Objavljeno u Službenim novinama FBiH br. 105/14 od 26.12.2014.godine


Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I
VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14 i 46/14, 60/14 i 65/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 17. Općinske naknade i takse, podtačka 17.4. Ostale naknade, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:
Red.br.NAZIV PRIHODA
VRSTA PRIHODA
4.Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana
722444

Dosadašnji redni broj 4. postaje redni broj 5.

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 43. Vitez, naziv banke: "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo" i broj računa: "338-000-22000255-47" zamjenjuje se brojem: "141-437-53200045-23".

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod B) Zavodi za zapošljavanje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalne službe za zapošljavanje, pod 2.9. Kanton Sarajevo, naziv banke: "Raiffeisen Bank d.d. BiH", zamjenjuje se nazivom: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla" i broj računa: "161-000-00274600-32", zamjenjuje se brojem: "132-010-20148801-73".
4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-1551-10/13
Decembra 2014. godine
Sarajevo

Ministar
Ante Krajina, s. r.


Neslužbeni prečišćeni tekst
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo