Na osnovu člana 7. stav 1. i 3. Zakona o finansiranuju pomoći za otklanjaje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom („Službenim novinama FBiH“, broj 59/14 i 80/14), te Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području federacije bosne i hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službenim novinama FBiH“, broj 37/14), dajem


IZJAVU
ZA IZDVANJE OD PLAĆE ZA FINANSIRANJE POMOĆI ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE


Ja ______________________________________ iz _______________________________
         ( Ime i pezime)                                                                (Mjesto prebivališta)

sa jedinstvenim matičnim brojem _________________________

uposlenik firme _______________________________________________
                               (Naziv firme i sjedište)


IZJAVLJUJEM:

Za zaposlenike u organima vlasti Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih lica, čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave
1. da sam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja jednu dnevnu zaradu iz mjesečne netoplaće po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.

2. da nisam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja jednu dnevnu zaradu iz mjesečne netoplaće po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.


Za ostalie zaposlene u Federaciji

3. da sam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja 1% po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.

4. da nisam saglasanda se od moje neto plaće izdvaja 1% po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.

(zaokružiti odabranu opciju)Ako ste zaokružili pod 1. ili pod 3. potrebno je da zaokružite JEDAN OD PONUĐENIH RAČUNA na koji će se uplaćivati:

1. budžeta Federacij BiH - 102-050-00001066-98
2. budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave u sljedećim kantonima:   
    2.1) Zeničko-dobojski kanton - 134-010-00000016-72
        a) BREZA - 338-000-22116336-34
        b) USORA - 154-999-50004336-67
        c) KAKANJ - 134-020-00003708-49
        d) MAGLAJ - 199-046-00032516-34
        e) OLOVO - 338-000-22100272-17
        f) TEŠANJ - 160-300-03300176-41
        g) VAREŠ - 338-000-22100174-20
        h) VISOKO - 199-047-00040183-70
        j) ZAVIDOVIĆI - 102-032-00000270-70
        k) ZENICA - 134-010-00000429-94
        l) ŽEPČE - 338-000-22108354-21
        lj) DOBOJ JUG - 338-000-22115701-96
    2.2) Tuzlanski kanton - 132-100-02560000-80
        a) BANOVIĆI - 132-130-02961000-59
        b) GRAČANICA - 161-025-00342800-41
        c) GRADAČAC - 132-190-02900000-87
        d) KALESIJA - 132-140-02917000-37
        e) KLADANJ - 132-160-02950000-64
        f) ČELIĆ - 199-050-00064895-89
        b) LUKAVAC - 338-000-22118227-84
        h) SREBRENIK - 132-150-02992800-97
        i) TUZLA - 132-100-01850601-97
        j) ŽIVINICE - 154-360-20047307-52
        k) DOBOJ-ISTOK - 132-280-03092308-74
        l) SAPNA - 132-290-03092085-59
        lj) TEOČAK - 132-270-03092694-85
    2.3) Unsko-sanski kanton - 338-000-22100058-77
        a) BIHAĆ - 338-500-22001632-31
        b) BOSANSKA KRUPA - 338-000-22000415-52
        c) BOSANSKI PETROVAC - 338-500-22004835-25
        d) BUŽIM - 161-035-00175606-31
        e) CAZIN - 141-411-00005395-71
        f) KLJUČ - 199-044-00020504-84
        g) SANSKI MOST - 338-540-22000369-17
        h) VELIKA KLADUŠA - 161-035-00429200-20
    2.4) Posavski kanton - 338-000-22104571-21
        a) ORAŠJE - 338-000-22000228-31
        b) ODŽAK - 338-330-22003324-84
        c) DOMALJEVACŠAMAC - 338-000-22000317-55
    2.5) Srednjobosanski kanton - 132-010-20125367-50
        a) TRAVNIK - 338-000-22100290-60
        b) N.TRAVNIK - 154-999-50004299-81
        c) BUGOJNO - 101-130-00007708-32
        d) VITEZ - 338-000-22000255-47
        e) KISELJAK - 338-340-22000450-68
        f) JAJCE - 306-02500004808-35
        g) D.VAKUF - 101-133-00000069-07
        h) G.VAKUF - 338-00022000246-74
        i) KREŠEVO - 306-042-00000079-03
        j) FOJNICA - 338-900-22083675-82
        k) BUSOVAČA - 134-040-00000083-50
        l) DOBRETIĆI - 306-045-00000009-66
    2.6) Kanton Sarajevo - 338-000-22100192-63
        a) HADŽIĆI - 338-000-22100254-71
        b) ILIJAŠ - 160-200-00007106-45
        d) CENTAR - 338-690-22965752-19
        d) ILIDŽA - 338-000-22100245-98
        e) NOVO SARAJEVO - 338-000-22100236-28
        f) VOGOŠĆA - 338-000-22100165-47
        g) TRNOVO - 160-200-00005016-10
        h) NOVI GRAD - 338-000-22100325-52
        i) STARI GRAD - 182-000-03561195-79
        j) GRAD SARAJEVO - 161-000-00179200-82
    
    

_______________________________
(potpis radnika)


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo