Službeni glasnik BiH, broj 1/15

Na osnovu člana 22. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/01 i 72/13) i člana 46. Statuta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Skupština Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 17.12.2014. godine, donijela je

ODLUKU


O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora) u 2015. godini.

Član 2.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, temeljem kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 60 KM kvartalno.Osnovica za obračun članarine Komori je realiziran ukupni kvartalni uvoz ili iznos bruto plate zaposlenih iskazan u završnom računu za 2014. godinu.Članu Komore može se obračunati članarina samo po jednom od osnova iz prethodnog stava.

Član 3.

Privredno-pravna lice registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inostranstvu koja su u 2014. godini imala realizovan vanjskotrgovinski promet po osnovu uvoza plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na vrijednost uvezene robe.Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine je vrijednost uvezene robe iskazana u carinskim deklaracijama za kvartal za koji se obračunava članarina.Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,1% na utvrđenu osnovicu.Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 60,00 KM kvartalno.Članice Komore koje u kvartalu za koji se obračunava članarina nisu realizovale uvoz, članarinu za taj kvartal plaćaju u minimalnom iznosu od 60,00 KM.U skladu sa ovim članom članarinu plaćaju i članovi koji u odnosnom kvartalu 2015. godine prvi put realiuzuju uvoz, pod uslovom da im članarina nije obračunata primjenom člana 4. ove odluke.

Član 4.

Banke, osigurajajuća društva, privredno-pravna lica iz oblasti građevinarstva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti, te agencije u prometu), kao i drugi članovi Komore kojima se članarina ne može obračunati u skladu sa članom 3. ove odluke, plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto platu.Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine kvartala je jedna četvrtina iznosa bruto plate iskazanog u završnom računu za 2014. godinu.Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,2% na utvrđenu osnovicu.Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 60,00 KM kvartalno.

Član 5.

Naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore plaćaju članarinu obračunatu u skladu sa članom 4. ove odluke.

Član 6.

Član Komore koji dio ukupnog prihoda ostvaruje po osnovu izvoza, obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za vrijednost izvezene robe, odnosno procenat ostvarenog ukupnog prihoda po osnovu izvoza za godinu za koju je obračunata osnovica za plaćanje članarine.Umanjenje članarine iz prethodnog stava vrši se temeljem zahtjeva člana Komore i dostavljene dokumentacije.

Član 7.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Član 8.

Generalni sekretar Komore je ovlašten da u cilju obračuna i naplate članarine zaključi odgovarajuće ugovore sa nadležnim institucijama kojima se predaju finansijski izvještaji pravnih lica, odnosno putem kojih se vrše finansijske transakcije, te utvrdi način kontrole i uplate članarine.

Član 9.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj: 01-1-557-5/14 od 31.03.2014. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 29/14, od 15.04.2014. godine; "Službene novine Federacije BiH", broj 29/14, od 16.04.2014. godine, "Službeni glasnik RS", broj 27/14, od 11.04.2014. godine; "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 12/14, od 11.04.2014. godine).

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2015. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH", "Infokomu" i na web stranici Komore (www.komorabih.ba).
Broj 01-1-1923-5/14 17. decembra 2014. godine

Predsjednik Skupštine Asmin Veladžić, s. r.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo