Sarajevo

11.06.2015.

Hotel Holiday

Mostar

12.06.2015.

Hotel Ero

Zenica

15.06.2015.

Hotel Dubrovnik - MCC

Vitez

16.06.2015.

Franšizni centar BiH

Bugojno

17.06.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Početak seminara u 10:00


PROGRAM SEMINARA
PRIMJENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK I PDV-u

PRIPREME ZA SAČINJAVANJE POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

PRIVREDNA DRUŠTVA – obrasci na CD-u

-          Primjena MRS-a 34 i Pravilnika o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja

-          Primjena Pravilnika o finansijskom izvještavanju

-          Metode skraćenog utvrđivanja stanja zaliha

-          Skraćeni obračun amortizacije

-          Provjera stanja prolaznih i povezanih konta

-          Usaglašavanje pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom

-          Utvrđivanje povećanja/smanjenja učinaka i izravnanje konta

-          Način sačinjavanja finansijskih izvještaja

 

BUDŽET – obrasci na CD-u

-          Sačinjavanje periodičnih izvještaja po novom pravilniku

-         Kontrola primjene zahtjeva iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za prvo polugodište i za donošenje DOB-a za 2016 do 2018. godinu (10 do 18., 19 do 28., 30 do 35 i 38 do 51)


POREZ NA DOHODAK

-          koristi, naknade


POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

-          PDV po osnovu vanposlovne potrošnje (kada se ispostavlja interna faktura)

-          PDV po osnovu usluga prema mjestu primaoca usluge

-          Ispravka odbitka ulaznog PDV-a


AKTUELNOSTI  I IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I POREZA

-          Uvode li se dvije stope PDV, ili se

-          Povećava stopa PDV-a na nivo stopa u okruženju

-          Hoće li izdaci za ishranu i druge sada neoporezive naknade biti oporezive

-          Hoće li se promijeniti stopa poreza na dobit ili će se dividenda oporezivati

 


POSEBNO OBAVIJEŠTENJE: za sve izmjene propisa ukoliko uslijede poslije seminara informisat ćemo vas putem e-mailaIZMJENE ZAKONA I DRUGIH PROPISA


OSTALE AKTUELNOSTI


ODGOVORI NA PITANJANapomena: Sve izmjene u propisima koje i ako se dogode do početka seminara će biti objavljene na CD-u ili na našoj web stranici, a izmjene koje i ako se dogode poslije seminara a prije predaje godišnjeg obračuna će biti objavljene na našoj web stranici


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORE
Materijal

Priručnik

Pribor za pisanje

CD sa obrascima u excel-u
Naknada za seminar

Sa materijalom 100,00 KM

Bez materijala 80,00 KM
Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljene prijavnice na žiro račun:

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-470-60038418-11 kod Moja banka d.d.

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-042-50200910-14 kod Moja banka d.d.

ili gotovinom prije početka seminara

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo