Maglaj

19.01.2015.

Dom kulture Edhem Mulabdic

Tuzla

20.01.2015.

Hotel Tuzla

Zenica

21.01.2015.

Hotel Zenica

Mostar

22.01.2015.

Hotel Ero

Sarajevo

26.01.2015.

Hotel Hollywood, Ilidza

Vitez

27.01.2015.

Fransizni centar BiH

Bugojno

28.01.2015.

JU Kulturno-sportski centar BugojnoPROGRAM SEMINARA
 

1. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

 • korisnici i cilj  finansijskih izvještaja
 • kvalitativna obilježja finansijskih izvještaja
 • vrste finansijskih izvještaja vs. razvrstavanje pravnih lica
 • odluke koje se prilažu uz finansijske izvještaje
 • osnovne pretpostavke nastanka događaja
 • vrednovanje i klasifikacija imovine i obaveza prema MRS/MSFI
 • uticaj metode vrednovanja stalnih sredstava na osnovicu poreza na dobit
 • priznavanje nematerijalnih sredstava – goodwill
 • priznavanje stalnih materijalnih sredstava
 • finansijski lizing – priznavanje i evidentiranje, tretman kamate, PDV
 • umanjenje vrijednosti sredstava i tretman PDV-a,
 • amortizacija – procjena priticanja budućih ekonomskih koristi MRS 8,
 • rezervisanja i ispravka potraživanja – porezno (ne) priznati rashodi,
 • popravke u grantnom roku – tretman PDV-a, ukidanje rezervisanja
 • finansijski plasmani – priznavanje i evidentiranje
 • nerealizirani dobici/gubici finansijskih plasmana
 • klasificiranje stavki koje su podložne kreditnom riziku – kategorije od A do E
 • rezervisanja za tehničke rezerve
 • utvrđivanje i iskazivanje prihoda i rashoda sa primjerima evidentiranja:

-       poslovnih prihoda i rashoda,

-       prihoda od potrošnje robe i aktiviranja učinaka – PDV?

-       finansijskih prihoda i rashoda,

-       ostalih prihoda i rashoda, dobitaka i gubitaka,

-       prihoda i rashoda iz osnova usklađivanja vrijednosti,

-       ostalih prihoda i rashoda

 • utvrđivanje porezno nepriznatih rashoda i prihoda
 • razgraničavanje troškova proizvodnje i rashoda perioda
 • uticaj povećanja/smanjenja učinaka na račun dobiti i gubitka (595/596)
 • utvrđivanje dobiti/gubitka – zaključivanje konta uspjeha
 • utvrđivanje ostale sveobuhvatne dobiti/gubitka
 •  novčani tokovi

-          utvrđivanje nočanih tokova od poslovnih aktivnosti

-          utvrđivanje novčanih tokova od ulagačkih aktivnosti

-          utvrđivanje novčanih tokova od finansijskih aktivnosti

-          novčani tokovi u stranoj valuti

-          novčani tokovi od kamata i dividendi

-          novčani tokovi od poreza na dobit

-          novčani tokovi od ulaganja u zavisna društva

-          novčani tokovi od novčanih  transakcija

 • korekcije izvještaja o  promjenama na kapitalu

-          za greške ranijeg perioda

-          za efekte promjene računovodstvenih politika

 • upute za pravilno popunjavanje obrazaca
 • sačnijavanje bilješki uz finansijske izvještaje
 • sačinjavanje godišnjeg izvještaj o poslovanju - sadržaj i elementi izvještaja

 

 

2. OBRASCI KOJI SE DOSTAVLJAJU DO KRAJA JANUARA/FEBRUARA VEZANI ZA POREZ  NA DOHODAK I POREZ NA IMOVINU

 

3. OSTALI  OBAVEZNI OBRASCI UZ GODIŠNJE IZVJEŠTAJE

 • posebne naknade i članarine (TZ, ZS, OVN, ONŠ, P/GK, INV)
 • posebni podaci o plaćama i o broju zaposlenih i statistički izvještaji),

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I PRIPREME ZA PRIMJENU NOVIH PROPISA IZ OBLASTI BUDŽETA  - Zakon, Uredbe, Pravilnici

 

1. AKTUELNE ODREDBE ZAKONA O BUDŽETIMA

 • prihodi i/ili primici – priznavanje prema odredbama Zakona
 • rashodi/izdaci – priznavanje
 • programi/projekti/kapitalni transferi
 • izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • izvršavanje budžeta – limiti
 • privremene mjere za uravnoteženje budžeta
 • privremeno finansiranje


2. AKTUELNO IZ PRAVILNIKA O KNJIGOVODSTVU BUDŽETA

 • evidentiranje kapitalnih transfera
 • način obezbjeđenja evidencije za primjenu klasifikacije funkcija vlade - COFOG


3. UREDBA VLADE O BUDŽETSKOM NADZORU


4. OBVEZNICI SAČINJAVANJA I PODNOŠENJA GODIŠNJIH OBRAČUNA

 • neophodne radnje prije zaključnih knjiženja 
 • procjenjivanje bilansnih pozicija     
 • upute za pravilno popunjavanje obrazaca
 • ovjera godišnjih finansijskih izvještaja budžeta i budžetskih korisnika

Poklon CD sa:
- Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta u FBiH
- Analitički kontni plan za budžet FBiH
- Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda u FBiH (prečišćeni tekst)
- ....

 
AKTELNE IZMJENE PROPISA

OSTALE AKTUELNOSTI

ODGOVORI NA PITANJA

 

 

Napomena: Sve izmjene u propisima koje i ako se dogode do početka seminara će biti objavljene na CD-u ili na našoj web stranici, a izmjene koje i ako se dogode poslije seminara a prije predaje godišnjeg obračuna će biti objavljene na našoj web stranici


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORE
Materijal

Priručnik

Komplet obrazaca na CD-u u excel-u za sva pravna lica

Pribor za pisanje
Naknada za seminar

Sa materijalom 110,00 KM

Bez materijala 90,00 KM
Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljene prijavnice na žiro račun:

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-470-60038418-11 kod Moja banka d.d.

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-042-50200910-14 kod Moja banka d.d.

ili gotovinom prije početka seminara

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo