Službene novine FBiH 26/14 od 04.04.2014.


Na osnovu člana 117b. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98 do 55/12) i člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01 i 18/05), Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, na 17. sjednici održanoj 28.08.2013. godine u Mostaru, donosiODLUKU


O VISINI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA OSIGURANA U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA

Član 1.


Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos) za osigurana lica iz čl. 14 i 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se i plaća u mjesečnim iznosima, za vrijeme:

1.

rada u drugom preduzecu i drugom pravnom licu, u smislu propisa o radnim odnosima

60,00 KM

2.

obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika i studenata u toku sticanja obrazovanja i odgoja

3,00 KM

3.

obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu

30,00 KM

4.

prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije koju organizira ustanova za zapošljavanje

3,00 KM

5.

društveno organiziranog omladinskog radnog angažiranja - oblici zadrugarstva učenika, studenata i nezaposlene omladine

30,00 KM

6.

obavljanja javnih radova

3,00 KM

7.

učestvovanja na organiziranim sportskim takmičenjima

3,00 KM

8.

obavljanja privremenih i povremenih poslova, u smislu propisa o radu

60,00 KM

9.

stručnog osposobljavanja za rad djece sa teškoćama u razvoju

2,00 KM

10.

izdržavanja kazne zatvora

3,00 KM

11.

učestvovanja u akcijama spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća

3,00 KM

12.

učestvovanja u društveno organiziranim radnim akcijama u Federaciji BiH pri obnovi i izgradnji zemlje

3,00 KM

13.

obavljanja poslova vojne ili odgovarajuće civilne zaštite ili obučavanja za vršenje ovih poslova

4,00 KM

14.

izvršavanja naloga Ministarstva odbrane BiH, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i uprava civilne zaštite

4,00 KM

15.

obavljanja javne i druge društvene funkcije ili građanske dužnosti na poziv državnih ili drugih ovlaštenih organa

60,00 KM

16.

obavljanja poslova operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija u vršenju poslova gašenja požara i zaštite od drugih nesreća

4,00 KM

17.

obavljanja poslova gorske službe spašavanja i ronjenja prilikom učestvovanja u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno imovine ili učestvovanja u spašavanju ljudi, odnosno imovine

3,00 KM


Ako okolnosti iz stava 1. ovog člana traju kraće od mjesec dana, iznos doprinosa utvrđuje se srazmjerno broju dana za koji se plaća doprinos.Član 2.


Obveznici obračuna i uplate doprinosa iz člana 1. stav 1. ove odluke su:1. za lica iz tač. 1., 4. i 8. - ispiatilac plaće, odnosno novčane naknade,2. za lica iz tačke 2. - obrazovno-odgojne ustanove,3. za lica iz tačke 3. - poslodavci kod kojih rade,4. za lica iz tačke 5. - omladinske zadruge,5. za lica iz tačke 6. - investitori radova,6. za lica iz tačke 7. - organizatori sportskih takmičenja,7. za lica iz tačke 9. - poduzeća i druga pravna lica kod kojih se nalaze na stručnom osposobljavanju,8. za lica iz tačke 10. - kazneno-popravne ustanove,9. za lica iz tač. 11. do 17.- preduzeća i druga pravna lica koji ih pozivaju.Član 3.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Broj UOFZ-247/13 28. augusta /kolovoza 2013. godine Mostar

Predsjedavajući Dr. sc. Ivo Rozić, s. r.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo