Službene novine Federacije BiH, broj 54/20

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi


PRAVILNIK


O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


1. OPĆE ODREDBE


1.1. Ovim pravilnikom propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

1.2. Javnim prihodima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se prihodi koji se, u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, uplaćuju na depozitne račune propisane ovim pravilnikom, u korist: budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave (općina i gradova), fondova, direkcija, zavoda, agencija i drugih korisnika javnih prihoda (u daljem tekstu: korisnici javnih prihoda).

1.3. Javni prihodi koji se uplaćuju na depozitne račune propisane ovim pravilnikom, na kraju radnog dana raspoređuju se na transakcijske račune.

1.4. Sastavni dio ovog pravilnika jesu šifre općina i organizacioni kodovi federalnih budžetskih korisnika.

2. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 2.1. Prihodi od indirektnih poreza


2.1.1. Javni prihodi od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa kojeg vodi Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine po osnovu carina i ostalih uvoznih taksi, akciza, poreza na dodanu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznačavaju se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa.

2.1.2. Vrste javnih prihoda od indirektnih poreza su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji

717111

2.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima

717121

3.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta

717131

4.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

717141

5.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu

717151

 2.1.3. Raspodjela prihoda sa računa iz Tabele 1. redni broj 1. ovog pravilnika između korisnika javnih prihoda u Federaciji vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) za finansiranje funkcija:

a) Federacije 36,20%

b) Kantona 51,23%

c) jedinica lokalne samouprave 8,42%

d) direkcija cesta u Federaciji 3,90%

e) Grada Sarajeva 0,25 %

2.1.4. Dinamika raspodjele prihoda od indirektnih poreza vrši se prema dinamici pražnjenja sredstava s Jedinstvenog računa, u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09).

2.1.5. Prihode sa računa iz Tabele 1. redni broj 1. ovog pravilnika banka usmjerava prema koeficijentima iz tačke 2.1.3. ovog pravilnika na račune iz Tabele 1. rbr. 2. do 6. ovog pravilnika.

2.1.6. Raspoređivanje sredstava sa Posebnih računa iz Tabele 1. rbr. 3., 4. i 5. ovog pravilnika vrši banka na osnovu godišnjeg Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

2.1.7. Raspoređivanje sredstava sa Posebnog računa iz Tabele 1. rbr. 5. ovog pravilnika vrši banka i to: 40% iznosa na račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i 60% iznosa na račun kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa za ceste utvrđuje u skladu sa godišnjim Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

2.1.7.1. Kantonalni organi za ceste raspoređuju 42% iznosa na račun općinskih i gradskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava.

2.1.7.2. Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

Tabela 1. Posebni računi za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza


Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000106-213

2.

Depozitni račun Budžeta Federacije

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000106-698

3.

Poseban račun budžeta Federacije za pripadajući dio kantona

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000106-504

4.

Poseban račun budžeta Federacije za pripadajući dio jedinica lokalne samouprave

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000106-407

5.

Poseban račun budžeta Federacije za pripadajući dio upravitelja cesta

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000106-310

6.

Depozitni račun Grada Sarajeva

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

161-000-0017920-082

 2.2.Cestarina


2.2.1. Javni prihod od cestarine u iznosu od 0,25KM po jednom litru za izgradnju autocesta i drugih cesta koji pripadaju Federaciji na osnovu metodologije koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, a koji naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje doznačava se na Poseban račun za raspodjelu prihoda od cestarine.

2.2.2. Vrste javnih prihoda od indirektnih poreza po osnovu cestarine su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji

717114

 2.2.3. Raspoređivanje prihoda sa Posebnog račun za raspodjelu prihoda od cestarine vrši banka i to: 80% iznosa na račun JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i 20% iznosa na Poseban račun za raspodjelu sredstava od cestarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta.

2.2.4. Raspoređivanje prihoda sa Posebnog računa za raspodjelu sredstava od cestarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta vrši banka i to: 40% iznosa na račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i 60% iznosa na račun nadležnih kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa za ceste utvrđuje u skladu sa godišnjim Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

2.2.4.1. Kantonalni organi za ceste raspoređuju 42% iznosa na račun općinskih i gradskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava.

2.2.4.2. Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

2.2.5. Tabela 2. Posebni računi za raspodjelu prihoda od cestarine


Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

Poseban račun za raspodjelu prihoda od cestarine

Union banka d.d. Sarajevo

102-708-0000033-231

2.

Račun JP Autoceste

Union banka d.d. Sarajevo

102-714-0000008-590

3.

Poseban račun za raspodjelu sredstava od cestarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta

Union banka d.d. Sarajevo

102-708-0000033-328

 2.3. Zaostali prihodi od poreza na promet


2.3.1. Zaostali prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2005. godine.

2.3.2. Zaostali prihodi od poreza na promet su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20% koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda, koji prema odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podliježu obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama

715131

2.

Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1., 2., 4., 12., 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

715132

3.

Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

715912

4.

Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715913

5.

Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz člana 12. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715914

6.

Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju

715136

7.

Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona

715915

8.

Kaznena kamata

715137

9.

Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu

715141

 2.3.3. Prihodi iz tačke 2.3.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvršena.

2.3.4. Prihode iz tačke 2.3.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima, koji su uredili raspodjelu prihoda od poreza na promet proizvoda i usluga.

3. PRIHODI OD DIREKTNIH POREZA 3.1. Porez na dobit


3.1.1. Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20).

3.1.2. Vrste javnih prihoda od poreza na dobit su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na dobit banaka

711911

2.

Porez na dobit mikrokreditnih organizacija

711912

3.

Porez na dobit društava za osiguranje imovine i lica

711913

4.

Porez na dobit društava za reosiguranje imovine i lica

711914

5.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti elektroprivrede

711915

6.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti pošte i telekomunikacija

711916

7.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti igara na sreću

711917

8.

Porez po odbitku

711918

9.

Ostali porez na dobit

711919

10.

Porez na dobit

711211

11.

Porez po odbitku

711212

 3.1.3. Prihodi iz tačke 3.1.2. rbr od 1. do 9. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije.

3.1.4. Prihodi iz tačke 3.1.2. rbr 10. i 11. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

3.1.5. Prihode iz tačke 3.1.3. ovog pravilnika u skladu sa članom 4. stav (1) tačka b) Zakona o pripadnosti javnih prihoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) uplaćuju pravna lica koja su u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 razvrstana prema sljedećim djelatnostima koje obavljaju:

OBLAST

GRANA

RAZRED

NAZIV DJELATNOSTI

VRSTA PRIHODA

64

Finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

64.1.

Novčarsko posredovanje

711911/ 711912

 

64.2.

Djelatnosti finansijskih holding-društava

711919

 

64.3.

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

711919

 

64.9.

Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova

711911/ 711912

65

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

 

65.1.

Osiguranje

711912

 

65.2.

Reosiguranje

711914

 

65.3.

Penzijski fondovi

711919

35

Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

35.1

Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije

711915

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 

53.1

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

711916

61

Telekomunikacije

 

61.1

Djelatnosti žičane telekomunikacije

711916

 

61.2

Djelatnosti bežične telekomunikacije

711916

 

61.3

Djelatnosti satelitske telekomunikacije

711916

 

61.9

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

711916

92

Djelatnost kockanja i klađenja

 

92.0

Djelatnost kockanja i klađenja

711917

66

Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 

66.1

Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

 

66.11

Poslovanje finansijskih tržišta

711919

 

66.3

Djelatnosti upravljanja fondovima

 

 

66.30

Djelatnosti upravljanja fondovima

711919

 3.1.6. Prihode iz tačke 3.1.4. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.2. Zaostali prihodi od poreza na dobit


3.2.1. Zaostali prihodi od poreza na dobit utvrđeni kantonalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine.

3.2.2. Zaostali prihodi od poreza na dobit su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na dobit privredne i profesionalne djelatnosti

711111

2.

Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti

711112

 3.2.3. Prihodi iz tačke 3.2.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

3.2.4. Prihode iz tačke 3.2.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.3. Porez na dohodak


3.3.1. Porez na dohodak obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13).

3.3.2. Vrste javnih prihoda od poreza na dohodak su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti

716111

2.

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti

716112

3.

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava

716113

4.

Porez na dohodak od ulaganja kapitala

716114

5.

Porez na dohodak na dobitke iz nagradnih igara i igara na sreću

716115

6.

Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti

716116

7.

Porez na dohodak po konačnom obračunu

716117

 3.3.3. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 1 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 10. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.4. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 2 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 12. stav (1), (2) i (3) Zakona o porezu na dohodak.

3.3.5. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 3 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 21. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.6. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 4 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 22. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.7. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 5 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 23. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.8. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 6 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak.

3.3.9. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 7 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 35. Zakona o porezu na dohodak

3.3.10. Prihodi iz tačke 3.3.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema prebivalištu/boravištu fizičkog lica. Izuzetno, kod uplate poreza na dohodak fizičkih lica koji imaju prebivalište izvan teritorije Federacije u platni nalog se unosi šifra općine isplatioca.

3.3.11. Prihode iz tačke 3.3.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen Zakonom o pripadnosti javnih prihoda i kantonalnim propisima.

3.4. Zaostali prihodi od poreza fizičkih lica


3.4.1. Zaostali prihodi od poreza fizičkih lica utvrđeni kantonalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine.

3.4.2. Zaostali prihodi od poreza na dohodak su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na plaću i druga lična primanja

713111

2.

Porez na dodatna primanja

713113

3.

Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

711113

4.

Porez na ukupan prihod fizičkih lica

711114

5.

Porez na prihod od imovine i imovinskih prava

711115

6.

Porez na dobitke od igara na sreću

715211

 3.4.3. Prihodi iz tačke 3.4.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a kantonalni trezor raspoređuje u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.5. Porez na imovinu, naslijeđe i poklon


3.5.1. Porez na imovinu, naslijeđe i poklon obračunava se i plaća prema kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Unsko-sanski kanton

Zakon o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon

"Službeni glasnik USK", broj 4/09 i 12/18

Posavski kanton

Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i dar

"Narodne novine Županije Posavske", br. 9/08 i 4/09

Tuzlanski kanton

Zakon o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

"Službene novine TK", br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

"Službene novine ZDK", broj 9/09

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

"Službene novine BPK Goražde", br. 7/09, 4/13 i 15/14

Srednjobosanski kanton

Zakon o porezima Srednjobosanskog kantona

"Službene novine SBK", br. 6/09, 7/09-ispravka i 3/10

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o porezima Hercegovačko-neretvanskog kantona

"Službene novine HNK", br. 2/09, 3/09 – ispravka i 4/10

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o porezima županije Zapadnohercegovačke

"Narodne novine županije Zapadnohercegovačke", br. 12/09, 15/09-ispravka i 4/10

Kanton Sarajevo

Zakon o porezu na imovinu

"Službene novine KS", broj: 7/09

Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone

"Službene novine KS", 28/18

Kanton 10

Zakon o porezima Hercegbosanske županije

"Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 10/09, 1/10-ispravka, 2/10, 13/17 i 15/18

 3.5.2. Vrste javnih prihoda od poreza na imovinu, naslijeđe i poklon su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na imovinu od fizičkih lica

714111

2.

Porez na imovinu od pravnih lica

714112

3.

Porez na imovinu za motorna vozila

714113

4.

Porez na nasljeđe i poklone

714121

5.

Ostali porezi na imovinu

714191

 3.5.3. Prihodi iz tačke 3.5.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema mjestu plaćanja u skladu sa propisima iz tačke 3.5.1. ovog pravilnika.

3.6. Porez na promet nepokretnosti i prava


3.6.1. Porez na promet nepokretnosti i prava obračunava se i plaća prema kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Unsko-sanski kanton

Zakon o porezu na promet nekretnina

"Službeni glasnik USK", 6/04 i 18/04 - ispravka

Posavski kanton

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava

"Narodne novine Županije Posavske", broj 11/09

Tuzlanski kanton

Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava

"Službene novine TK", br. 11/01, 13/01, 13/03, 3/13, 12/16 i 11/18

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o porezu na promet nekretnina

"Službene novine ZDK", br. 6/09, 6/13 i 6/18

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava

"Službene novine BPK Goražde", br. 18/01 i 2/10

Srednjobosanski kanton

Zakon o porezu na promet nekretnina

"Službene novine SBK", 11/13 – prečišćeni tekst

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o porezu na promet nekretnina Hercegovačko-neretvanskog kantona

"Službene novine HNK", br. 8/00, 5/04, 11/08, 5/12, 7/12 i 9/15

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o porezu na promet nekretnina

"Narodne novine županije Zapadnohercegovačke", 17/99

Kanton Sarajevo

Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone

"Službene novine Kantona Sarajevo", 28/18

Kanton 10

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava

"Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 7/02

 3.6.2. Vrste javnih prihoda od poreza na promet nepokretnosti su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica

714131

2.

Porez na promet nepokretnosti pravnih lica

714132

 3.6.3. Prihodi iz tačke 3.6.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema mjestu plaćanja u skladu sa propisima iz tačke 3.6.1. ovog pravilnika.

3.6.4. Prihode iz tačke 3.6.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.7. Zaostali prihodi od ostalih poreza


3.7.1. Zaostali prihodi od ostalih poreza uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine.

3.7.2. Zaostali prihodi od ostalih poreza su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica

719116

2.

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica

719117

3.

Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

719114

4.

Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova

719115

5.

Ostali porezi

719111

 3.7.3. Prihodi iz tačke 3.7.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

3.7.4. Prihode iz tačke 3.7.2. rbr 1., 2. i 5. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.7.5. Prihode iz tačke 3.7.2. rbr 3. i 4. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor i to: 20% iznosa budžetu Federacije, 30% iznosa budžetu kantona i 50% iznosa budžetu jedinice lokalne samouprave u kojoj je i ostvaren.

4. TAKSE 4.1. Administrativne takse


4.1.1. Vrste javnih prihoda od administrativnih taksi su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Federalne administrativne takse

722112

2.

Prihodi od prodaje taksenih maraka

722633

3.

Kantonalne administrativne takse

722121

4.

Općinske administrativne takse

722131

5.

Takse za držanje pasa

722132

6.

Takse za ovjeravanje dokumenata

722133

7.

Takse za vjenčanja i druge civilne registracije

722134

8.

Druge općinske administrativne takse

722135

 4.1.2. Prihodi iz tačke 4.1.1. rbr. 1. i 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH'', br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

4.1.3. Prihodi iz tačke 4.1.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Unsko-sanski kanton

Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi – prečišćeni tekst

"Službeni glasnik USK", broj 17/16

Posavski kanton

Zakon o upravnim pristojbama i Tarifa upravnih pristojbi

"Narodne novine Županije Posavske", br. 1/97, 1/98, 4/01, 8/01, 2/03, 2/13) i Tarifa upravnih pristojbi ("Narodne novine Županije Posavske" br. 1/97, 8/01, 9/01)

Tuzlanski kanton

Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi

"Službene novine TK", br. 6/12, 15/13 i 10/18

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o administrativnim taksama

"Službene novine ZDK", broj 13/02, 12/03, 4/04, 5/04, 4/08, 7/09, 2/10, 6,10, 9/10, 12/13 i 3/14

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o administrativnim taksama

"Službene novine BPK Goražde", br. 12/13 i 12/15

Srednjobosanski kanton

Zakon o kantonalnim administrativnim taksama

"Službene novine SBK", br. 11/03, 1/04, 5/12 i 11/15

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o administrativnim taksama HNK i tarifi kantonalnih administrativnih taksi

"Službene novine HNK", br. 8/00, 4/04, 7/07, 2/13

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o upravnim pristojbama s Tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke

"Narodne novine županije Zapadnohercegovačke", br. 8/14 i 25/19

Kanton Sarajevo

Zakon o administrativnim taksama

"Službene novine KS", br. 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16 - prečišćeni tekst

Kanton 10

Zakon o upravnim pristojbama

"Narodne novine Hercegbosanske županije", 3/98

 4.1.4. Prihodi iz tačke 4.1.1.rbr. 4. do 8. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa jedinica lokalne samouprave u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave.

4.2. Sudske takse


4.2.1. Vrste javnih prihoda od sudskih taksi su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Federalne sudske takse za pravna lica

722211

2.

Federalne sudske takse za fizička lica

722212

3.

Kantonalne sudske takse

722221

4.

Općinske sudske takse

722231

 4.2.2. Prihodi iz tačke 4.2.1. rbr. 1. i 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/99).

4.2.3. Prihodi iz tačke 4.2.1.rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Unsko-sanski kanton

Zakon o sudskim taksama – prečišćeni tekst

"Službeni glasnik USK", broj 17/16

Posavski kanton

Zakon o sudskim pristojbama i Tarifi sudskih pristojbi

"Narodne novine Županije Posavske", br. 2/09 i 7/10 i Tarifa sudskih pristojbi (Narodne novine Županije Posavske" br. 2/09 i 7/10)

Tuzlanski kanton

Zakon o sudskim taksama

Službene novine TK", br. 4/16 i 10/18

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o sudskim taksama – prečišćeni tekst

"Službene novine ZDK", broj 1/16

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o sudskim taksama

"Službene novine BPK Goražde", br. 6/10, 15/14 i 12/15

Srednjobosanski kanton

Zakon o kantonalnim sudskim taksama

"Službene novine SBK", broj 04/17

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o sudskim taksama sa tarifom

"Službene novine HNK", br. 5/04, 7/04, 4/09 i 2/13

Zapadnohercegovački kanton

Zakon o sudskim pristojbama

"Narodne novine županije Zapadnohercegovačke", br. 8/08, 10/09, 4/10, 8/12, 1/16 i 29/19

Kanton Sarajevo

Zakon o sudskim taksama

"Službene novine KS", br. 36/14- prečišćeni tekst i 23/16

Kanton 10

Zakon o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije i Tarifa sudskih pristojbi

"Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 5/13

 4.2.4. Prihodi iz tačke 4.2.1.rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa jedinica lokalne samouprave u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave.

4.3. Komunalne takse


4.3.1. Vrste javnih prihoda od komunalnih taksi su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Kantonalne komunalne takse

722311

2.

Općinske komunalne takse

722321

3.

Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu

722322

4.

Ostale općinske komunalne naknade i takse

722329

5.

Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

722441

 4.3.2. Prihodi iz tačke 4.3.1. rbr. 1 ovog pravilnika uplaćuju se na račune budžeta kantona u skladu sa kantonalnim zakonima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Posavski kanton

Zakon o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksi

"Narodne novine Županije Posavske", br. 4/09

Tuzlanski kanton

Zakon o komunalnim djelatnostima

Službene novine TK", br. 11/05, 77/07, 8/12 i 14/13

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o komunalnim taksama

"Službene novine BPK Goražde", br. 16/11 15/14

Srednjobosanski kanton

Zakon o kantonalnim komunalnim taksama

"Službene novine SBK", br. 2/12, 5/14, 8-17-OUS i 2/18

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o komunalnoj djelatnosti

"Službene novine HNK", broj 4/04

Kanton Sarajevo

Zakon o komunalnim taksama

"Službene novine KS", br. 14/06, 34/07, 02/08, 29/11, 31/12, 36/12 i 28/18

 4.3.3. Prihodi iz tačke 4.3.1. rbr. 2 do 5. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa propisima kantona i jedinica lokalne samouprave na račune jedinica lokalne samouprave.

4.4. Ostale takse


4.4.1. Vrste javnih prihoda od ostalih taksi su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Takse za detašmane

722111

2.

Putničke takse – naknade za unaprjeđenje avio prometa u Federaciji

722113

3.

Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa

722115

4.

Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata

722116

 4.4.2. Prihodi iz tačke 4.4.1.rbr.1 ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH'', br. 2/95) na račun budžeta Federacije.

4.4.3. Prihodi iz tačke 4.4.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Odlukom o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avio prijevoza u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 35/10, 61/12 i 30/13) na račun budžeta Federacije.

4.4.4. Prihodi iz tačke 4.4.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/09, 28/09, 16/14 i 42/15) na račun budžeta Federacije.

4.4.5. Prihodi iz tačke 4.4.1. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14).

4.4.5.1. Uplata takse za uspostavu rezervi naftnih derivata vrši se na račun Budžeta Federacije, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra općine sjedišta pravnog lica ili fizičkog lica – poduzetnika i polja 15. Budžetska organizacija: 1701001 u nalogu za plaćanje.

4.4.5.2. Prijenos na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, raspolaganje i namjena trošenja ovih sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o naftnim derivatima.

5. NAKNADE 5.1. Naknade za priređivanje igara na sreću


5.1.1. Vrste javnih prihoda od naknada za priređivanje igara na sreću su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknade za priređivanje igara na sreću

722598

2.

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću

722599

3.

Ostale naknade za priređivanje igara na sreću

722481

4.

Naknade ostvarene priređivanjem klasičnih igara na sreću iz prometa Lutrije BiH

721231

5.

Naknade od tombolskih kartica

722636

 5.1.2. Prihodi iz tačke 5.1.1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15).

5.1.3. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 1. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa čl. 73. st. (1) i (2), čl. 74. stav (1), čl. 91. stav (1) tač. 1. i 2., čl. 106. st. (1) i (2) i 117. st. (1) i (2) Zakona o igrama na sreću.

5.1.4. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 2. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa čl. 52. st. (1) i (3), čl. 74. stav (3), čl. 92. stav (3), čl. 107. stav (2) i čl. 119. stav (2) Zakona o igrama na sreću.

5.1.5. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 3. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa članom 74. stav (7), čl. 91. stav (1) tač. 3. i 4., čl. 92. stav (1), čl. 106. stav (3), čl. 107. stav (1) Zakona o igrama na sreću.

5.1.6. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 4. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa članom 6. i članom 119. stav (1) Zakona o igrama na sreću.

5.1.7. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 5. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa članom 50. Zakona o igrama na sreću.

5.1.8. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 1. i 4. ovog pravilnika usmjeravaju se u 50% iznosa na finansiranje programa i projekata udruženja građana i humanitarnih organizacija na način propisan u članu 7. stav (3) tač. 1) do 5) Zakona o igrama na sreću.

5.1.9. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 2. ovog pravilnika usmjeravaju se u 5% iznosa na finansiranje programa i projekata udruženja građana i humanitarnih organizacija na način propisan u članu 7. stav (3) tačka 6) Zakona o igrama na sreću.

5.2. Vodne naknade


5.2.1. Vrste javnih prihoda od vodnih naknada su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate

722521

2.

Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)

722522

3.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje

722523

4.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene

722524

5.

Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka

722527

6.

Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava

722528

7.

Opća vodna naknada

722529

8.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane

722525

9.

Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama

722526

 5.2.2. Prihodi iz tačke 5.2.1.rbr. 1 do 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/06).

5.2.3. Prihode iz tačke 5.2.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist: 40% iznosa na račun agencija za vode u Federaciji, 15% iznosa na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i 45% iznosa na račun budžeta kantona.

5.2.3.1. Pripadnost prihoda agencijama za vode po općinama utvrđena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/07).

5.2.4. Prihodi iz tačke 5.2.1.rbr. 8 i 9. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/06).

5.3. Zaostale vodne naknade


5.3.1. Zaostali prihodi od vodnih naknada uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje su se obračunavale u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BIH" broj 18/98).

5.3.2. Vrste zaostalih vodnih naknada su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Zaostala obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada

777776

 5.4.Naknade iz oblasti vodenog prijevoza


5.4.1. Vrste javnih prihoda od naknada iz oblasti vodenog prijevoza su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine

722519

2.

Naknada za korištenje objekata sigurnosti u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine

722562

3.

Naknada domaćih i inostranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek

722563

4.

Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije

722594

5.

Naknade za baždarenje čamaca

722595

6.

Naknade za pregled čamaca

722596

7.

Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na unutrašnjim i pomorskim plovnim putevima

722491

 5.4.2. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/05) i Odlukom o visini naknade za sigurnost plovidbe, koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/07).

5.4.3. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/05) i Odlukom o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/09).

5.4.4. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/05) i Odlukom o visini naknade domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/09).

5.4.5. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 4. i 5. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/05) i Pravilnikom o načinu baždarenja čamaca, visini naknade za baždarenje i obrascima kapetanije ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/07).

5.4.6. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 6. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/05) i Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/07).

5.4.7. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 7. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/05) i Pravilnikom o naknadi za korištenje objekata za sigurnost plovidbe na plovnom putu ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/07) na račun Budžeta Federacije.

5.5. Cestovne naknade


5.5.1. Vrste javnih prihoda od cestovnih naknada su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila

722534

2.

Posebna naknada za službu "Pomoć – informacije na cestama"

722535

3.

Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji

722536

4.

Naknade za ceste što se plaćaju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz)

722537

5.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

722538

6.

Naknada za postavljanje reklamnih panoa

722539

7.

Ostale naknade za ceste po posebnim propisima

722565

8.

Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica

722531

9.

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana

722532

10.

Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije

722416

11.

Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima

722424

12.

Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina)

722114

13.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji BiH

722417

 5.5.2. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 1. do 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10, i 66/13), a pripadaju kantonalnim organima za ceste u dijelu koji se odnosi na regionalne ceste, općinskom, odnosno gradskom organu u dijelu koji se odnosi na lokalne ceste i ulice u gradovima i uplaćuju na račune nadležnih kantonalnih organa za ceste, i račune nadležnog općinskog odnosno gradskog organa.

5.5.3. Račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu prihoda iz tačke 5.5.2. ovog pravilnika je:

Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

Poseban račun JP Ceste Federacije

Intesa SanPaolo d.d. Sarajevo

154-001-2000213-981

 5.5.4. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 8. i 9. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10, i 66/13), i to: 40% iznosa na račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i 60% iznosa na račun kantonalnih organa za ceste.

5.5.4.1. Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% iznosa na račun općinskih organa, što čini 25% ukupnog iznosa od naknada za ceste.

5.5.4.2. Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze uplaćuje se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

5.5.4.3. Račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu prihoda iz tačke 5.5.4. ovog pravilnika je:

Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

račun JP Ceste Federacije

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

161-000-0028440-023

 5.5.5. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 10 i 11. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Pravilnikom o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/06, 26/07 i 4/10).

5.5.6. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 12. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10, i 66/13) na račun JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i to:

Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

račun JP Autoceste Federacije

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

161-020-0062470-232

2.

račun JP Autoceste Federacije

UniCredit bank d.d.

338-690-2296565-422

 5.5.7. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 13. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10, i 66/13) na račun JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i to:

Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

račun JP Autoceste Federacije

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

161-020-0062470-135

2.

račun JP Autoceste Federacije

UniCredit bank d.d.

338-690-2296564-549

 5.6. Koncesione naknade


5.6.1. Koncesione naknade su uređene Zakonom o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i kantonalnim zakonima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Unsko-sanski kanton

Zakon o koncesijama

"Službeni glasnik USK", br. 10/03, 19/13 i 9/17

Posavski kanton

Zakon o koncesijama

"Narodne novine Županije Posavske", br. 7/01, 7/03, 13/07 i 10/09

Tuzlanski kanton

Zakon o koncesijama

"Službene novine TK", br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 i 11/14

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o koncesijama

"Službene novine ZDK", broj 5/13 – prečišćeni tekst

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o koncesijama

"Službene novine BPK Goražde", broj 7/17

Srednjobosanski kanton

Zakon o koncesijama

"Službene novine SBK", br. 8/09, 6/13, 9/15

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o koncesijama

"Službene novine HNK", br. 1/13, 7/16, 6/18 i 9/19

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o koncesijama

"Narodne novine županije Zapadnohercegovačke", broj 13/13

Kanton Sarajevo

Zakon o koncesijama

"Službene novine KS", br. 27/11, 33/12 - odluka US i 15/13

Kanton 10

Zakon o koncesijama

"Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 14/03 i 8/08

 5.6.2. Vrste javnih prihoda od koncesionih naknada su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

722422

2.

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije

721225

3.

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije

721226

4.

Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa

721112

5.

Naknada za koncesiju za istražni prostor u fazi istraživanja nafte i plina

721221

6.

Naknada za proizvedenu naftu i plin

721222

7.

Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta

721227

8.

Prihod od ustupanja ribolovne zone

721228

 5.6.3. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/09) i kantonalnim zakonima, kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Tuzlanski kanton

Zakon o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

"Službene novine TK", broj 10/10

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o poljoprivrednom zemljištu HNK

"Službene novine HNK", broj 8/13

Kanton 10

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Hercegbosanske županije

"Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/10

 5.6.4. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/06). Kantonalni trezor raspoređuje 40% ovog prihoda "Agenciji za vodno područje rijeke Save", odnosno "Agenciji za vodno područje Jadranskog mora", kantonalnom budžetu 45% i Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 15%. Pripadnost prihoda agencijama za vode po općinama utvrđena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/07).

5.6.5. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/06).

5.6.6. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i kantonalnim zakonima navedenih u tački 5.6.1. ovog pravilnika.

5.6.7. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 5. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/13 i 19/17).

5.6.8. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 6. ovog pravilnika uplaćuju se i raspodjeljuju u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/13 i 19/17).

5.6.9. Prihodi iz tačke 5.6.2.rbr 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist: 20% iznosa budžeta Federacije, 60% iznosa u budžet kantona i 20% iznosa u budžet jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lovstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/06, 8/10 i 81/14).

5.6.10. Prihodi iz tačke 5.6.2.rbr 8. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/04).

5.7. Naknade za šume


5.7.1. Vrste javnih prihoda od naknada za šume su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada za opće korisne funkcije šuma

722471

2.

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

722472

3.

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja

722473

4.

Naknada za korištenje državnih šuma

722474

5.

Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)

722475

6.

Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta

722476

7.

Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta

722477

8.

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

722479

 5.7.2. Prihodi iz tačke 5.7.1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta kantona, u skladu sa kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Unsko-sanski kanton

Zakon o šumama

"Službeni glasnik USK", br. 22/12, 16/16, 12/17 i 25/17

Posavski kanton

Zakon o šumama

"Narodne novine Županije Posavske", broj 9/13

Tuzlanski kanton

Zakon o šumama

"Službene novine TK", broj 7/17

Zeničko-dobojski kanton

Zakon o šumama

"Službene novine ZDK", br. 8/13 i 1/15

Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o šumama

"Službene novine BPK Goražde", br. 4/13 i 5/13

Srednjobosanski kanton

Zakon o šumama

"Službene novine SBK", 5/14 i 7/18

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o šumama

"Narodne novine županije Zapadnohercegovačke", br. 8/13 i 11/17

Kanton Sarajevo

Zakon o šumama

"Službene novine KS", 5/13

Kanton 10

Zakon o šumama

"Narodne novine Hercegbosanske županije", 4/14

 5.7.3. Prihode iz tačke 5.7.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

5.8. Zaostale naknade za šume


5.8.1. Zaostali prihodi od naknada za šume uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje su se obračunavale u skladu sa Zakonom o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03 i 37/04) i Uredbom o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11).

5.8.2. Vrste zaostalih naknada za šume su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada za opće korisne funkcije šuma

722451

2.

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

722452

3.

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja

722453

4.

Naknada za korištenje državnih šuma

722454

5.

Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)

722455

6.

Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta

722456

7.

Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta

722457

8.

Naknada za eksproprisano državno šumsko zemljište

722458

9.

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

722459

10.

Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma

722541

11.

Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

722542

12.

Naknada za krčenje šuma

722543

13.

Naknada za ograničenje korištenja šuma

722544

14.

Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma

722545

15.

Sredstva na promet šuma

722546

 5.8.3. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 1. ovog pravilnika uplaćuje se: 20% iznosa na račun budžeta Federacije i 80% iznosa na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika.

5.8.4. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 2. i 9. ovog pravilnika uplaćuje se na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika.

5.8.5. Prihodi iz tačke 5.8.2. rbr. 3. i 5. ovog pravilnika uplaćuje se 40% iznosa na račun budžeta Federacije i 60% iznosa na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika.

5.8.6. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuje se 1% iznosa na račun budžeta Federacije, 1% iznosa na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika i 5% iznosa na račun budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.8.7. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 6., 7. i 8. ovog pravilnika uplaćuje se na račun budžeta Federacije.

5.8.8. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 10. do 15. ovog pravilnika uplaćuje se prema Zakonu o šumama ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/02, 29/03 i 37/04)

5.9. Naknade za zaštitu okoliša


5.9.1. Vrste javnih prihoda od naknada za zaštitu okoliša su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada zagađivača okoliša pravnih lica

722551

2.

Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica

722552

3.

Naknada korisnika okoliša pravnih lica

722553

4.

Naknada korisnika okoliša fizičkih lica

722554

5.

Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722555

6.

Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722556

7.

Posebne naknade za okoliš

722557

8.

Opće naknade za okoliš

722558

 5.9.2. Prihodi iz tačke 5.9.1. utvrđeni su Zakonom o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09), Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBIH ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), Zakonom o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09) i provedbenim propisima i uplaćuju se prema sjedištu pravnog lica odnosno adresi prebivališta fizičkog lica, na sljedeće račune:

Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

Račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagađivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000097-871

2.

Račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknade za plastične kese tregerice

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000107-086

3.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000097-774

4

Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000100-393

5

Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-0000100-296

 5.9.3. Prihodi iz tačke 5.9.1. rbr. 1. i 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagađivača zraka, izuzev za naknade za plastične kese tregerice koje se obračunavaju i plaćaju u skladu sa Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice ("Službene novine Federacije BiH, broj: 9/14) na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za plastične kese tregerice.

5.9.4. Prihodi iz tačke 5.9.1. rbr. 5. i 6. ovog pravilnika koji se uplaćuju pri svakoj registraciji motornih vozila, plaćaju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila.

5.9.5. Prihodi iz tačke 5.9.1. rbr. 7. i 8. ovog pravilnika obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09), obračunavaju se i uplaćuju prema Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11) na Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12) na Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

5.9.6. Prihodi iz tačke 5.9.1. ovog pravilnika raspoređuju se srazmjerno prikupljenim prihodima svakog kantona: 30% iznosa Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i 70% iznosa kantonalnim fondovima za zaštitu okoliša. Ukoliko nisu uspostavljeni kantonalni fondovi za zaštitu okoliša raspoređivat će se na račun budžeta kantona.

5.10. Naknade iz oblasti civilne zaštite


5.10.1. Vrste javnih prihoda od naknada iz oblasti civilne zaštite su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća

722581

2.

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

722582

3.

Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

722583

4.

Naknada iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za vatrogasne jedinice

722584

5.

Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

722585

6.

Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila

722586

 5.10.2. Prihodi iz tačke 5.10.1. rbr.1 i 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10). Ove prihode raspoređuje kantonalni trezor: 15% iznosa na račun budžeta Federacije, 25% iznosa na račun budžeta kantona i 60% iznosa na račun budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.10.3. Prihodi iz tačke 5.10.1. rbr. 3. do 6. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09).

5.10.3.1. Kantonalni trezor prihod iz tačke 5.10.1.rbr. 3 i 4. ovog pravilnika raspoređuje: 10% iznosa na račun budžeta Federacije, 20% iznosa na račun budžeta kantona i 70% iznosa na račun budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.10.3.2. Kantonalni trezor prihod iz tačke 5.10.1.rbr. 5 i 6. ovog pravilnika raspoređuje: 5% iznosa na račun budžeta Federacije i 95% iznosa na račun budžeta kantona.

5.11. Naknade za zemljište, izgradnju i zauzimanje javnih površina


5.11.1. Vrste javnih prihoda od naknada za zemljište, izgradnju i zauzimanje javnih površina su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada za dodijeljeno zemljište

722431

2.

Naknada za osiguranje od požara

722432

3.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

722433

4.

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta

722434

5.

Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta

722435

6.

Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina

722436

7.

Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina

722437

8.

Naknada za zauzimanje javnih površina

722461

9.

Naknade i kazne za parkiranje

722462

10.

Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca

722463

11.

Naknade za skladištenje građevinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija

722464

12.

Naknade za reklame postavljene na javnim površinama

722465

 5.11.2. Prihodi iz tačke 5.11.1. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.12. Naknade iz oblasti veterinarstva i poljoprivrede


5.12.1. Vrste javnih prihoda od naknada iz oblasti veterinarstva i poljoprivrede su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza

722511

2.

Federalna naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije

722512

3.

Federalna naknada za izvršeni veterinarsko sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije

722513

4.

Federalna naknada za izvršene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

722514

5.

Federalne takse i naknade za pokriće troškova kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu

722411

6.

Takse za pokrivanje troškova i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica

722412

7.

Federalna naknada za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju

722419

 5.12.2. Prihodi iz tačke 5.12.1.rbr. 1 ovog pravilnika utvrđeni su u Zakonu o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02), Odluci o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutrašnjem i međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", br. 33/03, 14/04 i 35/05), Zakonu o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) i Pravilniku o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12) a uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona prema teritoriji kojoj pripada kantonalna veterinarska inspekcija za veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole koje obavlja kantonalna veterinarska inspekcija. Ove prihode raspoređuje kantonalni trezor u korist: 20% iznosa na račun budžeta Federacije i 80% iznosa na račun budžeta kantona.

5.12.3. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/92), Zakonom o fitofarmaceutskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04) i Odlukom o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i visini naknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/02).

5.12.4. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 3 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti životinja ("Službeni list SRBiH", broj 14/78) i Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02).

5.12.5. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 4 ovog pravilnika utvrđeni su Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02), Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutrašnjem i međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", br. 33/03, 14/04 i 35/05), Zakonom o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) i Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/11, 55/12 i 5/16) i uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona prema teritoriji kojoj pripada kantonalna veterinarska inspekcija kada veterinarsko - zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju nadležni kantonalni veterinarski inspektori. Ove prihode raspoređuje kantonalni trezor u korist: 20% iznosa na račun budžeta Federacije i 80% iznosa na račun budžeta kantona.

5.12.6. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 5 i 6 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije.

5.12.7. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 7 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o mineralnim đubrivima ("Službeni glasnik BiH", br. 46/04 i 76/11) i Pravilnikom o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknade za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/10).

5.13. Ostale naknade po federalnim propisima


5.13.1. Vrste javnih prihoda od ostalih naknada po federalnim propisima su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknade troškova branilaca po službenoj dužnosti

722414

2.

Naknade ostalih troškova krivičnog postupka

722415

3.

Naknada od prisilnog izvršenja putem drugog lica o trošku subjekta nadzora - FUZIP

722418

4.

Prihodi po osnovu "Dječije nedelje"

722425

5.

Naknada za korištenje podataka izmjere katastra

722515

6.

Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra

722516

7.

Naknada za troškove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih domaćim prijevoznicima

722517

8.

Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i po osnovu stručnih ispita

722518

9.

Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od naknada organiziranja manifestacija Crvenog križa/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog križa" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze"

722561

10.

Naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje

722564

11.

Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju subjekti u državnim organima

722568

12.

Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju privredni i drugi subjekti

722569

13.

Naknada za polaganje stručnih ispita

722591

14.

Federalna naknada od izdatih licenci, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

722597

 5.13.2. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 1. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/02, 40/02, 29/03, 18/05, 68/05, 42/11), Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14) i Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/04).

5.13.3. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14).

5.13.4. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14).

5.13.5. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 26/06, 14/09 i 45/16) a na osnovu kojeg Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svake godine donosi "Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra na teritoriji FBiH za Dječiju nedelju".

5.13.6. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 5. i 6. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Odlukom o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/15) i Odlukom o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/15).

5.13.7. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima ("Službeni glasnik BiH", br. 35/02, 79/09).

5.13.8. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 8. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10).

5.13.9. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 9. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/06) na račun organizacije Crvenog križa/Crvenog krsta.

5.13.10. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 10. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, zavisno koji organ provodi postupak, u skladu sa članom 8. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje uslijed više sile ili vanrednog slučaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10).

5.13.11. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 11. i 12. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom jednim nalogom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10).

5.14. Ostale naknade po kantonalnim propisima


5.14.1. Vrste javnih prihoda od ostalih naknada po kantonalnim propisima su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Kantonalne naknade

722421

2.

Naknada za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite

722426

3.

Naknada za parkirališta

722427

4.

Ostale kantonalne naknade

722429

 5.14.2. Prihodi iz tačke 5.14.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima u kojim su isti doneseni i to:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Srednjobosanski kanton

Zakon o socijalnoj zaštiti SBK

"Službene novine SBK", br. 10/05, 2/06, 3/18 i 6/18-ispravka

Hercegovačko-neretvanski kanton

Odluka o utvrđivanju cijena usluga smještaja u ustanovi "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba" Stolac

"Službene novine HNK", broj 9/14

Kanton Sarajevo

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

"Službene novine KS", broj: 38/14-PREČIŠĆENI TEKST, 38/16, 44/17, 28/18

 5.14.3. Prihodi iz tačke 5.14.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima u kojim su isti doneseni i to:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Kanton Sarajevo

Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo

"Službene novine KS", br. 30/17, 46/17

 5.15. Ostale naknade po propisima jedinica lokalne samouprave


5.15.1. Vrste javnih prihoda od ostalih naknada po propisima lokalne samouprave su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa

722442

2.

Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području

722443

3.

Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana

722444

4.

Ostale općinske naknade

722449

 5.15.2. Prihodi iz tačke 5.15.1. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave u skladu sa propisima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

6. DOPRINOSI 6.1. Doprinosi za obavezno i dodatno osiguranje


6.1.1. Doprinosi za obavezno i dodatno osiguranje obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19).

6.1.2. Vrste javnih prihoda od doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

712112

2.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712126

3.

Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje

712114

4.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

712131

5.

Doprinos za zdravstveno osiguranje

712111

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712116

7.

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika

712132

8.

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje

712115

9.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

712133

10.

Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status

712134

11.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaćaju nadležni organi za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe

712135

12.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje za borce i članove njihovih porodica čiji obračun i uplatu vrše nadležni organi u skladu sa propisima

712136

13.

Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu

712191

14.

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

712113

 6.1.3. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 1. do 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

6.1.4. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 5. do 12. ovog pravilnika uplaćuju se: 89,8% iznosa u korist računa javnih prihoda budžeta kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, a u platni nalog se unosi šifra općine prema prebivalištu zaposlenika, i 10,2% iznosa jednim nalogom u korist računa Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine – izdvojena sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine prema Odluci o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 90/19) i primjenjuje se od 01.01.2020. godine. Izuzetno, za zaposlenike sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, 89,8% iznosa se uplaćuje u korist računa propisanih u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

6.1.5. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 13. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.

6.1.6. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 14. ovog pravilnika uplaćuju se: 70% iznosa u korist računa javnih prihoda budžeta kantonalnih zavoda za zapošljavanje, a u platni nalog se unosi šifra općine prema prebivalištu zaposlenika, i 30% iznosa jednim nalogom u korist računa Federalnog zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine. Izuzetno, za zaposlenike sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, 70% iznosa se uplaćuje u korist računa propisanih u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

6.2. Doprinosi za posebno osiguranje


6.2.1. Vrste javnih prihoda od doprinosa na posebno osiguranje su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti

712124

2.

Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

712125

 6.2.2. Prihodi iz tačke 6.2.1. rbr 1. ovog pravilnika uplaćuju se u iznosu od 35% najniže plaće za svakog volontera u korist računa javnih prihoda kantonalnih službi za zapošljavanje.

6.3. Doprinosi za dobrovoljno osiguranje


6.3.1. Doprinosi na dobrovoljno osiguranje obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH'', br. 30/97 i 7/02, 70/08 i 48/11) i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18).

6.3.2. Vrste javnih prihoda od doprinosa na dobrovoljno osiguranje su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje

712194

2.

Doprinos za zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje)

712193

 6.3.3. Prihod iz tačke 6.3.2. rbr 1. ovog pravilnika uplaćuje se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije.

7. ČLANARINE 7.1. Turističke članarine i boravišne takse


7.1.1. Vrste javnih prihoda od turističkih članarina i boravišne takse su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Članarine turističkih zajednica

722428

2.

Boravišna taksa

722423

 7.1.2. Članarine turističkih zajednica i boravišna taksa obračunavaju se i plaćaju prema kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton

Naziv zakona

Službeno glasilo kantona

Tuzlanski kanton

Zakon o turističkim zajednicama TK

"Službene novine TK", br. 11/15 i 14/16

Srednjobosanski kanton

Zakon o turističkim zajednicama SBK

"Službene novine SBK", 3/20

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNK

"Službene novine HNK", br. 5/00

Zapadno-hercegovački kanton

Zakon o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

"Narodne novine županije Zapadnohercegovačke", broj: 20/19

Kanton Sarajevo

Zakon o turizmu

"Službene novine Kantona Sarajevo", 19/16, 31/17, 34/17-ispravka

 7.1.3. Prihodi iz tačke 7.1.1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnih turističkih zajednica.

7.2. Zaostali prihodi od članarina turističkim zajednicama i boravišne takse


7.2.1. Zaostali prihodi od turističkih članarina i boravišne takse uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, obračunate u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/09 i 4/12) i Uredbom o boravišnoj taksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09).

7.2.2. Zaostale uplate javnih prihoda od turističkih članarina i boravišne takse su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

3.

Članarine turističkih zajednica

722592

4.

Boravišna taksa

722593

 7.3. Članarina obrtničkih komora


7.3.1. Članarine obrtničkih komora obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH'', br. 35/09 i 42/11).

7.3.2. Vrste javnih prihoda od članarina obrtničkih komora su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Članarine obrtničkih komora

722567

 7.3.3. Prihodi iz tačke 7.3.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnih obrtničkih komora prema sjedištu obrta/srodne djelatnosti.

7.3.4. Prihode iz tačke 7.3.3. ovog pravilnika kantonalna obrtnička komora usmjerava u korist računa Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom iz člana 6. Pravilnika o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i lica koje obavljaju srodne djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/10).

8. NOVČANE KAZNE 8.1. Novčane kazne po federalnim propisima


8.1.1. Vrste javnih prihoda od novčanih kazni po federalnim propisima su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723117

2.

Novčane kazne za krivična djela koje pripadaju Federaciji

723113

3.

Novčane kazne koje su propisane u članu 16. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

723141

4.

Novčana sredstva po osnovu primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH

723143

5.

Prihodi od imovinske koristi pribavljeni krivičnim djelom, oduzeti u skladu sa članom 115. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

723142

6.

Prihodi od prodaje oduzete robe po postupku Porezne uprave

723118

7.

Prihodi od prodaje oduzete robe po pravosnažnim rješenjima

723119

 8.1.2. Prihodi iz tačke 8.1.1.rbr.1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH'', br. 63/14).

8.1.3. Prihodi iz tačke 8.1.1. rbr. 2. i 5. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova krivičnog postupka, u skladu sa Krivičnim zakonom ("Službene novine Federacije BiH'', br. 6/03, 21/04 - ispr., 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17).

8.1.4. Prihodi iz tačke 8.1.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova postupka u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08).

8.1.5. Prihodi iz tačke 8.1.1. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14).

8.2.Zaostali prihodi od novčanih kazni po federalnim propisima


8.2.1. Zaostali prihodi od novčanih kazni po federalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koji su se obračunali u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/06 i 37/10).

8.2.2. Vrste zaostalih javnih prihoda od novčanih kazni po federalnim propisima su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od fizičkih lica

723111

2.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od pravnih lica

723112

3.

Novčane kazne za prekršaje koje izriču federalni organi uprave i troškovi postupka

723114

4.

Novčane kazne za privredne prestupe koje pripadaju Federaciji i troškovi postupka

723115

5.

Novčane kazne za saobraćajne prekršaje

723116

 8.2.3. Prihodi iz tačke 8.2.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka.

8.3. Novčane kazne po kantonalnim propisima


8.3.1. Vrste javnih prihoda od novčanih kazni po kantonalnim propisima su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723123

2.

Ostali prihodi

723129

 8.3.2. Prihodi iz tačke 8.3.1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH'', br. 63/14).

8.4. Zaostali prihodi od novčanih kazni po kantonalnim propisima


8.4.1. Zaostali prihodi od novčanih kazni po kantonalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koji su se obračunali u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/06 i 37/10).

8.4.2. Vrste zaostalih javnih prihoda od novčanih kazni po kantonalnim propisima su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Novčane kazne po kantonalnim propisima

723121

2.

Ostale kazne

723122

 8.4.3. Prihodi iz tačke 8.4.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka.

8.5. Novčane kazne po propisima jedinica lokalne samouprave


8.5.1. Vrste javnih prihoda od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723133

2.

Ostali prihodi

723139

 8.5.2. Prihodi iz tačke 8.5.1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH'', br. 63/14).

8.6. Zaostali prihodi od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave


8.6.1. Zaostali prihodi od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koji su se obračunali u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/06 i 37/10).

8.6.2. Vrste zaostalih javnih prihoda od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Novčane kazne po općinskim propisima

723131

2.

Ostale kazne

723132

 8.6.3. Prihodi iz tačke 8.6.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka.

9. OSTALI JAVNI PRIHODI 9.1. Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine


9.1.1. Vrste javnih prihoda od finansijske i nematerijalne imovine su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Prihodi od dividendi i udjela u profitu u državnim preduzećima i finansijskim institucijama

721111

2.

Prihod od finansijske i nefinansijske imovine – od Civilne avijacije

721113

3.

Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava

721114

4.

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

721119

5.

Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita

721192

6.

Prihodi od naplaćenih potraživanja po osnovu aktiviranih garancija uključujući i zatezne kamate

721193

7.

Prihodi ostvareni prodajom stanova

721232

8.

Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnih nivoa vlasti

721233

9.

Ostali prihodi od imovine

721239

10.

Prihodi od kamate za depozite u banci

721211

11.

Prihodi od GSM licence

721214

12.

Prihod po osnovu kamata na investirana javna sredstva

721215

13.

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

721219

 9.1.2. Prihodi iz tačke 9.1.1. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i općinskog, odnosno gradskog, budžeta i vanbudžetskih fondova, kao i ostalih korisnika javnih prihoda, u zavisnosti za koji su nivo vlasti namijenjeni.

9.1.3. Prihodi iz tačke 9.1.1. rbr 7.i 8. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa članom 13. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/05 i 2/08).

9.1.4. Prihod iz tačke 9.1.1. rbr 10. ovog pravilnika uplaćuje se u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/04 i 48/08).

9.2. Prihodi od iznajmljivanja


9.2.1. Vrste javnih prihoda od iznajmljivanja su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

721121

2.

Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine

721122

3.

Prihodi od iznajmljivanja vozila

721123

4.

Prihodi od iznajmljivanja opreme

721124

5.

Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine

721129

6.

Ostali prihodi od zakupa

721229

 9.3. Prihodi od kamata primljenih od pozajmica i kursnih razlika


9.3.1. Vrste javnih prihoda od kamata primljenih od pozajmica i kursnih razlika su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Kamate primljene od pozajmica Državi

721311

2.

Kamate primljene od pozajmica Federaciji

721312

3.

Kamate primljene od pozajmica Republici Srpskoj

721313

4.

Kamate primljene od pozajmica kantonima

721314

5.

Kamate primljene od pozajmica gradovima

721315

6.

Kamate primljene od pozajmica općinama

721316

7.

Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama

721317

8.

Kamate primljene od pozajmica pojedincima

721321

9.

Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama

721322

10.

Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima

721331

11.

Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama

721361

12.

Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica

721362

13.

Prihodi od pozitivnih kursnih razlika

721511

 9.4. Prihodi od premije i provizije za izdatu garanciju


9.4.1. Vrste javnih prihoda od premije i provizije za izdatu garanciju su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju

721711

2.

Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju

721712

 9.5. Prihodi od privatizacije


9.5.1. Vrste javnih prihoda od privatizacije su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Prihodi od privatizacije stanova

721611

2.

Prihodi od privatizacije banaka

721612

3.

Prihodi od privatizacije preduzeća

721613

4.

Prihodi od privatizacije poslovnih prostora

721614

5.

Prihodi od ostalih vidova privatizacije

721615

 9.6. Prihodi od pružanja javnih usluga i vlastiti prihodi


9.6.1. Vrste javnih prihoda od pružanja javnih usluga i vlastiti prihodi su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Prihodi od pružanja usluga građanima

722611

2.

Prihodi od pružanja usluga pravnim licama

722612

3.

Prihodi od pružanja usluga drugima

722613

4.

Prihodi od naučno-istraživačkog rada

722614

5.

Prihodi od prodaje robe osuđenim osobama

722615

6.

Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti

722621

7.

Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti - za pritvorena lica

722622

8.

Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti – refundacija za štampanje matičnih knjiga i ostalih obrazaca

722623

9.

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika

722631

10.

Prihodi od mjenica

722632

11.

Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa

722634

 9.6.2. Prihodi iz tačke 9.6.1. rbr. 9. ovog pravilnika utvrđuju se Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/16) i uplaćuju na depozitne račune budžeta.

9.7. Tekući transferi


9.7.1. Vrste javnih prihoda od tekućih transfera su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Primljeni tekući transferi od inostranih vlada

731111

2.

Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija

731121

3.

Primljeni tekući transferi od Države

732111

4.

Primljeni tekući transferi od Federacije

732112

5.

Primljeni tekući transferi od Republike Srpske

732113

6.

Primljeni tekući transferi od kantona

732114

7.

Primljeni tekući transferi od gradova

732115

8.

Primljeni tekući transferi od općina

732116

9.

Primljeni namjenski transferi za kulturu

732121

10.

Primljeni namjenski transferi za sport

732122

11.

Primljeni namjenski transferi za šumarstvo

732123

12.

Primljeni namjenski transferi za izbore

732124

13.

Primljeni namjenski transferi za obrazovanje

732125

14.

Primljeni namjenski transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH

732126

15.

Primljeni namjenski transfer za komisije na državnom nivou

732127

16.

Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline

732128

17.

Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje

732131

18.

Transfer od Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

732132

19.

Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje

732133

20.

Transfer od kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja

732134

21.

Primljeni tekući transferi od FBiH za demobilizirane branioce i članove njihovih porodica

732143

22.

Primljeni tekući transferi od FBiH za branioce po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica

732144

23.

Primljeni tekući transferi od F BIH za pokriće dijela penzija na osnovu člana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

732145

24.

Primljeni tekući transferi od FBiH za penzije bivše JNA u skladu s članom 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

732146

25.

Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o službi u vojsci FBiH

732148

26.

Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima

732149

 9.8. Kapitalni transferi


9.8.1. Vrste javnih prihoda od kapitalnih transfera su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada

741111

2.

Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija

741121

3.

Primljeni kapitalni transferi od Države

742111

4.

Primljeni kapitalni transferi od Federacije

742112

5.

Primljeni kapitalni transferi od Republike Srpske

742113

6.

Primljeni kapitalni transferi od kantona

742114

7.

Primljeni kapitalni transferi od gradova

742115

8.

Primljeni kapitalni transferi od općina

742116

9.

Kapitalni transferi od nevladinih izvora

742211

10.

Kapitalni transferi od preduzeća

742212

11.

Kapitalni transferi od pojedinaca

742213

 9.9. Donacije


9.9.1. Vrste javnih prihoda od donacija su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Donacije od fizičkih lica

733111

2.

Donacije od pravnih lica

733112

3.

Domaće donacije za podršku budžetu

733113

4.

Domaće donacije za investicijske projekte

733114

5.

Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje

733115

6.

Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733116

7.

Donacije od inostranih fizičkih lica

733121

8.

Donacije od inostranih pravnih lica

733122

9.

Donacije za podršku budžetu iz inostranstva

733123

10.

Donacije za investicijske projekte iz inostranstva

733124

11.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje

733125

12.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733126

 9.10. Neplanirane uplate i povrati


9.10.1. Vrste javnih prihoda od neplaniranih uplata i povrata su:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Povrat invalidnina iz ranijih godina

722711

2.

Povrat pogrešno isplaćenih plaća

722712

3.

Povrat duplo plaćenih obaveza

722713

4.

Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

722714

5.

Povrati naknada troškova zaposlenih

722715

6.

Ostali povrati

722719

7.

Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga

722721

8.

Uplata anuiteta za date kredite pojedincima

722731

9.

Prihod od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate

722732

10.

Prihod od troškova zapljene u postupku prinudne naplate

722733

11.

Naplata premije osiguranja

722741

12.

Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu

722751

13.

Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina

722761

14.

Ostale neplanirane uplate

722791

15.

Prihodi od prekršenog garantnog otpusta (prihodi od garancija)

722792

 10. NAČIN POPUNJAVANJA PLATNOG NALOGA


10.1. Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

10.2. Popunjavanje platnog naloga vrši se na sljedeći način:1 Uplatio je (ime, adresa i telefon): Ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičkog ili pravnog lica koje popunjava nalog.

2 Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate

3 Primalac/Primatelj: Ime lica kome se plaća

4 Mjesto i datum uplate: Mjesto i datum uplate

5 Račun pošiljaoca/pošiljatelja:

a) Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

b) Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa pošiljaoca.

6 Račun primaoca/primatelja: Podnosilac platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda koji su sastavni dio ovog pravilnika.

7 Iznos (KM): Iznos uplate je u konvertibilnim markama.

8 Hitno: Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

9 Identifikacioni broj: Podnosilac platnog naloga upisuje identifikacioni broj poreznog obveznika dodijeljen u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 69/17 i 17/18). Pravna lica upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentno fizičko lice NJIB i fizičko lice – građanin JMBG.

10 Vrsta uplate: Naznačiti uplatu koristeći sljedeće brojeve:

0 Redovna - Redovna uplata

1 Prinudna – Prinudna naplata po rješenju ili odluci

2 Povrat - Svi povrati u skladu propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda

3 Depozitna uplata - Uplata sredstava u postupku prodaje imovine dužnika u skladu sa tačkom 11.10.2. ovog pravilnika.

4 Dijeljeni prihodi - Prijenos javnih prihoda koji se vrši sa jednog računa na drugi ili više računa propisanih ovim pravilnikom.

11 Vrsta prihoda: Vrsta javnih prihoda propisana ovim pravilnikom

12 Porezni period - Od: ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

13 Porezni period - Do: ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg

14 Općina: Prilikom uplate pojedinih vrsta javnih prihoda, lice upisuje šifre općina koje su sastavni dio ovog pravilnika.

15 Budžetska organizacija:

- Na zahtjev korisnika javnih prihoda da se prate po organizacionom kodu, uplatilac je dužan upisati kod budžetske organizacije.

- Oznake organizacione klasifikacije budžetskih korisnika u Federaciji sastavni su dio ovog pravilnika.

- Oznake organizacione klasifikacije budžetskih korisnika po kantonima propisane su propisima kantona.

- Prilikom popunjavanja polja "budžetska organizacija" platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacioni kod budžetske organizacije u sistemu trezorskog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacionog koda je nula i sistem dozvoljava da bude izostavljena.

16 Poziv na broj:

- Ako se vrši uplata novčane kazne, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima "987698769.

- U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

17 Potpis i pečat nalogodavca: Potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

18 Potpis bankovnog službenika: Potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

19 Pečat banke: Pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

10.3. Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronska potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektronskog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga kako je to propisano tačkom 10.2. ovog pravilnika.

11. OSTALE ODREDBE


11.1. Obrađivač propisa kojim se uvodi ili mijenja javni prihod dužan je u roku od sedam dana od dana objave propisa u službenim glasilima u Federaciji dostaviti Federalnom ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) uz propis i pisani zahtjev za propisivanje načina uplate i raspodjele javnih prihoda i utvrđivanje tretmana javnog prihoda.

11.2. Za svaku izmjenu broja računa propisanih ovim pravilnikom, korisnik javnih prihoda je dužan obavijestiti Ministarstvo, te dostaviti kopiju zaključenog ugovora sa bankom o otvaranju računa. Ministarstvo će sve izmjene i dopune brojeva računa objavljivati kroz tromjesečne izmjene i dopune ovog pravilnika.

11.3. Ugovor sa bankom o otvaranju računa za naplatu javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom, mora sadržavati, pored osnovnih elemenata, i obavezu prenosa podataka Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

11.4. Korisnik javnog prihoda, do objave izmjena i dopuna pravilnika, je obavezan osigurati operativnost računa koji se mijenja i obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama računa.

11.5. Banke su dužne, do objave izmjena i dopuna pravilnika iz tačke 11.2. ovog pravilnika, prihvatati uplate na račun uz pisanu saglasnost Minisarstva.

11.6. Banka je dužna voditi evidencije o izvršenim uplatama i rasporedu javnih prihoda za svaki račun propisan ovim pravilnikom.

11.7. Banka je dužna na dnevnoj osnovi dostavljati podatke Poreznoj upravi za sve uplate javnih prihoda na račune propisane ovim pravilnikom, u skladu sa Uputstvom o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente – trezore i vanbudžetske fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00 i 2/01).

11.8. Korisnici javnih prihoda su dužni izvještavati o prikupljanju i raspoređivanju javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom u skladu sa posebnim propisom Ministarstva, donesenim u skladu sa članom 22. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji.

11.9. Povrat ili pogrešna uplata javnih prihoda vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju procedure povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda koje donose korisnici javnih prihoda.

11.10. Uplata dužnih javnih prihoda u postupku prinudne naplate poreznih obaveza koje naplaćuje Porezna uprava vrše se na sljedeći način:

11.10.1. Kod uplate sredstava od prodaje imovine poreznog dužnika, kupac imovine je dužan izvršiti uplatu u skladu sa instrukcijom Porezne uprave o popunjavanju platnog naloga.

11.10.2. Uplate depozita za učešće u javnoj licitaciji koju provodi Porezna uprava, vrši se na račun budžeta Federacije, upisivanje u polje 11. Vrste prihoda: 722613 i polje 15. Budžetska organizacija: 16030001

11.10.3. Uplatu troškova prinudne naplate vrši se na račun budžeta Federacije, upisivanje u polje 15. Budžetska organizacija: 16030001

11.10.4. Prilikom uplate dužne obaveze u postupku prinudne naplate poreznih obaveza kada obavezu umjesto dužnika vrši drugo lice (fizičko ili pravno lice), lice u polje 9. Identifikacioni broj: upisuje svoj identifikacioni broj, a Poreznoj upravi dostavlja pisani ugovor o uplati dužnih obaveza u ime i za račun dužnika porezne obaveze.

12. RAČUNI JAVNIH PRIHODA, ŠIFRE OPĆINA I ORGANIZACIONI KODOVI


12.1. Račun javnih prihoda

12.1.1. Račun budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

Rbr

NAZIV RAČUNA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

Budžet Federacije

Union banka d.d.

102-050-0000106-698

 12.1.2. Računi budžeta kantona


Rbr

NAZIV KANTONA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210005-877

2

Posavski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210457-121

3.

Tuzlanski kanton 

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-100-0256000-080

4.

Zeničko-dobojski kanton 

ASA Banka d.d.

134-010-0000001-672

5.

Bosansko-podrinjski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-731-0410293-154

6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2205003-005

7.

Hercegovačko- neretvanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200005-953

8.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200004-013

9.

Kanton Sarajevo

Bosna Bank International BH d.d.

141-196-5320008-475

10.

Kanton 10

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-0033560-061

 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave


Rbr

NAZIV OPĆINE/GRADA

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Unsko-sanski kanton

1.

BIHAĆ

UniCredit Bank d.d.

338-500-2200163-231

2.

BOSANSKA KRUPA

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200041-552

3.

BOSANSKI PETROVAC

Bosna Bank International BH d.d.

141-477-5320009-644

4.

BUŽIM

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-035-0017560-631

5.

CAZIN

Bosna Bank International BH d.d.

141-411-0000539-571

6.

KLJUČ

Sparkasse Bank d.d.

199-044-0002050-484

7.

SANSKI MOST

UniCredit Bank d.d.

338-540-2200036-917

8.

VELIKA KLADUŠA

UniCredit Bank d.d.

338-000-2211423-047

Posavski kanton

9.

ORAŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200022-831

10.

ODŽAK

UniCredit Bank d.d.

338-330-2200332-484

11.

DOMALJEVAC-ŠAMAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200031-755

Tuzlanski kanton

12.

BANOVIĆI

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-130-0296100-059

13.

GRAČANICA

UniCredit Bank d.d

338-620-2226941-185

14.

GRADAČAC

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-190-0290000-087

15.

KALESIJA

UniCredit Bank d.d.

338-650-2246644-295

16.

KLADANJ

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-160-0295000-064

17.

ČELIĆ

Sparkasse Bank d.d.

199-050-0006489-589

18.

LUKAVAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-2211822-784

19.

SREBRENIK

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-150-0299280-097

20.

TUZLA

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-100-0185060-197

21.

ŽIVINICE

Sberbank BH d.d.

140-403-0310000-145

22.

DOBOJ-ISTOK

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-280-0309230-874

23.

SAPNA

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-290-0309208-559

24.

TEOČAK

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-270-0309269-485

Zeničko dobojski kanton

25.

BREZA

UniCredit Bank d.d.

338-000-2211633-634

26.

USORA

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-161-0071934-527

27.

KAKANJ

ASA Banka d.d.

134-020-0000370-849

28.

MAGLAJ

Sparkasse Bank d.d.

199-046-0003251-634

29.

OLOVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210027-217

30.

TEŠANJ

Sparkasse Bank d.d.

199-046-0049221-680

31.

VAREŠ

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210017-420

32.

VISOKO

Sparkasse Bank d.d.

199-047-0004018-370

33.

ZAVIDOVIĆI

Union banka d.d.

102-032-0000027-070

34.

ZENICA

Bosna Bank International BH d.d.

141-355-5320016-107

35.

ŽEPČE

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210835-421

36.

DOBOJ JUG

UniCredit Bank d.d.

338-000-2211570-196

Bosansko podrinjski kanton

37.

GORAŽDE

Union banka d.d.

102-840-0000002-222

38.

PALE-PRAČA

Union banka d.d.

102-007-0000018-886

39.

FOČA-USTIKOLINA

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-140-0000595-742

Srednjobosanski kanton

40.

TRAVNIK

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210001-221

41.

N.TRAVNIK

IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH

154-999-5000429-981

42.

BUGOJNO

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-130-0000770-832

43.

VITEZ

UniCredit Bank d.d.

338-250-2287501-283

44.

KISELJAK

UniCredit Bank d.d.

338-340-2200045-068

45.

JAJCE

Addiko Bank d.d.

306-0250000480-835

46.

D.VAKUF

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-133-0000006-907

47.

G.VAKUF

UniCredit Bank d.d.

338-0002200024-674

48.

KREŠEVO

Addiko Bank d.d.

306-042-0000007-903

49.

FOJNICA

UniCredit Bank

338-900-2208367-582

50.

BUSOVAČA

ASA Banka d.d.

134-040-0000008-350

51.

DOBRETIĆI

Addiko Bank d.d.

306-045-0000000-966

Hercegovačko neretvanski kanton

52.

ČAPLJINA

Addiko Bank d.d.

306-007-0001035-102

53.

ČITLUK

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200014-877

54.

JABLANICA

Vakufska banka d.d.

160-460-0146835-195

55.

KONJIC

Vakufska banka d.d.

160-460-0346331-506

56.

PROZOR-RAMA

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200013-907

57.

STOLAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200020-018

58.

NEUM

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200021-958

59.

GRAD MOSTAR

Nova Banka a.d.

555-000-0020190-859

60.

RAVNO

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200017-593

Zapadnohercegovački kanton

61.

GRUDE

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210353-622

62.

ŠIROKI BRIJEG

UniCredit Bank d.d.

338-220-2257147-282

63.

LJUBUŠKI

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-0171630-162

64.

POSUŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-200-2261584-848

Kanton Sarajevo

65.

HADŽIĆI

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210025-471

66.

ILIJAŠ

Vakufska banka d.d.

160-200-0000710-645

67.

CENTAR

UniCredit Bank d.d.

338-690-2296575-219

68.

ILIDŽA

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210024-598

69.

NOVO SARAJEVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210023-628

70.

VOGOŠĆA

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210016-547

71.

TRNOVO

UniCredit Bank d.d

338-000-2205001-259

72.

NOVI GRAD

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210032-552

73.

STARI GRAD

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-000-0071133-630

74.

GRAD SARAJEVO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-0017920-082

Kanton 10

75.

BOSANSKO GRAHOVO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-0070460-025

76.

DRVAR

IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH

154-999-5000539-591

77.

TOMISLAVGRAD

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210604-367

78.

GLAMOČ

IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH

154-999-5000159-351

79.

KUPRES

IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH

154-999-5000000-562

80.

LIVNO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-0063110-044

 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH

Union banka d.d.

102-050-0000064-018

Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d

338-500-2275166-153

Posavski kanton

Raiffeisen Bank d.d.

161-080-0002640-020

Tuzlanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-440-2212469-166

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d.

134-010-0000002-157

Bosansko-podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-000-0071133-630, mjeđutim pogrešno je objavljen račun od Općine Stari Grad, Sarajevo. Prema PUFBiH ispravan račun je 101-140-00732527-19

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210030-709

Hercegovačko-neretvanski kanton

Nova banka a.d.

555-000-0004873-298

Zapadnohercegovački kanton

Addiko Bank d.d.

306-003-0000648-268

Kanton Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210008-593

Kanton 10

IntesaSanPaolo d.d.

154-921-2004824-610

 12.1.5. Računi zavoda za zapošljavanje


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Federalni zavod za zapošljavanje

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-0028570-003

Kantonalni zavodi za zapošljavanje

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210012-958

Posavski kanton

Addiko Bank d.d.

306-0420000958-697

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-100-0311020-032

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d.

134-010-0000107-596

Bosansko-podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-140-0000463-822

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210028-187

Hercegovačko-neretvanski kanton

Raiffeisen bank d.d.

161-020-0013800-191

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200010-221

Kanton Sarajevo

IntesaSanPaolo d.d.

154-921-2010171-056

Kanton 10

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200034-471

 12.1.6. Računi turističkih zajednica


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Federalna turistička zajednica

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210011-018

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200051-252

Kantonalne turističke zajednice

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-500-2275861-934

Turistička zajednica Posavskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-2200054-938

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Raiffeisen bank d.d.

161-025-0002530-098

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

ASA Banka d.d.

134-010-0000024-370

Turistička zajednica Bosansko–podrinjskog kantona

Union banka d.d.

102-007-0000021-408

Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-2210010-145

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Raiffeisen bank d.d.

161-020-0004740-003

 

Turistička zajednica Zapadnohercegovačkog kantona 

Addiko Bank d.d.

306-024-0000019-358

 

Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo - Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Bosna Bank International BH d.d.

141-196-5320008-475

Turistička zajednica Kantona 10

UniCredit Bank d.d.

338-0002-200052-125

 12.1.7. Računi obrtničkih komora


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-0048330-057

Kantonalne obrtničke komore

Unsko-sanski kanton

Union banka d.d.

102-022-0000053-653

Posavski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-330-2200683-915

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d.

132-1000309127-368

Zeničko-dobojski kanton

Vakufska banka d.d.

160-4200042487-174

Bosansko-podrinjski kanton

Union banka d.d.

102-0070000036-152

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-6702240187-480

Hercegovačko-neretvanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-1002202633-439

Kanton Sarajevo

ProCredit Bank d.d.

194-1013100000-107

Kanton 10

Addiko Bank d.d.

306-0050000417-116

 12.1.8. Računi upravitelja cesta


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen Bank d.d.

161-000-0028440-023

IntesaSanPaolo d.d.

154-001-2000213-981

Kantonalni upravitelji cesta

Unsko-sanski kanton

Union banka d.d.

102-022-0000055-884

Tuzlanski kanton 

UniCredit Bank d.d

338-440-2252094-054

Srednjobosanski kanton

ASA Banka d.d.

134-730-1003748-679

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-130-2232240-055

 12.1.9. Računi fondova za zaštitu okoliša


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d.

102-050-0000097-677

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagađivača zraka

Union banka d.d.

102-050-0000097-871

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

 

Union banka d.d.

102-050-0000097-774

Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Union banka d.d.

102-050-0000100-393

Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Union banka d.d.

102-050-0000100-296

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine – račun za uplatu naknade za plastične kese tregerice

Union banka d.d.

102-050-0000107-086

Kantonalni fondovi za zaštitu okoliša

Hercegovačko-neretvanski kanton

IntesaSanPaolo d.d.

154-921-2004481-424

 12.1.10. Računi fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine

ASA Banka d.d.

134-470-1000753-837

UniCredit Bank d.d.

338-690-2296358-521

 12.1.11. Računi agencija za vodna područja


NAZIV

NAZIV BANKE

BROJ RAČUNA

Agencija za vodno područje rijeke Save

Vakufska banka d.d.

160-200-0021679-135

IntesaSanPaolo d.d.

154-001-2000133-180

Bor banka d.d.

182-000-0000133-944

Agencija za vodno područje Jadranskog mora

UniCredit Bank d.d.

338-100-2200396-522

 12.2. Šifre općina


Šifre općina

Općina

Šifra općine

UNSKO-SANSKI KANTON

Bihać

003

Bosanska Krupa

008

Bosanski Petrovac

011

Cazin

019

Ključ

048

Sanski Most

076

Velika Kladuša

097

Bužim

124

POSAVSKI KANTON

Orašje

068

Odžak

066

Domaljevac-Šamac

012

TUZLANSKI KANTON

Banovići

001

Gračanica

035

Gradačac

036

Kalesija

044

Kladanj

047

Čelić

056

Lukavac

057

Srebrenik

085

Tuzla

094

Živinice

106

Doboj-Istok

128

Sapna

138

Teočak

142

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Breza

016

Kakanj

043

Maglaj

060

Olovo

067

Tešanj

090

Vareš

096

Visoko

098

Zavidovići

102

Zenica

103

Žepče

105

Doboj-Jug

132

Usora

025

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Goražde

033

Foča

134

Pale

136

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Bugojno

017

Busovača

018

Donji Vakuf

026

Dobrezići

050

Fojnica

030

Gornji Vakuf

034

Jajce

042

Kiseljak

046

Kreševo

051

Novi Travnik

065

Travnik

091

Vitez

100

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Čapljina

021

Čitluk

023

Grad Mostar

180

Jablanica

041

Konjic

049

Neum

107

Prozor-Rama

073

Ravno

207

Stolac

086

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

Široki Brijeg

054

Grude

037

Ljubuški

059

Posušje

070

KANTON SARAJEVO

Hadžići

038

Ilijaš

040

Centar

077

Ilidža

078

Novo Sarajevo

079

Vogošća

080

Novi Grad

108

Stari Grad

109

Trnovo

093

KANTON 10

Livno

055

Tomislavgrad

028

Kupres

052

Glamoč

032

Bosansko Grahovo

013

Drvar

027

 12.3. Organizacioni kodovi federalnih budžetskih korisnika


Red.br.

Naziv budžetskog korisnika

Oznaka organizacione klasifikacije budžetskog korisnika u Federaciji

1.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

10010001

2.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

10020001

3.

Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

10030001

4.

Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

11010001

5.