Cilj vršenja pripremnih radnji, kao što su: popis sredstava i izvora sredstava, usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom, usaglašavanje stanja obaveza i potraživanja, iskazivanje utvrđenih razlika između stvarnog (popisanog) stanja i stanja u knjigama, te ostale kontrolne radnje, prije sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja, jeste da finansijski izvještaji pruže tačne i potpune podatke o prihodima i rashodima, kao i o stanju sredstava i izvora sredstava za izvještajni period i da ti izvještaji budu sačinjeni u skladu sa MSFI-a i Zakonom o računovodstvu i reviziji u F BiH.

Da bi udovoljili svojoj namjeni, finansijski izvještaji treba da na fer i istinit način prikažu stanje imovine i obaveza, trajnih izvora finansiranja, novčane tokove, te ostvareni finansijski rezultat subjekta u izvještajnom periodu.

U okviru predbilansnih radnji, posebnu pažnju treba posvetiti popisu imovine i obaveza, jer se popisom imovine i obaveza knjigovodstveno stanje svodi na stavrno stanje kao jedan od veoma važnih uslova za sačinjavanje tačnih i na istinit način prezentiranih finansijskih izvještaja. Popis je nezamjenjivi korektivni instrument knjigovodstvenih stanja na osnovu kog se vrši potrebna korekcija određenih pozicija iskazanih u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama.

Popisom je potrebno obuhvatiti cjelokupnu imovinu i sve obaveze i za svaku, posebnu, grupu imovine i obaveza sastaviti posebne popisne liste (zalihe materijala, zalihe inventara, zalihe robe, zalihe godotvih proizvoda, popisna lista opreme, transportnih sredstava, potraživanja po vrstama, obaveze po vrstama i td.).

Prema tome, popis cjelokupne imovine i obaveza (aktive i pasive) koju pravno lice ima ili koristi ima suštinsku funkciju da obezbijedi u potpunosti istinito i fer izvještavanje o imovinskom položaju pravnog lica.

Godišnjim popisom trebaju biti obuhvaćene:
     a) sva imovina, i
     b) svi izvori sredstava.
Stavke dugoročnih rezervisanja za rizike i troškove se ne popisuju kao ni odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg perioda. Također, ne popisuju se ni stavke kapitala – ove   stavke se provjeravaju (knjiga udjela ili knjiga registra dioničara).
Godišnji popisi cjelokupne imovine i obaveza predstavlja opštepriznati (i obavezan) instrument usklađivanja knjigovodstvenih  stanja imovine i obaveza sa stvarnim stanjem utvrđenim fizičkim popisom.
Popis je kontrolni postupak pri čijem provođenju knjigovodstvene evidencije u pravnom licu kontinuiranog poslovanja imaju nezamjenjivu zadaću, jer stanje u poslovnim knjigama prikazuje koliko čega treba biti, a provedeni popis koliko čega stvarno ima u pravnom licu.
Pored kontrolne, odnosno korektivne funkcije, popis omogućava da se na osnovu dobijenih rezultata izvrši ocjena i analiza postojećeg stanja i predlože aktivnosti kojima se postiže veća efikasnost u korišćenju angažovanih sredstava.
Popisom se utvrđuje stvarno stanje sredstava i obaveza prema izvorima sredstava zatečenih na dan popisa, bez obzira da li pripadaju subjektu ili se kod njega nalaze po nekom drugom osnovu (čuvanje, obrada, dorada itd.), kao i stvarno stanje sredstava, koja na dan popisa nisu zatečena u subjektu.


Za obavljanje popisa potrebno je formirati popisnu/e komisiju/e, te obezbjediti popisne liste. Iste mogu biti formirane interno ili kupljene.

Popisne liste treba da se sastavljaju za svako popisno mjesto posebno i treba da sadrže najmanje slijedeće podatke:
     - popisno mjesto (skladište);
     - broj popisne liste;
     - broj (analitičkog) konta za imovinu koja je predmet popisa;
     - datum popisa;
     - naziv i vrstu imovine;
     - redni broj popisane imovine u popisnoj listi;
     - nomenklaturni broj (šifra pod kojom se vodi imovina);
     - jedinica mjere, količina, cijena i iznos popisane imovine;
     - knjigovodstveno stanje (količina, cijena i iznos);
     - ispravka vrijednosti, ako je ima;
     - razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja (manjkovi i viškovi);
     - zbir vrijednosti i rekapitualcija popisne/popisnih listi
     - potpis računopolagača;
     - potpis članova komisije i drugi podaci.


Primjer odluke o sprovođenju popisa:  


Na osnovu člana  _____ Pravilnika o računovodstvu, (ili Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava društva) direktor (Upravni odbor/Nadzorni odrbor, osnivač i sl.) donosi:

ODLUKU
o godišnjem popisu i osnivanju komisije za popis
    
Član 1.

Sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine će se  obaviti redovni godišnji popis i to:
     1) dugotrajne materijalne imovine,
     2) dugotrajne nematerijalne imovine,
     3) dugotrajne finansijske imovine,
     4) potraživanja i obaveza,
     5) razgraničenja i rezervisanja,
     6) zaliha,
     7) novčanih sredstava i vrijednosnih papira
     8) upisanog neuplaćenog kapitala

Član 2.

Organizacijom popisa rukovodi direktor.

Član 3.

Za obavljanje popisa osnivaju se sljedeće komisije:

     1. Centralna komisija za popis:
(Ova komisija se obično osniva u pravnim licima koja u svojoj aktivi imaju zastupljenu raznoliku strukturu sredstava u zanačajnom obimu - gotovih proizvodi, materijal, inventar, stalna sredstva, roba, potraživanja sa većim brojem organizacionih dijelova i skladišno-prodajnih prostora i td ).
    
     2. Komisija za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
     3. Komisija za popis dugoročnih finansijskih ulaganja,  novčanih sredstava, potraživanja i obaveza
     4. Komisija za popis zaliha
Neka pravna lica će možda imati potrebu da formiraju samo jednu popsinu komisiju – mala pravna lica

Član 4.

Popis će se obaviti u svim poslovnim dijelovima društva (skaldištima, maloprodajnim objektima, stovarištima, pogonima, kancelarijskim i pomoćnim prostorima, blagajni i dr.).

Član 5.

Ovlašćuje se Direktor/Uprava da svojim pismenim rješenjem može dopuniti pojedine popisne komisije ako se iz bilo kojih razloga za to ukaže potreba (ova odredba neće biti potrebna ako odluku/rješenje donosi direktor).

Član 6.

Popis će se obavljati od 05. decembra tekuće godine do 02. januara naredne godine.
Dinamiku popisa i pojedinačne rokove za popis utvrdit će pojedina komisija u svojim planovima rada.

Član 7.

Direktor (Uprava) pravnog lica će u roku od 3 dana od dana donošenja ove odluke izdati pojedinačna rješenja o imenovanju popisnih komisija, a u roku od 8 dana od donošenja ove odluke i pisane upute o provedbi redovnog godišnjeg popisa (samo ako su posebne upute potrebne).

Član 8.

Centralna  komisija za popis je obavezna, na osnovu planova popisa komisija za popis, koordinirati rad komisija, te im pružati stručnu pomoć (ako je formirana centralna komisija).

Član 9.

Komisije za popis su dužne sačiniti zapisnike/izvještaje o popisu sa uočenim nedostacima i svojim zapažanjima sa prijedlozima za:
     - knjiženje viškova i manjkova iskazanih po popisu;
     - otpis obaveza i potraživanja ili prijedlog za utuženje nenaplaćenog potraživanja;
     - otpis rashodovanih i neupotrebljivih sredstava; i
     - druge okonosti relevantne za utvrđivanje fer vrijednosti imovine i obaveza.
Izvještaje o izvršenom popisu predsjednici pojedinih komisija trebaju dostaviti Direktoru ili, ako je formirana, predsjedniku Centralne komisije do 10. januara naredne godine.

Član 10.

  Centralna  komisija za popis sastavlja izvještaj (elaborat) o popisu, kojeg predsjednik po završetku, zajedno s izvještajima o izvršenom popisu pojedinih popisnih komisija dostavlja Direktoru (predsjedniku Uprave) do 13. januara naredne godine.

Član 11.

Uz izvještaje će Centralna komisija (svaka popisna komisija, ako nije formirana centralna komisija) priložiti i specifikaciju popisnih lista po mjestima popisa, analitičkim i sintetičkim kontima glavne knjige, kao i pomoćne knjige, izjave odgovornih osoba, obrazloženja nastalih razlika i prijedloga o otpisu, te druga zapažanja u vezi s popisom.

Sarajevo, 01.12.20__.                    
Broj: ______________                              


D i r e k t o r,

__________Primjer odluke o sprovođenju popisa:  

Na osnovu člana 7. Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava direktor/rukovodilac (predsjednik Uprave i sl.) donosi:

RJEŠENJE

o imenovanju člnova u komisijama za popis imovine i obaveza

U popisne komisije za obavljanje popisa imenuju se slijedeći članovi komisija:

     1. Centralna komisija za popis:
        Predsjednik _____________________
        Član ___________________________
        Član ___________________________
        Zamjenik člana ___________________
        (Ova komisija se formira prema ukazanoj potrebi).
 
     2. Komisija za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine:
        Predsjednik _____________________
        Član ___________________________
        Član ___________________________
        Zamjenik člana ___________________

     3. Komisija za popis dugoročnih finansijskih ulaganja,  novčanih sredstava, potraživanja i obaveza:
        Predsjednik ______________________
        Član ____________________________
        Član ____________________________
        Zamjenik člana ___________________

     4. Komisija za popis zaliha:
        Predsjednik _____________________
        Član ___________________________
        Član ___________________________
        Zamjenik člana ___________________


Sarajevo, 01.12.20__.                    
Broj: ______________                              


D i r e k t o r,

__________

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo