Na osnovu člana 5. stav 3. Statuta Komisije, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i člana 2. stav 4. Poslovnika o načinu konstituisanja i rada KRRBiH br. 138-1/12 od 27.12.2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana 27.02.2015. godine, donijela

ODLUKU
O KONSTITUISANJU KOMISIJE ZA
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BOSNE I
HERCEGOVINE ZA MANDATNI PERIOD OD 2015. DO
2016. GODIN


Član 1.
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH za mandatni period od 2015. do 2016. godine konstituiše se u sljedećem sastavu:
iz Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH
1. Zoran Turković, predsjedavajući
2. Milan Dmitrović, član
3. Augustin Mišić, član
iz Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
4. Prof. dr. Dragan Mikerević
5. Doc. dr. Jelena Poljašević, član
6. Siniša Mutić, član
iz Udruženja računovođa i revizora Brčko Distrikta
7. Mr. Anka Bulatović, član

Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Član 3.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi odluka br.35/14 od 20.03.2014.godine.

Obrazloženje
Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj dana, 27.02.2015. godine u Banjaluci, donijela odluku o konstituisanju Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine za mandatni period od 2015. do 2016. godine, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Broj 11/15
27. februara 2015. godine
Banja Luka

Predsjedavajući
Komisije za računovodstvo i reviziju BiH
Prof. dr. Dragan Mikerević, s. r.

Na osnovu člana 5. stav 2. i 3. Statuta Komisije i odredbi člana 2. Poslovnika o načinu konstituisanja i rada KRRBiH br.138-1/12 od 27.12.2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana 27.2.2015. godine,donijela

ODLUKA
O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG KOMISIJE

Član 1.
Zoran Turković, dipl. ekonomista iz Stolca, imenuje se za predsjedavajućeg Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine na mandatni period od godinu dana.

Član 2.
U skladu sa članom 1., imenovani preuzima sva prava i obaveze predsjedavajućeg, sa 1.3. 2015. godine.

Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je razriješila prof.dr Dragana Mikerevića sa funkcije predsjedavajućeg KRRBiH sa danom 28.2.2015. godine, zbog isteka mandata. U skladu sa Statutom Komisije, a na prijedlog Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije BiH, Komisija RRBiH je na svojoj sjednici održanoj dana, 27.2.2015. godine, za predsjedavajućeg Komisije za računovodstvo i reviziju BiH imenovala Zorana Turkovića na mandatni period od godinu dana, od 1.3.2015. godine, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Broj 12/15
27. februara 2015. godine

Predsjedavajući
Komisije za računovodstvo i reviziju BiH
Prof. dr. Dragan Mikerević, s. r.

Na osnovu člana 5. stav 3. Statuta Komisije, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i odredbi člana 2. Poslovnika o načinu konstituisanja i rada KRRBiH br. 138-1/12 od 27.12.2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana 27.02.2015. godine, donijela

ODLUKU
O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA
KOMISIJE

Član 1.
Gabriela Čilić Kardov, magistar znanosti iz Mostara, imenuje se za generalnog sekretara Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine na mandatni period od godinu dana.

Član 2.
U skladu sa članom 1., imenovana preuzima sva prava i obaveze sa danom, 1.3.2015. godine.

Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje
S obzirom da je Mirela Bojić, razriješena funkcije generalnog sekretara Komisije odlukom br. 09/15 od 27.02.2015. g. i članom 5. Statuta Komisije propisano da sjedište generalnog sekretara određuje predsjedavajući Komisije na mandatni period od godinu dana, za generalnog sekretara Komisije RRBiH imenovana je Gabriela Čilić Kardov, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Broj 13/15
27. februara 2015. godine
Banja Luka

Predsjedavajući
Komisije za računovodstvo i reviziju BiH
Prof. dr. Dragan Mikerević, s. r.0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo