtnika (KPR, KP, PLDI, EPO)
- prihodi koji su oporezivi
- rashodi koji se priznaju kao odbitne stavke – dopustivi rashod
- rashodi i izdaci koji se ne priznaju kao odbitne stavke
- sačinjavanje poreznih prijava: SPR-1053, PRIM-1054, GPD-1051
- porezni gubitak
- izmjena akontacije poreza na dohodak – korištenje pogodnosti koje pruža Zakon

SAČINJAVANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

- obveznici konsolidacije
- metode konsolidacije
- primjeri konsolidacije BU i BS
- primjena pravilnika o konsolidaciji i MRS-27
- primjena Odjeljka 9 za mala i srednja preduzeća

PROGRAM SEMINARA ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE

SAČINJAVANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
- stavke koje se eliminišu iz konsolidovanih finansijskih izvještaja
- način obezbjeđenja i dostavljanja podataka za konsolidaciju
- rokovi za dostavu konsolidovanih izvještaja

SAČINJAVANJE PERIODIČNIH IZVJEŠTAJA PO NOVOM PRAVILNIKU

- kontrola primjene zahtjeva iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za prvo tromjesečje i za konsolidovane finansijske izvještaje za 2014. godinu (10 do 18., 19 do 28., 30 do 35 i 38 do 51)

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT
- način obezbjeđenja evidencije za dio oporezive djelatnosti
- sačinjavanje poreznog bilansa i porezne prijave

POREZ NA DOHODAK I POREZNE PRIJAVE
- princip blagajne i primjeri odstupanja od tog principa
- utvrđivanje dohodka građana i zaposlenika koji ostvaruju dohodak iz više izvora
- koristi – oporezive porezom na dohodak – tretman plaćaPERIODIČNO IZVJEŠTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA I PREDUZEĆA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – Popunjavanje JP obrasca

Poklon CD sa:
- Zakon o preuzu na dohodak
- Zakon o porezu na dobit
- NACRT Zakona o prirednim društvima
- ....

 IZMJENE ZAKONA I DRUGIH PROPISA


OSTALE AKTUELNOSTI


ODGOVORI NA PITANJANapomena: Sve izmjene u propisima koje i ako se dogode do početka seminara će biti objavljene na CD-u ili na našoj web stranici, a izmjene koje i ako se dogode poslije seminara a prije predaje godišnjeg obračuna će biti objavljene na našoj web stranici


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORE
Materijal

Priručnik

CD-u sa obrascima u excel-u

Pribor za pisanje
Naknada za seminar

Sa materijalom 100,00 KM

Bez materijala 80,00 KM
Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljene prijavnice na žiro račun:

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-470-60038418-11 kod Moja banka d.d.

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-042-50200910-14 kod Moja banka d.d.

ili gotovinom prije početka seminara

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo