Naknada za općekorisne funkcije šumaKANTON SLUŽBNE NOVINE I BROJ DATUM OBJAVE IZNOS NAKDE
1. Unsko-sanski kanton SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA 22/12 10.08.2012. Naknada za općekorisne funkcije šuma plaćaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji Kantona kao i djelovi pravnih lica čije je sjedište izvan Kantona, a obavljaju djelatnost na području Kantona, u visini 0,07 % njihovog ukupnog prihoda ostvarenog na području Kantona.
2. Posavski kanton NARODNE NOVINE ŽUPANIJE POSAVSKE 9/13 20.11.2013. Naknadu za općekorisne funkcije šuma u visini od 0,015% ukupno ostvarenog prihoda, plaćaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na prostoru Županije, kao i dijelovi pravnih osoba čije je sjedište van Županije, a obavljaju djelatnost na prostoru Županije.
3. Tuzlanski kanton SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 9/12 03.08.2012. Naknadu za općekorisne funkcije šuma u visini od 0,05% ukupno ostvarenog prihoda, plaćaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i djelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona.
4. Zeničko-dobojski kanton SLUŽBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA 8/13 18.07.2013. Naknadu za općekorisne funkcije šuma u visini od 0,07 % od ukupno ostvarene godišnje dobiti, plaćaju sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica ĉije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona.
5. Bosansko-podrinjski kanton SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO PODRINJSKOG KANTONA 4/13 13.03.2013. Naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji kantona, kao i djelovi pravnih lica čije je sjedište izvan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a obavljaju djelatnost na području kantona, u visini 0,05 % njihovog ukupnog prihoda ostvarenog na području kantona.
6. Srednjobosanski kanton SLUŽBENE NOVEIN ŽUPANIJE SREDIŠNJA BOSNA – SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Na stranici Vlade objavljeno 28.04.2014. (1) Naknadu za općekorisne funkcije šuma, u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda, plaćaju sva pravna lica koje su registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na području Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište izvan Kantona, a obavljaju djelatnost na području Kantona.
(2) Naknada iz stava (1) ovoga člana uplaćuje se tromjesečno i nakon završnoga godišnjeg računovodstvenog izvještaja, u korist računa Budžeta Kantona.
(3) Od obaveze plaćanja naknade iz stava (1) ovoga člana izuzimaju se: korisnik državnih šuma, javne institucije, humanitarne organizacije, udruženja i fondacije, osim onih koji obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti.
(4) Kontrolu obračuna i uplate naknade iz stava (1) ovoga člana obavljaju Porezna uprava i šumarski inspektori na način predviđen stavom (4) člana 54. ovoga zakona
7. Hercegovačkoneretvanski kanton

ZAKON NIJE USVOJEN
8. Zapadnohercegovački kanton NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 8/13 29.4.2013. Naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti na teritoriju županije u visini 0,07% od ukupno ostvarenog prihoda na teritoriju županije.
9. Kanton Sarajevo SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO 5/13 07.02.2013. Naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području Kantona kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na području Kantona.

Naknada iz stava (1) ovog člana plaća se u visini od 0,07% od ukupno ostvarenog prihoda tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju prema mjestu ostvarenog prihoda.
10. Kanton 10 - Hercegbosanska županija Narodne novine HBŽ 4/14 31.03.2014.
Naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje
djelatnosti na području Županije kao i dijelovi pravnih osoba čije je sjedište izvan Županije, a obavljaju
djelatnost na području Županije, u visini od 0,07 % ukupno ostvarenog prihoda

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom
izvještaju prema mjestu ostvarenog prihoda.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na posebni račun Proračuna Županije.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo