Objavljeno u Službenim novinama FBiH br. 20/15 od 13.03.2015.godine

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14),  federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU
UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I
VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14 i 105/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 16. Naknade i takse, podtačka 16.3. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 6. dodaje se novi redni broj 7. koji glasi:

Red.br.NAZIV PRIHODA
VRSTA PRIHODA
7.Naknada za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite722426
Dosadašnji redni broj 7. postaje redni broj 8.

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke: "Raiffeisen bank d.d. BiH" zamjenjuje se nazivom: "Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša" i broj rač
una: "161-035-00429200-20" zamjenjuje se brojem: "198-001-10300005-03".

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu VI. DIREKCIJE ZA CESTE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalne direkcije za ceste, pod 2.2. Tuzlanski kanton, naziv banke: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla", zamjenjuje se nazivom: "UniCredit Bank d.d" i broj računa: "132-100-03091552-07", zamjenjuje se brojem: "338-440-22520940-54".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-1551-11/13
Marta 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Ante Krajina, s. r.Neslužbeni prečišćeni tekst
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Contact

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo