Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH - VAŽI OD 08.08.2020.
STAVLJEN VAN SNAGE 08.08.2020 KADA JE STUPIO NA SNAGU 
PRAVILNIK O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Neslužbeni prečišćeni tekst

Službene novine Federacije BiH, broj 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 , 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19

Izvor: www.paragraf.ba - Paragraf Lex

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK


O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 I. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

2. Javnim prihodima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prihodi budžeta i vanbudžetskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe, koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona. Brojevi depozitnih računa, otvorenih u poslovnim bankama, za prikupljanje javnih prihoda za budžet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: budžet Federacije), za budžete kantona i općina, vanbudžetske fondove (Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje - u daljem tekstu: fondovi), Turističku zajednicu Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne turističke zajednice (u daljem tekstu: turističke zajednice), i ostale korisnike javnih prihoda, kao i trocifrene šifre dodijeljene općinama, čine sastavni dio ovog Pravilnika.

II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA

3. Prihodi od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa po osnovu carina i ostalih uvoznih taksi, akciza, poreza na dodanu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznačavaju se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj: 102-050-00001062-13

4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) koji iznose za:

a) za finansiranje funkcija Federacije

36,20 %

b) za finansiranje funkcija kantona

51,23 %

c) za finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave

8,42 %

d) za finansiranje direkcija cesta u Federaciji

3,90 %

e) za finansiranje funkcija Grada Sarajeva

0,25 %

Dinamika raspodjele prihoda iz stava 1. ovog Pravilnika vrši se prema dinamici pražnjenja sredstava sa Jedinstvenog računa, u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09).

5. Nakon izvršene raspodjele sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa banka usmjerava:

5.1. Pripadajući dio na ime finansiranja funkcija Federacije u iznosu od 36,20% na račun:

Račun javnih prihoda budžeta Federacije

Union banka d.d. Sarajevo

broj: 102-050-00001066-98

5.2. Pripadajući dio kantona na Poseban račun budžeta Federacije i to:

Union banka d.d. Sarajevo

broj: 102-050-00001065-04

Raspoređivanje tih sredstava između kantona vrši se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu godišnjeg Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

5.3. Pripadajući dio jedinica lokalne samouprave na Poseban račun budžeta Federacije i to:

Union banka d.d. Sarajevo

broj: 102-050-00001064-07

Raspoređivanje tih sredstava između jedinica lokalne samouprave vrši se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji, a na osnovu godišnjeg Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

5.4. Pripadajući dio direkcija za ceste na Poseban račun budžeta Federacije, i to:

Union banka d.d. Sarajevo

broj: 102-050-00001063-10

Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i 60 % na račun nadležnih kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa za ceste utvrđuje u skladu sa Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na račun općinskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava.

Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

5.5. Pripadajući dio na ime finansiranja funkcija Grada Sarajeva u iznosu od 0,25% na račun:

Račun javnih prihoda budžeta Grada Sarajeva

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00179200-82

6. Pripadajući dio prihoda za Federaciju od putarine u iznosu od 0,25 KM po jednom litru, za izgradnju autocesta i drugih cesta koju naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i raspoređuje između Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta na temelju metodologije, koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje posebnim aktom, doznačava se na Poseban račun za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj 102-708-00000332-31

6.1. Nakon izvršene raspodjele na Poseban račun za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM banka usmjerava 80% sredstava na račun Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj 102-714-00000085-90

6.2. Preostalih 20% sredstava sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM banka usmjerava na poseban račun za raspodjelu sredstava od putarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj 102-708-00000333-28

Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i 60% na račun nadležnih kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa za ceste utvrđuje u skladu sa Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na račun općinskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava.

Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

7. Prihodi od indirektnih poreza

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji

717111

2.

Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH

717114

3.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima

717121

4.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta

717131

5.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

717141

6.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu

717151

Prilikom prijenosa sredstava na odgovarajuće račune korisnika prihoda od indirektnih poreza, iz alineje 5.1. banka upisuje oznaku vrste prihoda 717111, iz alineje 5.2. oznaku 717121, iz alineje 5.3. oznaku 717141, iz alineje 5.4. upisuje oznaku vrste prihoda 717131, iz alineje 5.5. upisuje oznaku vrste prihoda 717151, iz alineje 6.1. oznaku 717114.

8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20% koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda, koji prema odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podliježu obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama.

715131

2.

Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1., 2., 4., 12., 13. i 16.

715132

3.

Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

715912

4.

Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715913

5.

Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz člana 12. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715914

6.

Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju

715136

7.

Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona

715915

8.

Kaznena kamata

715137

9.

Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu

715141

8.1. Obaveze po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga iz ove tačke, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrđene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, koje se odnose na period do 31.12.2005. godine uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, upisujući u platni nalog šifru općine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvršena.

8.2. Ove prihode kantonalni trezor raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima, koji su regulisali raspodjelu prihoda od poreza na promet proizvoda i usluga.

III. POREZI

9. Porez na dobit preduzeća

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na dobit

711211

2.

Porez po odbitku

711212

9.1. Porez na dobit preduzeća uplaćuje se prema sjedištu poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake općine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dobit treba da sadrži trocifrenu šifru općine, upisanu prema sjedištu poreznog obveznika.

9.2. Ove prihode kantonalni trezor raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pravnih lica iz oblasti pošte i telekomu

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na dobit banaka

711911

2.

Porez na dobit mikrokreditnih organizacija

711912

3.

Porez na dobit društava za osiguranje imovine i lica

711913

4.

Porez na dobit društava za reosiguranje imovine i lica

711914

5.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti elektroprivrede

711915

6.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti pošte i telekomunikacija

711916

7.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti igara na sreću

711917

8.

Porez po odbitku

711918

9.

Ostali porezi na dobit pojedinca i preduzeća

711919

Ovi prihodi uplaćuju se u cijelosti na račun javnih prihoda budžeta Federacije.

11. Porez na dohodak

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti

716111

2.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti

716112

3.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava

716113

4.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala

716114

5.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću

716115

6.

Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak

716116

7.

Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu

716117

11.1. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, koji se odnose na dohodak od nesamostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala, dohodak od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću, obračunavaju se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14), a uplaćuju u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, navedenih u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake općine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dohodak treba da sadrži trocifrenu šifru općine, upisanu prema: prebivalištu fizičkog lica - poreznog obveznika za prihode od nesamostalne djelatnosti, prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika za prihode po osnovu dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od ulaganja kapitala, dohotka od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

Izuzetno, kod uplate poreza na dohodak fizičkih lica, za porezne obveznike iz člana 2. stav 4. Zakona o porezu na dohodak, koji imaju prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta, a ostvaruju dohodak po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti, platni nalog popunjen za uplatu poreza na dohodak treba da sadrži trocifrenu šifru općine upisanu prema sjedištu poslodavca odnosno isplatioca ovog prihoda.

11.2. Ove prihode kantonalni trezor raspoređuje budžetima kantona i općina na način utvrđen Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i odgovarajućim kantonalnim propisima.

12. Zaostale uplate poreza

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na plaću i druga lična primanja

713111

2.

Porez na dodatna primanja

713113

3.

Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti

711111

4.

Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti

711112

5.

Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

711113

6.

Porez na ukupan prihod fizičkih lica

711114

7.

Porez na prihod od imovine i imovinskih prava

711115

8.

Porez na dobitke od igara na sreću

715211

12.1. Obaveze po osnovu poreza na plaću i druga lična primanja, poreza na dodatna primanja, poreza na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, poreza na dobit od poljoprivredne djelatnosti, poreza po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, poreza na ukupan prihod fizičkih lica, poreza na dobitke od igara na sreću, koje uključuju reprogramirane obaveze utvrđene u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, uplaćuju se i raspoređuju na način i prema propisima koji su važili do tog datuma.

13. Obaveze po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

719114

2.

Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova

719115

Obaveze iz ove alineje, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta kantona prema priloženoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor raspoređuje 20% ovog prihoda na račun federalnog budžeta, 30% na račun kantonalnog budžeta i 50% na račun općinskog budžeta, u kojoj su ta sredstva ostvarena.

14. Porezi na imovinu

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na imovinu od fizičkih lica

714111

2.

Porez na imovinu od pravnih lica

714112

3.

Porez na imovinu za motorna vozila

714113

4.

Porez na nasljeđe i poklone

714121

5.

Porez na promet nepokretnosti - fizičkih lica

714131

6.

Porez na promet nepokretnosti pravnih lica

714132

7.

Ostali porezi na imovinu

714191

14.1. Porezi iz tačke 14. uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenog u priloženoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, prema mjestu plaćanja, u skladu sa kantonalnim propisima.

14.2. Ove prihode kantonalni trezor raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

15. Ostali porezi

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Ostali porezi

719111

2.

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica

719116

3.

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica

719117

15.1. Ostali porezi uplaćuju se prema prebivalištu, odnosno sjedištu poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenog u priloženoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake općine. Platni nalog popunjen za uplatu ostalih poreza sadrži trocifrenu šifru općine, upisanu prema sjedištu poreznog obveznika.

15.2. Ove prihode kantonalni trezor raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

IV. NAKNADE I TAKSE

16. Naknade i takse

16.1. Naknade i takse

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Taksa za detašmane

722111

2.

Federalne administrativne takse

722112

3.

Putničke takse - naknade za unapređenje avio prometa u Federaciji BiH

722113

4.

Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina)

722114

5.

Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa

722115

6.

Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata

722116

7.

Federalne sudske takse od pravnih lica

722211

8.

Federalne sudske takse od fizičkih lica

722212

9.

Federalne takse i naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu

722411

10.

Takse za pokrivanje troškova i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze

722412

11

Naknade troškova branilaca po službenoj dužnosti

722414

12.

Naknade ostalih troškova kaznenog postupka

722415

13.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji BiH

722417

14.

Naknada od prisilnog izvršenja putem drugog lica o trošku subjekta nadzora - FUZIP

722418

15.

Federalna naknada za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine

722419

16.

Federalne naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije

722512

17.

Federalne naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije

722513

18.

Naknada za troškove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih domaćim prijevoznicima

722517

19.

Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i po osnovu stručnih ispita

722518

20.

Naknada za korištenje objekata sigurnosti u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine

722562

21.

Naknada domaćih i inostranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek

722563

22.

Naknada za polaganje stručnih ispita

722591

23.

Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije

722594

24.

Naknade za baždarenje čamaca

722595

25.

Naknade za pregled čamaca

722596

26.

Federalna naknada od izdatih licenci, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

722597

27.

Naknade za priređivanje igara na sreću

722598

28.

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću klađenja (kladionice, automati, kasina, internet igre)

722599

29.

Naknade za priređivanje igara na sreću koji pripadaju Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine

722481

16.1.1. Naknade i takse iz alineje 16.1. uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije u cijelosti.

16.1.2. Posebna naknada za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa uplaćuje se u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/09, 28/09, 16/14 i 42/15).

16.1.3. Sredstva po osnovu federalne takse za korištenje autocesta (cestarina) i naknade za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji, utvrđenih Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), koja služe za finansiranje održavanja, zaštite, obnove, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta (autoceste i brze ceste), uplaćuju se na račun Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. i to za:

- prihode pod rednim brojem 4. - Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina) na račun:

Raiffeisen Bank d.d. BiH

broj: 161-020-00624702-32

UniCredit Bank d.d.

broj: 338-690-22965654-22

- prihode pod rednim brojem 13. - Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji na račun:

Raiffeisen Bank d.d. BiH

broj: 161-020-00624701-35

UniCredit Bank d.d.

broj:338-690-22965645-49

16.1.4. Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata, utvrđena je Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), namjenski je prihod za finansiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i uplaćuje se na Račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH.

Uplata se vrši na način propisan u poglavlju VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA ovog Pravilnika, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra općine sjedišta pravnog lica ili fizičkog lica – poduzetnika i polja 15. Budžetska organizacija: 1701001 u nalogu za plaćanje.

Prijenos na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, raspolaganje i namjena trošenja ovih sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o naftnim derivatima.

16.1.5. Prihodi pod rednim brojem 27. uplaćuju su u cijelosti na račun javnih prihoda budžeta Federacije, sa kojeg se 50% sredstava raspoređuje za finansiranje programa i projekata udruženja građana i humanitarnih organizacija na način propisan članom 7. stav 3. tačka 2) do 5) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15).

Uplate ovih naknada vrše se na način p ropisan u poglavlju VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA ovog Pravilnika, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra sjedišta priređivača, polja 15. Budžetska organizacija: 1601001 i/ili 0000000 u nalogu za plaćanje.

16.1.6. Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću utvrđena čl. 52; 74. stav 3.; 92. stav 3.; 107. stav 2. i 119. stav 2. Zakona o igrama na sreću, uplaćuje su u cijelosti na račun javnih prihoda budžeta Federacije, sa kojeg se 5% od ukupnog iznosa sredstava, po osnovu mjesečne naknade uplaćene od strane priređivača raspoređuje za finansiranje programa i projekata udruženja građana i humanitarnih organizacija na način propisan članom 7. stav 3. tačka 6) Zakona.

Uplate ovih naknada vrše se na način propisan u poglavlju VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA ovog Pravilnika, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra sjedišta priređivača, polja 15. Budžetska organizacija: 1601001 i/ili 0000000 u nalogu za plaćanje i polja 16. Poziv na broj: 9000000005, za uplate iz stava 1.

16.1.7. Prihodi pod rednim brojem 29. utvrđeni Zakonom o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), član 52. stav 4., član 91. stav 1. tač. 3. i 4., član 92. stav 1., član 106. stav 3., član 107. stav 1. prihod su budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u cijelosti.

16.2. Naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje uplaćuju se na Račun javnih prihoda budžeta Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, zavisno koji organ provodi postupak, u skladu sa članom 8. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje uslijed više sile ili vanrednog slučaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10)

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje

722564

16.3. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Kantonalne administrativne takse

722121

2.

Kantonalne sudske takse

722221

3.

Kantonalne komunalne takse

722311

4.

Kantonalne naknade

722421

5.

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

722422

6.

Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje"

722425

7.

Naknada za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite

722426

8.

Naknada za parkirališta

722427

9.

Ostale kantonalne naknade

722429

Ovi prihodi uplaćuju se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi, koja je sastavni dio Pravilnika.

Prihodi pod rednim brojem 8. uplaćuju se u skladu sa propisima Kantona Sarajevo na račun javnih prihoda Kantona Sarajevo.

16.4. Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza

722511

Prihod po osnovu naknade za uvjerenje o veterinarsko - zdravstvenom stanju životinja, koja se odnosi na veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu životinja iz uvoza, koju obavlja kantonalna veterinarska inspekcija u objektima za klanje i objektima za obavljanje karantena uvezenih životinja prilikom istovara životinja uplaćuje se u cijelosti na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta, kojem teritorijalno pripada kantonalna veterinarska inspekcija, koja je izdala uvjerenje. Kantonalni trezor u skladu sa članom 8. Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12) raspoređuje 20% ovih sredstava budžetu Federacije, a 80% kantonalnom budžetu.

Prihodi od naknada iz čl. 3., 6. i 7. Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12) u cijelosti se uplaćuju na račun veterinarske organizacije, koja je izdala svjedodžbu, izvršila pregled i kontrolu prilikom utovara, odnosno izdala potvrdu o zdravstvenom stanju životinje.

16.5. Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Federalna naknada za izvršene veterinarsko -zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

722514

Naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji, kad veterinarsko - zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju nadležni kantonalni veterinarski inspektori je u skladu sa Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/11 i 55/12) prihod budžeta Federacije i budžeta kantona.

Ovu naknadu pravna ili fizička lica uplaćuju u cijelosti na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta, kojem teritorijalno pripada kantonalna veterinarska inspekcija, koja je izvršila pregled i kontrolu. Kantonalni trezor raspoređuje 20% ovih sredstava budžetu Federacije, a 80% kantonalnom budžetu.

Prihod od naknade za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji kad veterinarsko - zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju veterinari iz veterinarskih organizacija uplaćuju se u cijelosti na račun ovlaštene veterinarske organizacije.

16.6. Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa Odlukom o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/15) i Odlukom o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/15).

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za korištenje podataka izmjere katastra

722515

2.

Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra

722516

16.7. Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa Pravilnikom o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/06, 26/07 i 4/10).

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije

722416

2.

Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima

722424

17. Općinske naknade i takse

17.1. Ovi prihodi uplaćuju se na račun javnih prihoda općinskog budžeta u poslovnoj banci. Broj bankovnog računa svake općine je sastavni dio ovog Pravilnika.

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Općinske administrativne takse

722131

2.

Takse za držanje pasa

722132

3.

Takse za ovjeravanje dokumenata

722133

4.

Takse za vjenčanja i druge civilne registracije

722134

5.

Druge općinske administrativne takse

722135

6.

Općinske sudske takse

722231

7.

Općinske komunalne takse

722321

8.

Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu

722322

9.

Ostale općinske komunalne naknade i takse

722329

17.2. Općinske naknade za zemljište i izgradnju

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za dodijeljeno zemljište

722431

2.

Naknada za osiguranje od požara

722432

3.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

722433

4.

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta

722434

5.

Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta

722435

6.

Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina

722436

7.

Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina

722437

Ovi prihodi uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskih budžeta, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

17.3. Naknade za zauzimanje javnih površina

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za zauzimanje javnih površina

722461

2.

Naknade i kazne za parkiranje

722462

3.

Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca

722463

4.

Naknade za skladištenje građevinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija

722464

5.

Naknade za reklame postavljene na javnim površinama

722465

Ovi prihodi uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskih budžeta, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

17.4. Ostale naknade

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

722441

2.

Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa

722442

3.

Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području

722443

4.

Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana

722444

5.

Ostale općinske naknade

722449

Ovi prihodi uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskih budžeta, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

18. Posebne naknade

18.1. Prihodi od vodnih naknada i zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada

18.1.1. Prihodi od vodnih naknada

Red. br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate

722521

2.

Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva  i hemikalija za zaštitu bilja)

722522

3.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje

722523

4.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene

722524

5.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane

722525

6.

Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama

722526

7.

Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka

722527

8.

Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava

722528

9.

Opća vodna naknada

722529

10.

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije

721225

11.

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije

721226

Prihodi od vodnih naknada, utvrđeni Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) uplaćuju se i raspoređuju na račun javnih prihoda kantonalnih budžeta, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Kantonalni trezor raspoređuje 40% ovog prihoda "Agenciji za vodno područje rijeke Save", odnosno "Agenciji za vodno područje Jadranskog mora", kantonalnom budžetu 45% i Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 15%, osim prihoda od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije (vrsta prihoda: 721226), koji se u cijelosti raspoređuju kantonalnom budžetu. Pripadnost prihoda agencijama za vode po općinama utvrđena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/07).

Brojevi računa Agencija za vode:

a) Agencija za vodno područje rijeke Save

1. Vakufska banka d.d. Sarajevo

broj:160-200-00216791-35;

2. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

broj:154-001-20001331-80;

3. Bor banka d.d. Sarajevo

broj:182-000-00001339-44

b) Agencija za vodno područje Jadranskog mora

1. UniCredit Bank d.d.

broj: 338-100-22003965-22

c) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

1. Union banka d.d. Sarajevo

broj: 102-050-00000976-77

18.1.2. Zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada

Red. br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada

777776

Zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada, koje su se prikupljale i raspoređivale prema ranijem Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), uplaćuju se i raspoređuju po propisima koji su bili na snazi u vrijeme nastanka obaveze.

18.2. Cestovne naknade

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila

722534

2.

Posebna naknada za službu "Pomoć – informacije na cestama"

722535

3.

Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji

722536

4.

Naknade za ceste što se plaćaju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz)

722537

5.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

722538

6.

Naknada za postavljanje reklamnih panoa

722539

7.

Ostale naknade za ceste po posebnim propisima

722565

18.2.1. Ovi prihodi se uplaćuju u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp i 66/13) i drugim aktima, kojima je propisan način njihove uplate, na račun Direkcije cesta Federacije BiH, otvoren kod:

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

broj: 154-001-20002139-81

18.2.2. Finansijska sredstva iz alineje 18.2. u skladu sa članom 93. stav 6. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine pripadaju kantonalnim organima za ceste u dijelu koji se odnosi na regionalne ceste, općinskom, odnosno gradskom organu u dijelu koji se odnosi na lokalne ceste i ulice u gradovima i uplaćuju na račune nadležnih kantonalnih organa za ceste, čiji brojevi računa su sastavni dio ovog Pravilnika i na račune nadležnog općinskog odnosno gradskog organa.

18.2.3. Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, sredstva se uplaćuju na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

18.3. Prihodi od posebnih naknada za ceste

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica

722531

2.

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana

722532

Prihodi od posebnih naknada za ceste uplaćuju se:

- jednim nalogom u visini 40% od ukupne obaveze na račun Direkcije cesta Federacije BiH, otvoren kod:

Raiffeisen Bank d.d. BiH

broj: 161-000-00284400-23

- jednim nalogom u visini od 60% ukupne obaveze na račune kantonalnih organa za ceste Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na račun općinskih organa, što čini 25% ukupnih sredstava od naknada za ceste.

Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze uplaćuje se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

18.4. Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za opće korisne funkcije šuma

722451

2.

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

722452

3.

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja

722453

4.

Naknada za korištenje državnih šuma

722454

5.

Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)

722455

6.

Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta

722456

7.

Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta

722457

8.

Naknada za eksproprisano državno šumsko zemljište

722458

9.

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

722459

18.4.1. Prihodi od naknada za opće korisne funkcije šuma, naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, naknada za izdvajanje iz šumsko - privrednog područja, naknade za korištenje državnih šuma, naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma), naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta, naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta, naknada za eksproprisano državno šumsko zemljište i ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, koji nisu uplaćeni po osnovu obaveza nastalih u vrijeme važenja Uredbe o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11) uplaćuju se, obračunavaju i koriste po propisima, koji su važili do dana prestanka primjene Uredbe o šumama, na način propisan u alineji 18.4.2. do 18.4.8.

Prihodi od naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta i naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta nastalih po osnovu ugovora zaključenih u vrijeme važenja Uredbe o šumama obračunavaju se, uplaćuju i koriste na način propisan alinejom 18.4.6.

Prihodi od naknada za eksproprisano državno šumsko zemljište i ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, koji se uplaćuju po osnovu drugih propisa, obračunavaju se, uplaćuju i koriste na način propisan alinejom 18.4.7. i 18.4.8.

18.4.2. Naknadu za opće korisne funkcije šuma, obveznik uplate, pravno lice, koje je registrovano za obavljanje djelatnosti na teritoriji Federacije, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van teritorije Federacije, a obavljaju djelatnost na teritoriji Federacije, uplaćuje u visini od 0,07% od ukupno ostvarenog prihoda na dva odvojena naloga i to:

- jednim nalogom 20% sredstava na račun javnih prihoda budžeta Federacije i

- jednim nalogom 80% sredstava na račun javnih prihoda kantonalnih budžeta navedenih u priloženoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Platni nalog popunjen za uplatu ovih naknada treba da sadrži trocifrenu šifru općine, upisanu prema sjedištu obveznika, odnosno mjestu poslovne jedinice u kojoj je prihod ostvaren.

18.4.3. Naknadu za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama podnosilac zahtjeva, fizičko ili pravno lice, uplaćuje prema mjestu nastanka obaveze plaćanja u cijelosti na propisan račun javnih prihoda budžeta kantona. Platni nalog popunjen za uplatu ove naknade treba da sadrži trocifrenu šifru općine, upisanu prema mjestu gdje se nalazi šuma i šumsko zemljište za koje se sklapa ugovor o obavljanju stručnih poslova.

18.4.4. Naknadu za izdvajanje iz šumsko - privrednog područja, naknadu u postupku promjene namjene šumskog zemljišta, obveznik uplaćuje na dva odvojena naloga u omjeru 40% sredstava na račun javnih prihoda budžeta Federacije i 60% sredstava na račun javnih prihoda budžeta kantona.

Platni nalog popunjen za uplatu naknade za izdvajanje iz šumsko - privrednog područja treba da sadrži trocifrenu šifru općine, upisanu prema mjestu na čijem je području izvršeno izdvajanje iz šumsko - privrednog područja.

Platni nalog popunjen za uplatu naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta treba da sadrži trocifrenu šifru općine, upisanu prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina na kojoj se vrši promjena namjene šumskog zemljišta.

18.4.5. Naknadu za korištenje državnih šuma obveznik uplate, kantonalna šumsko - privredna društva, uplaćuje prema općini gdje se nalazi šuma u kojoj je izvršena sječa, odnosno u kojoj su prikupljani nedrvni šumski proizvodi u visini od 7% od ostvarenog prihoda od drveta i prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda, na tri odvojena platna naloga i to: 1% na račun javnih prihoda budžeta Federacije, 1% na račun javnih prihoda budžeta kantona i 5% na račun javnih prihoda budžeta općine na čijoj teritoriji je prihod ostvaren.

18.4.6. Naknadu po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta i naknadu po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta, obveznik uplaćuje u visini naknade, koja se utvrđuje u skladu sa posebnim propisom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i to u cijelosti na račun javnih prihoda budžeta Federacije prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina na kojoj se vrši uspostava po osnovu prava služnosti, odnosno zakupa državnog šumskog zemljišta.

18.4.7. Naknadu za eksproprisano državno šumsko zemljište obveznik, korisnik eksproprijacije, uplaćuje prema općini na čijem području se vrši eksproprijacija, a u visini koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12) i to u cijelosti na račun javnih prihoda budžeta Federacije.

18.4.8. Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma uplaćuju se u skladu sa Uredbom o šumama na račun javnih prihoda budžeta Federacije i račun javnih prihoda budžeta kantona, a u zavisnosti od toga čiji su to prihodi.

18.4.9. Planiranje, prikupljanje, evidentiranje, raspolaganje i namjena trošenja sredstava za prihode iz tabelarnog pregleda pod red.br. od 1. do 5. i 9. vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora, a u svrhe utvrđene Uredbom o šumama.

18.5. Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma

Obaveze po osnovu naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma, sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma, naknada za krčenje šuma, naknada za ograničenje korištenja šuma, sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma i sredstava na promet šuma, koje su nastale do dana prestanka primjene Zakona o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03 i 37/04) uplaćuju se i raspoređuju na način i po propisima koji su važili do dana prestanka primjene tog Zakona.

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma

722541

2.

Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

722542

3.

Naknada za krčenje šuma

722543

4.

Naknada za ograničenje korištenja šuma

722544

5.

Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma

722545

6.

Sredstva na promet šuma

722546

18.6. Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima

722471

2.

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima

722472

3.

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima

722473

4.

Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima

722474

5.

Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) utvrđena kantonalnim propisima

722475

6.

Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima

722476

7.

Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima

722477

8.

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima

722479

Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa kantonalnim propisima u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenih u priloženoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor ove prihode raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim Zakonom o šumama.

Uplata ovih prihoda vršit će se na gore propisan način do donošenja propisa o korištenju, zaštiti i unapređenju šuma na nivou Federacije, te usklađivanja kantonalnih propisa sa propisima na nivou Federacije.

18.7. Naknade za zaštitu okoliša

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada zagađivača okoliša pravnih lica

722551

2.

Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica

722552

3.

Naknada korisnika okoliša pravnih lica

722553

4.

Naknada korisnika okoliša fizičkih lica

722554

5.

Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722555

6.

Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722556

7.

Posebne naknade za okoliš

722557

8.

Opće naknade za okoliš

722558

18.8. Naknade iz alineje 18.7. pod red. br. 1. do 6. uplaćuju se na račune Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, prema sjedištu pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica.

Prihodi pod red. br. 1. i 2. uplaćuju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagađivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00000978-71

izuzev za uplate naknada za plastične kese tregerice regulisane Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice ("Službene novine Federacije biH, broj: 9/14), čija uplata se vrši na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001070-86

Prihodi pod red. br. 5. i 6. uplaćuju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00000977-74

Prihodi pod red. br. 7. do 8. uplaćuju se na račune Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i to:

- Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001003-93

- Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001002-96

18.9. Naknade iz alineje 18.7. pod red. br. od 1. do 6. raspoređivat će se srazmjerno prikupljenim prihodima iz svakog kantona posebno, u sljedećem omjeru:

- 30% Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i

- 70% kantonalnim fondovima za zaštitu okoliša

Ukoliko nisu uspostavljeni kantonalni fondovi za zaštitu okoliša sredstva će se raspoređivati budžetima kantona.

Do donošenja provedbenih propisa o načinu određivanja i visini naknade za zaštitu okoliša, utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), uplata naknada će se vršiti po kantonalnim propisima, izuzev za naknade pod red. br. 1. i 2. čija je visina i način plaćanja propisana Uredbom o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/11) i naknade pod red. br. 5. i 6. za koje je visina i način plaćanja propisana Uredbom o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH", br. 14/11 i 26/11).

18.10. Prihodi pod red. br. 7. i 8., koji su ustanovljeni Zakonom o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09), obračunavaju se i uplaćuju prema Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj: 88/11) i Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12), a na osnovu rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

18.11. Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa Odlukom o visini naknade za sigurnost plovidbe, koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/07), na račun javnih prihoda budžeta Federacije.

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine

722519

18.12. Prilikom uplate sredstava od naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, uplatilac naknade u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Općina, u nalogu za plaćanje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se plaća ova naknada.

18.12. Prilikom uplate sredstava od naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, uplatilac naknade u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Općina, u nalogu za plaćanje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se plaća ova naknada.

18.13. Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća

722581

2.

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

722582

3.

Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

722583

4.

Naknada iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za vatrogasne jedinice

722584

5.

Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

722585

6.

Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila

722586

Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta kantona prema priloženoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor raspoređuje 15% ovog prihoda na račun budžeta Federacije, 25% na račun kantonalnog budžeta i 60% na račun budžeta općine u kojoj su ta sredstva ostvarena.

Prihodi pod red. br. od 3. do 6. koji su propisani Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), uplaćuju se prema sjedištu pravnog lica, odnosno sjedištu poslovne jedinice pravnog lica preko koje je premija realizirana i to na sljedeći način:

- naknade pod red. br. 3. i 4. uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta kantona u cjelokupnom iznosu. Kantonalni trezor raspoređuje 10% sredstava na račun javnih prihoda budžeta Federacije, 20% sredstava na račun javnih prihoda budžeta kantona i 70% sredstava na račune javnih prihoda općina i gradova u kojima su ta sredstva ostvarena.

- naknade pod red. br. 5. i 6. uplaćuju se u cjelokupnom iznosu na račun javnih prihoda budžeta kantona, koji doznačeni iznos raspoređuje budžetu Federacije u iznosu od 5% sredstava, a budžetima kantona 95% sredstava.

Daljnja raspodjela sredstava unutar kantona i općina vršit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Raspodjela i namjena trošenja sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

18.14. Naknade po posebnim propisima i ostale naknade

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od naknada organiziranja manifestacija Crvenog križa/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog križa" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze"

722561

2.

Sredstva po osnovu nagradnih natječaja i nagradnih igara

722566

3.

Članarine obrtničkim komorama

722567

4.

Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju subjekti u državnim organima

722568

5.

Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju privredni i drugi subjekti

722569

18.14.1. Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od organizacije manifestacija Crvenog križa/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog križa" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze" u skladu sa Zakonom o Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/06) uplaćuju se na račun organizacije Crvenog križa/Crvenog krsta, u općini gdje su ta sredstva prikupljena.

18.14.2. Sredstva ostvarena po osnovu nagradnih natječaja i nagradnih igara, koje priređuju pravna lica uplaćuju se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15) na način da se unaprijed uplati 6% od ukupne vrijednosti fonda i to ravnomjerno na sljedeće račune udruženja/humanitarnih organizacija:

- Račun Crvenog križa/Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine, otvoren kod:

Raiffeisen Bank d.d. BiH

broj: 161-000-00008500-22

- Račun Humanitarno pastoralne organizacije "CARITAS VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE" ("CUNS"), otvoren kod:

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

broj: 154-999-50000958-16

- Račun Humanitarne organizacije "MERHAMET" ("MERHAMET" MDD), otvoren kod:

Vakufska banka d.d. Sarajevo

broj: 160-200-55000332-04

- Račun Srpskog humanitarnog udruženja "DOBROTVOR" (SHU "DOBROTVOR"), otvoren kod:

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

broj: 101-101-00002251-73

18.14.3. Plaćanje članarine obrtničkim komorama vrši se prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11) i Pravilniku o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i lica koje obavljaju srodne djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/10).

18.14.4. Sredstva pod red. br. 4. i 5. iz tabelarnog pregleda alineje 18.14., uplaćuju se u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10), na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji je sastavni dio Pravilnika.

18.15. Prihod od članarine u turističkim zajednicama i od boravišne takse

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Članarine turističkih zajednica

722592

2.

Boravišna taksa

722593

18.15.1. Prihod od članarine u turističkim zajednicama i prihod od boravišnih taksi iz podtačke 18.15. uplaćivali su se u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/09 i 4/12) i Uredbom o boravišnoj taksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09), koje su prestale važiti.

18.15.a. Prihod od članarine u turističkim zajednicama i od boravišne takse po kantonalnim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Članarine turističkih zajednica po kantonalnim propisima

722428

2.

Boravišna taksa po kantonalnim propisima

722423

Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa kantonalnim propisima na račune turističkih zajednica kantona i to:

1.Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

broj 161-025-00025300-98

2. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

broj 161-020-00047400-03

Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa kantonalnim propisima na depozitne račune kantona i to:

3. Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

broj 338-500-22758619-34

1. Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Depozitni račun Kantona Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

broj: 338-000-22100192-63

18.15.2. (brisano)

19. Ostali neporezni prihodi

19.1. Neporezni prihodi uplaćuju se na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i općinskog budžeta i vanbudžetskih fondova, kao i ostalih korisnika javnih prihoda, otvorenog u poslovnim bankama u zavisnosti za koji su nivo vlasti namijenjeni.

19.1.1. Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od dividendi i udjela u profitu u državnim preduzećima i finansijskim institucijama

721111

2.

Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa

721112

3.

Prihod od finansijske i nefinansijske imovine – od Civilne avijacije

721113

4.

Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava

721114

5.

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

721119

6.

Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita

721192

7.

Prihodi od naplaćenih potrživanja po osnovu aktiviranih garancija uključujući i zatezne kamate

721193

8.

Prihodi od mjesečne naknade ostvarene priređivanjem klasičnih igara na sreću iz prometa Lutrije BiH

721231

9.

Prihodi ostvareni prodajom stanova

721232

10.

Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnih nivoa vlasti

721233

11.

Ostali prihodi od imovine

721239

Prihodi pod rednim brojem 7., utvrđeni Zakonom o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), član 6. stav 1. i član 119. stav 1., uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH, sa kojeg se 50% sredstava raspoređuje na način propisan članom 7. stav 3. tačka 1) Zakona o igrama na sreću.

Prihodi pod red. br. 8. i 9. odnose se na uplatu sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa članom 13. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/05 i 2/08).

19.1.2. Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od kamate za depozite u banci

721211

2.

Prihodi od GSM licence

721214

3.

Prihod po osnovu kamata na investirana javna sredstva

721215

4.

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

721219

Prihod po osnovu kamata na investirana javna sredstva uplaćuje se u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/04 i 48/08).

19.1.3. Prihodi od iznajmljivanja

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

721121

2.

Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine

721122

3.

Prihodi od iznajmljivanja vozila

721123

4.

Prihodi od iznajmljivanja opreme

721124

5.

Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine

721129

6.

Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta

721227

7.

Prihod od ustupanja ribolovne zone

721228

8.

Ostali prihodi od zakupa

721229

19.1.4. Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta uplaćuju se u skladu sa članom 37a. stav 3. Zakona o lovstvu ("Službene novine Federacije BiH", br.4/06, 8/10 i 81/14), na tri odvojena platna naloga, u korist Budžeta kantona u iznosu od 60%, u korist Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 20% i u Budžet općine na čijem području se ostvaruje prihod u iznosu od 20%.

19.1.5. Prihodi od kamata primljenih od pozajmica

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Kamate primljene od pozajmica Državi

721311

2.

Kamate primljene od pozajmica Federaciji

721312

3.

Kamate primljene od pozajmica Republici Srpskoj

721313

4.

Kamate primljene od pozajmica kantonima

721314

5.

Kamate primljene od pozajmica gradovima

721315

6.

Kamate primljene od pozajmica općinama

721316

7.

Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama

721317

8.

Kamate primljene od pozajmica pojedincima

721321

9.

Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama

721322

10.

Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima

721331

11.

Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama

721361

12.

Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica

721362

19.1.6. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od pozitivnih kursnih razlika

721511

19.1.7. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od pružanja usluga građanima

722611

2.

Prihodi od pružanja usluga pravnim licama

722612

3.

Prihodi od pružanja usluga drugima

722613

4.

Prihodi od naučno-istraživačkog rada

722614

5.

Prihodi od prodaje robe osuđenim osobama

722615

6.

Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti

722621

7.

Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti - za pritvorena lica

722622

8.

Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti – refundacija za štampanje matičnih knjiga i ostalih obrazaca

722623

9.

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika

722631

10.

Prihodi od mjenica

722632

11.

Prihodi od prodaje taksenih maraka

722633

12.

Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa

722634

13.

Prihodi od prodatih/izdatih tombolskih kartica

722636

19.1.8. Tekući transferi

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Primljeni tekući transferi od inostranih vlada

731111

2.

Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija

731121

3.

Primljeni tekući transferi od Države

732111

4.

Primljeni tekući transferi od Federacije

732112

5.

Primljeni tekući transferi od Republike Srpske

732113

6.

Primljeni tekući transferi od kantona

732114

7.

Primljeni tekući transferi od gradova

732115

8.

Primljeni tekući transferi od općina

732116

9.

Primljeni namjenski transferi za kulturu

732121

10.

Primljeni namjenski transferi za sport

732122

11.

Primljeni namjenski transferi za šumarstvo

732123

12.

Primljeni namjenski transferi za izbore

732124

13.

Primljeni namjenski transferi za obrazovanje

732125

14.

Primljeni namjenski transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH

732126

15.

Primljeni namjenski transfer za komisije na državnom nivou

732127

16.

Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline

732128

17.

Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje

732131

18.

Transfer od Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

732132

19.

Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje

732133

20.

Transfer od kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja

732134

21.

Primljeni tekući transferi od FBiH za demobilizirane branioce i članove njihovih porodica

732143

22.

Primljeni tekući transferi od FBiH za branioce po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica

732144

23.

Primljeni tekući transferi od F BIH za pokriće dijela penzija na osnovu člana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

732145

24.

Primljeni tekući transferi od FBiH za penzije bivše JNA u skladu s članom 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

732146

25.

Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o službi u vojsci FBiH

732148

26.

Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima

732149

19.1.9. Kapitalni transferi

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada

741111

2.

Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija

741121

3.

Primljeni kapitalni transferi od Države

742111

4.

Primljeni kapitalni transferi od Federacije

742112

5.

Primljeni kapitalni transferi od Republike Srpske

742113

6.

Primljeni kapitalni transferi od kantona

742114

7.

Primljeni kapitalni transferi od gradova

742115

8.

Primljeni kapitalni transferi od općina

742116

9.

Kapitalni transferi od nevladinih izvora

742211

10.

Kapitalni transferi od preduzeća

742212

11.

Kapitalni transferi od pojedinaca

742213

19.1.10. Donacije

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Donacije od fizičkih lica

733111

2.

Donacije od pravnih lica

733112

3.

Domaće donacije za podršku budžetu

733113

4.

Domaće donacije za investicijske projekte

733114

5.

Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje

733115

6.

Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733116

7.

Donacije od inostranih fizičkih lica

733121

8.

Donacije od inostranih pravnih lica

733122

9.

Donacije za podršku budžetu iz inostranstva

733123

10.

Donacije za investicijske projekte iz inostranstva

733124

11.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje

733125

12.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733126

19.1.11. Neplanirane uplate - prihodi

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Povrat invalidnina iz ranijih godina

722711

2.

Povrat pogrešno isplaćenih plaća

722712

3.

Povrat duplo plaćenih obaveza

722713

4.

Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

722714

5.

Povrati naknada troškova zaposlenih

722715

6.

Ostali povrati

722719

7.

Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga

722721

8.

Uplata anuiteta za date kredite pojedincima

722731

9.

Prihod od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate

722732

10.

Prihod od troškova zapljene u postupku prinudne naplate

722733

11.

Naplata premije osiguranja

722741

12.

Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu

722751

13.

Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina

722761

14.

Ostale neplanirane uplate

722791

15.

Prihodi od prekršenog garantnog otpusta (prihodi od garancija)

722792

19.1.12. Prihodi od privatizacije

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od privatizacije stanova

721611

2.

Prihodi od privatizacije banaka

721612

3.

Prihodi od privatizacije preduzeća

721613

4.

Prihodi od privatizacije poslovnih prostora

721614

5.

Prihodi od ostalih vidova privatizacije

721615

19.1.13. Prihodi od obračunate premije i provizije za izdatu garanciju

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju

721711

2.

Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju

721712

19.2. Za neporezne prihode koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom primjenjivat će se oznake prihoda propisane u kontnom planu za budžet i budžetske korisnike, a uz saglasnost federalnog ministra finansija – federalnog ministra financija (u daljem tekstu: federalni ministar).

V. NOVČANE KAZNE

20.1. Novčane kazne iz ove tačke uplaćuju se u cijelosti na račun javnih prihoda federalnog budžeta.

20.1.1. Novčane kazne po federalnim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od fizičkih lica

723111

2.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od pravnih lica

723112

3.

Novčane kazne za kaznena djela koje pripadaju Federaciji

723113

4.

Novčane kazne za prekršaje koje izriču federalni organi uprave i troškovi postupka

723114

5.

Novčane kazne za privredne prestupe koje pripadaju Federaciji i troškovi postupka

723115

6.

Novčane kazne za saobraćajne prekršaje

723116

7.

Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723117

8.

Prihodi od prodaje oduzete robe po postupku Porezne uprave

723118

9.

Prihodi od prodaje oduzete robe po pravosnažnim rješenjima

723119

10.

Novčane kazne koje su propisane u članu 16. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

723141

11.

Prihodi od imovinske koristi pribavljeni krivičnim djelom, oduzeti u skladu sa članom 115. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

723142

12.

Novčana sredstva po osnovu primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH - ZONSIKD

723143

20.1.2. Vrste prihoda pod rednim brojem 1., 2., 4., 5. i 6. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14). Uplata za ove vrste prihoda vrši se odvojenim nalozima za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka izuzev rednog broja 6.

20.1.3. Novčane kazne pod rednim brojem 7. odnose se na uplatu novčanih kazni za prekršaje i troškova prekršajnog postupka, koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka koji su registrovani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

20.1.4. Prihodi pod rednim brojem 10. uplaćuju se na račun javnih prihoda federalnog budžeta u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/08)

20.2. Novčane kazne po kantonalnim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne po kantonalnim propisima

723121

2.

Ostale kazne

723122

3.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723123

4.

Ostali prihodi

723129

Novčane kazne iz ove alineje uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta kantona u cijelosti.

20.2.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14).

20.2.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose se na novčane kazne i troškove prekršajnog postupka, koje su registrovane u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

20.3. Novčane kazne po općinskim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne po općinskim propisima

723131

2.

Ostale kazne

723132

3.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723133

4.

Ostali prihodi

723139

Novčane kazne iz ove alineje uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskog budžeta otvoren u poslovnoj banci, koji su sastavni su dio ovog Pravilnika.

20.3.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14).

20.3.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose se na novčane kazne i troškove prekršajnog postupka koji su registrovani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

VI. DOPRINOSI

21. Doprinosi

21.1. Doprinosi za obavezno, dodatno, dobrovoljno i prošireno osiguranje

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

712112

2.

Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje

712114

3.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

712131

4.

Doprinos za zdravstveno osiguranje

712111

5.

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje

712115

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu

712191

7.

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika

712132

8.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

712133

9.

Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status

712134

10.

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

712113

11.

Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti

712124

12.

Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

712125

13.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaćaju nadležni organi za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe

712135

14.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje za branitelje i članove njihovih obitelji čiji obračun i uplatu vrše nadležni organi u skladu sa propisima

712136

15.

Doprinos za zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje)

712193

16.

Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje

712194

Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog, dodatnog, dobrovoljnog ili proširenog penzijsko - invalidskog i zdravstvenog osiguranja uplaćuju se u skladu sa propisima o penzijsko - invalidskom i zdravstvenom osiguranju.

21.2. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.

Uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši se tako što se:

- 30% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i

- 70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapošljavanje.

Dio doprinosa za zdravstveno osiguranje (89,8% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće) i dio doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće) zaposlenika iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, plaća se prema mjestu prebivališta zaposlenika na račune propisane u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće prema procentima iz st. 2 i 4. ove podtačke usklađeno je sa Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/19) i primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

21.3. Sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje fizičkih lica na radu u inostranstvu uplaćuju se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

21.4. Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% najniže plaće za svakog volontera.

21.5. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se prema sjedištu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se tako što sto se:

- 89,8% ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje jednim nalogom prema mjestu prebivališta obveznika doprinosa na račune kantonalnih zavoda i

- 10,2% od ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje jednim nalogom na račun: Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000640-18 - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - izdvojena sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada prema procentima iz stava 2. usklađeno je saOdlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/19) i primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada obračunatih za periode prije 01.01.2014. godine, bez obzira na datum izvršenja uplate, vršit će se u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke.

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712126

2.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712116


 VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA

22.1. Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:

fb2019_098_022b.gif

1. Uplatio je (ime, adresa i telefon): Ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa lica ili pravnog lica koje popunjava nalog.

2. Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate

3. Primalac/Primatelj: Ime lica ili pravnog lica kome se plaća

4. Datum uplate: Datum uplate

5. Račun pošiljaoca/pošiljatelja:

Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa pošiljaoca.

6. Račun primaoca/primatelja: U ovom polju upisuje se broj bankovnog računa federalnog, kantonalnog ili općinskog budžeta ili fonda otvorenog u poslovnoj banci radi prikupljanja javnih prihoda.

7. Iznos (KM): Iznos uplate je u konvertibilnim markama.

8. Hitno: Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

9. Identifikacioni broj poreznog obveznika: Porezni obveznici, i to pravna lica, fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost i nerezidenti upisuju 13-cifreni identifikacioni broj dodijeljen od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih prodajom imovine dužnika, kupac u ovo polje upisuje identifikacioni broj dužnika porezne obaveze.

Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza kada obavezu umjesto dužnika vrši drugo lice (fizičko ili pravno lice), lice u ovo polje upisuje identifikacioni broj dužnika porezne uprave.

Ukoliko je porezni obveznik fizičko lice-građanin, upisuje se trinaestocifreni jedinstveni matični broj građanina iz lične karte, za fizička lica-strane državljane upisuje se identifikacioni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

10. Vrsta uplate:

Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna, prinudna ili je povrat sredstava, koristeći sljedeće brojeve:

0 - Redovna - Redovna uplata

1 - Prinudna - Naplata po rješenju ili odluci

2 - Povrat - Svi povrati u skladu sa tačkom 24.1. ovog Pravilnika

3 - Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine dužnika u skladu sa tačkom 24.3. stav 1. alineja 1. i 2. ovog Pravilnika.

11. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koji se plaća

12. Porezni period - Od:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza ovo polje i polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

13. Porezni period - Do:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

14. Općina: Prilikom uplate pojedinih vrsta poreza, porezni obveznik upisuje sljedeće šifre općina:

a) kod uplate poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, upisuje šifru općine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvršena; kod uplate poreza na plaću upisuje šifru općine u kojoj fizičko lice-osiguranik ima prebivalište

b) kod uplate doprinosa šifru općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica ako uplatu vrši fizičko lice

c) kod uplate naknada, taksi, novčanih kazni i neporeznih prihoda koje su:

- prihod Budžeta Federacije upisuje se šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno šifra općine prebivališta fizičkog lica, zavisno o tome da li uplatu vrši pravno ili fizičko lice;

- prihod kantonalnog budžeta upisuje se šifra općine sa područja kantona na čiji račun javnih prihoda se naknade, takse, novčane kazne i neporezni prihodi uplaćuju;

- prihod općinskog budžeta šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje pravno ili fizičko lice;

d) kod uplate članarina privrednim komorama šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje pravno ili fizičko lice;

e) kod uplate turističkim zajednicama šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje pravno ili fizičko lice;

f) kod uplate poreza na dohodak fizičkih lica upisuje se šifra općine:

- prebivališta fizičkog lica - poreznog obveznika za prihode od nesamostalne djelatnosti,

- prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika za prihode po osnovu dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od ulaganja kapitala, dohotka od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

- za porezne obveznike iz člana 2. stav 4. Zakona o porezu na dohodak, koji imaju prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta, a ostvaruju dohodak po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti, upisuje se šifra općine prema sjedištu poslodavca odnosno isplatioca ovog prihoda.

15. Budžetska organizacija: Za prihode uplaćene u korist budžeta Federacije ili budžeta kantona uplatioci ne popunjavaju polje 15.

Izuzetno, za uplatu prihoda koji se smatraju prihodima od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta), vlastite prihode, prihode po osnovu tekućih potpora, primljenih transfera i donacija, na prihode po osnovu izrečenih prekršajnih naloga inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, inspektora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i prihode po osnovu ostalih budžetskih naknada i ostalih naknada za koje postoji zahtjev korisnika javnih prihoda da se prate po organizacionom kodu, uplatilac je dužan, po nalogu primaoca sredstava, upisati kod budžetske organizacije.

16. Poziv na broj:

Uplate poreza na plaću i doprinosa: Ako se vrši uplata poreza na plaću i doprinosa, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine + dvocifreni broj mjeseca za koji se porez ili doprinos plaća.

Uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga: Ako se vrši uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine +00 (dvije nule).

Uplata novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka: Ako se vrši uplata novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka po vrsti prihoda 723117, 723123 i 723133, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima "987698769.

Uplate drugih obaveza, dodatne uplate i drugo: U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

17. Potpis i pečat pošiljaoca/pošiljatelja: To je potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

18. Potpis bankovnog službenika: To je potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

19. Pečat banke: To je pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

VIII. RASPOREĐIVANJE PRIHODA

23.1. Kantoni su dužni svaki dan vršiti raspoređivanje prikupljenih javnih prihoda u skladu sa zakonskim propisima i voditi evidenciju o izvršenim preraspodjelama javnih prihoda.

Kantonalni trezori su dužni osigurati mjesečne izvještaje o primljenim i raspoređenim prihodima i te izvještaje dostaviti Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i općinama kantona.

IX. OSTALE ODREDBE

24.1. Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda u tekućoj godini vrši se sa računa javnih prihoda (depozitnog računa) iz tekućeg priliva korisnika prihoda, putem naloga za plaćanje iz tačke 22.1. ovog Pravilnika uz obavezno popunjavanje polja 10. Vrsta uplate, koristeći broj 2 - Povrat. Nalog za prijenos potpisuje zakonom ovlašteno lice na osnovu rješenja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda, koji nisu uplaćeni u tekućoj godini vrši se sa transakcijskog računa korisnika javnih prihoda putem platnog naloga potpisanog od zakonom ovlaštenog lica, na osnovu rješenja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se na osnovu dokumentacije sa kojom raspolaže korisnik prihoda koji su više ili pogrešno uplaćeni i rješenja o utvrđivanju pogrešno ili više uplaćenih prihoda koje izdaje nadležno tijelo za kontrolu javnih prihoda.

Za više uplaćeni iznos može se vršiti i umanjenje obaveze za uplatu u narednom periodu.

Ministri finansija posebnim pravilnikom određuju procedure povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda budžeta Federacije i budžeta kantona.

24.2. Banka je dužna voditi evidenciju o izvršenim uplatama i rasporedu prihoda za svaki račun otvoren prema ovom Pravilniku.

24.3. Uplata sredstava naplaćenih u postupku prinudne naplate poreznih obaveza i to:

- uplate sredstava ostvarenih od prodaje imovine dužnika vrši kupac imovine dužnika na odgovarajuće uplatne račune korisnika prihoda kojim pripadaju dužni iznosi naplaćeni u postupku prinudne naplate poreznih obaveza, a na osnovu rješenja o prinudnoj naplati i instrukcija Porezne uprave koje se odnose na popunjavanje naloga za plaćanje od strane kupca.

- uplata depozita za učestvovanje u javnoj licitaciji u slučaju da kupac ne obavi plaćanje u skladu sa članom 67. stav 5. tačka 2. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza, vrši se na račun javnih prihoda budžeta Federacije i to:

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Vrsta prihoda - oznaku 722613 i polju 15. Budžetska organizacija, broj iz organizacione klasifikacije za budžet i budžetske korisnike Federacije, nadležnih kantonalnih poreznih ureda.

- troškove naplate na osnovu pokretanja postupka prinudne naplate i troškove zapljene, obveznik je dužan uplatiti na račun javnih prihoda Budžeta Federacije i to:

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Vrsta prihoda, za uplatu troškova naplate - oznaku 722732, i za uplatu troškova zapljene oznaku - 722733.

24.4. Svi korisnici javnih prihoda su dužni da izvještaje o prihodima uplaćenim na račun javnih prihoda dostavljaju Federalnom ministarstvu u skladu sa propisom koji će izdati federalni ministar, a istovremeno banke koje vode navedene račune dužne su postupiti po postojećim zakonskim propisima.

24.5. Federalno ministarstvo će izraditi dodatne propise o načinu izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima svih korisnika na teritoriji Federacije.

24.6. Za sve prihode koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom primjenjivat će se oznake prihoda propisane u kontnom planu za budžet i budžetske korisnike, čije uplate je banka dužna prihvatiti uz pisanu saglasnost federalnog ministra.

24.7. Za svaku izmjenu broja računa javnih prihoda iz ovog Pravilnika, korisnici javnih prihoda su dužni obavijestiti Federalno ministarstvo i uz obavijest dostaviti kopiju zaključenog ugovora sa bankom. Federalno ministarstvo će sve izmjene brojeva računa ugraditi i objaviti tromjesečno kroz izmjene i dopune Pravilnika.

24.7.a. Za svaku izmjenu propisa kojim se ostvaruju javni prihodi iz poglavlja I. OPĆE ODREDBE, tačke 2. ovog Pravilnika, a odnose se na propisivanje načina uplate i raspodjele javnih prihoda, korisnici javnih prihoda su dužni obavijestiti Federalno ministarstvo finansija.

24.7.b. Banke su dužne na dnevnoj osnovi dostavljati podatke Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za sve naplaćene javne prihode u skladu sa Uputstvom o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente - trezore i vanbudžetske fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00 i 2/01).

24.8. Za svaku izmjenu računa iz podtačke 24.7., korisnici javnih prihoda su obavezni do objave izmjena Pravilnika osigurati operativnost računa koji se gasi ili obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama računa.

24.9. Banke su dužne do objave izmjena i dopuna Pravilnika iz alineje 24.7. prihvatiti uplate uz pisanu saglasnost federalnog ministra.

24.10. Prilikom uplate sredstava, koju vrše inostrani državljani u postupku odobrenja za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, po osnovu federalnih administrativnih taksi u gotovom novcu – vrsta prihoda 722112, sredstava od naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine - vrsta prihoda 722519, sredstava od naknada koju izdaju kapetanije – vrsta prihoda 722594, uplatilac ovih prihoda u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Općina, u nalogu za plaćanje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se plaća ova naknada.

24.11. Uplate prihoda iz podtač. 19.1.1. do 19.1.3. ovog Pravilnika koje su se vršile na transakcijske račune Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. godine vrše se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i uplatilac je dužan u polje 15. platnog naloga - Budžetska organizacija upisati kod budžetske organizacije 5102001.

25. Računi javnih prihoda i šifre općina

25.1. Računi javnih prihoda

I. RAČUN JAVNIH PRIHODA BUDŽETA FEDERACIJE

1. Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98

II. KANTONI

R.B.

KANTON

Naziv banke

Broj računa

1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100058-77

2.

Posavski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22104571-21

3.

Tuzlanski kanton 

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

 132-100-02560000-80

4.

Zeničko-dobojski kanton 

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00000016-72

5.

Bosansko-podrinjski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-731-04102931-54

6.

Srednjobosanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-010-20125367-50

7.

Hercegovačko- neretvanski kanton

UniCredit Bank d.d.

 338-000-22000059-53

8.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

 338-000-22000040-13

9.

Kanton Sarajevo

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-196-53200084-75

10.

Kanton 10

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00335600-61

III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

R.B

Općina

Naziv banke

Broj računa

UNSKO-SANSKI KANTON

1.

BIHAĆ

UniCredit Bank d.d.

338-500-22001632-31

2.

BOSANSKA KRUPA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000415-52

3.

BOSANSKI PETROVAC

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-477-53200096-44

4.

BUŽIM

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-035-00175606-31

5.

CAZIN

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-411-00005395-71

6.

KLJUČ

Sparkasse Bank d.d.

199-044-00020504-84

7.

SANSKI MOST

UniCredit Bank d.d.

338-540-22000369-17

8.

VELIKA KLADUŠA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22114230-47

POSAVSKI KANTON

9.

ORAŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000228-31

10.

ODŽAK

UniCredit Bank d.d.

338-330-22003324-84

11.

DOMALJEVAC-ŠAMAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000317-55

TUZLANSKI KANTON

12.

BANOVIĆI

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-130-02961000-59

13.

GRAČANICA

UniCredit Bank d.d.

338-620-22269411-85

14.

GRADAČAC

NLB Banka d.d. Tuzla

132-190-02900000-87

15.

KALESIJA

UniCredit Bank d.d.

338-650-22466442-95

16.

KLADANJ

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-160-02950000-64

17.

ČELIĆ

Sparkasse Bank d.d.

199-050-00064895-89

18.

LUKAVAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22118227-84

19.

SREBRENIK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-150-02992800-97

20.

TUZLA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-01850601-97

21.

ŽIVINICE

Sberbank BH d.d.

140-403-03100001-45

22.

DOBOJ-ISTOK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-280-03092308-74

23.

SAPNA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-290-03092085-59

24.

TEOČAK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-270-03092694-85

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

25.

BREZA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22116336-34

26.

USORA

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-161-00719345-27

27.

KAKANJ

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-020-00003708-49

28.

MAGLAJ

Sparkasse Bank d.d.

199-046-00032516-34

29.

OLOVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100272-17

30.

TEŠANJ

Addiko Bank d.d.

306-000-29374805-55

31.

VAREŠ

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100174-20

32.

VISOKO

Sparkasse Bank d.d.

199-047-00040183-70

33.

ZAVIDOVIĆI

Union banka d.d. Sarajevo

102-032-00000270-70

34.

ZENICA

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-355-53200161-07

35.

ŽEPČE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22108354-21

36.

DOBOJ JUG

UniCredit Bank d.d.

338-000-22115701-96

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

37.

GORAŽDE

Union banka d.d. Sarajevo

102-840-00000022-22

38.

PALE-PRAČA

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000188-86

39.

FOČA-USTIKOLINA

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-140-00005957-42

SREDNJOBOSANSKI KANTON

40.

TRAVNIK

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100012-21

41.

N.TRAVNIK

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50004299-81

42.

BUGOJNO

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-130-00007708-32

43.

VITEZ

UniCredit Bank d.d.

338-250-22875012-83

44.

KISELJAK

UniCredit Bank d.d.

338-340-22000450-68

45.

JAJCE

Addiko Bank d.d.

306-02500004808-35

46.

D.VAKUF

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-133-00000069-07

47.

G.VAKUF

UniCredit Bank d.d.

338-00022000246-74

48.

KREŠEVO

Addiko Bank d.d.

306-042-00000079-03

49.

FOJNICA

UniCredit Bank

338-900-22083675-82

50.

BUSOVAČA

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-040-00000083-50

51.

DOBRETIĆI

Addiko Bank d.d.

306-045-00000009-66

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

52.

ČAPLJINA

Addiko Bank d.d.

306-007-00010351-02

53.

ČITLUK

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000148-77

54.

JABLANICA

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-460-01468351-95

55.

KONJIC

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-460-03463315-06

56.

PROZOR-RAMA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000139-07

57.

STOLAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000200-18

58.

NEUM

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000219-58

59.

GRAD MOSTAR

Nova Banka a.d. Banja Luka

555-000-00201908-59

60.

RAVNO

UniCredit Bank d.d.

338-170-22000366-17

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

61.

GRUDE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22103536-22

62.

ŠIROKI BRIJEG

UniCredit Bank d.d.

338-220-22571472-82

63.

LJUBUŠKI

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-01716301-62

64.

POSUŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-200-22615848-48

KANTON SARAJEVO

65.

HADŽIĆI

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100254-71

66.

ILIJAŠ

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00007106-45

67.

CENTAR

UniCredit Bank d.d.

338-690-22965752-19

68.

ILIDŽA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100245-98

69.

NOVO SARAJEVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100236-28

70.

VOGOŠĆA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100165-47

71.

TRNOVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-22050012-59

72.

NOVI GRAD

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100325-52

73.

STARI GRAD

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-000-00711336-30

74.

GRAD SARAJEVO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00179200-82

KANTON 10

75.

BOSANSKO GRAHOVO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00704600-25

76.

DRVAR

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50005395-91

77.

TOMISLAVGRAD

UniCredit Bank d.d.

338-000-22106043-67

78.

GLAMOČ

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50001593-51

79.

KUPRES

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50000005-62

80.

LIVNO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00631100-44

IV. DRUŠTVENI FONDOVI

A) Zavodi za zdravstveno osiguranje

Red.br.

Zavodi za zdravstveno osiguranje

Naziv banke

Broj računa

1.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000640-18

2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje

2.1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-500-22751661-53

2.2.

Posavski kanton

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-080-00026400-20

2.3.

Tuzlanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-440-22124691-66

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00000021-57

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-010-20152829-17

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100307-09

2.7.

Hercegovačko-neretvanski kanton

NOVA BANKA AD Banja Luka

555-000-00048732-98

2.8.

Zapadnohercegovački kanton

Addiko Bank d.d.

306-003-00006482-68

2.9.

Kanton Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100085-93

2.10.

Kanton 10

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-921-20048246-10

B) Zavodi za zapošljavanje

Red.br.

Zavodi za zapošljavanje

Banka

Broj računa

1.

Federalni zavod za zapošljavanje

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00285700-03

2. Kantonalne službe za zapošljavanje

2.1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100129-58

2.2.

Posavski kanton

Addiko Bank d.d.

306-04200009586-97

2.3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-03110200-32

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00001075-96

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-140-00004638-22

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100281-87

2.7.

Hercegovačko- neretvanski kanton

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00138001-91

2.8.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000102-21

2.9.

Kanton Sarajevo

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-921-20101710-56

2.10.

Kanton 10

UniCredit Bank d.d.

 338-000-22000344-71

V. TURISTIČKE ZAJEDNICE

Red.br.

Turistička zajednica

Naziv banke

Broj računa

1.

Federalna turistička zajednica

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100110-18

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000512-52

2. Kantonalne turističke zajednice

2.1.

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-500-22758619-34

2.2.

Turistička zajednica Posavskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000549-38

2.3.

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00025300-98

2.4.

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00000243-70

2.5.

Turistička zajednica Bosansko–podrinjskog kantona

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000214-08

2.6.

Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100101-45

2.7.

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00047400-03

2.8.

Turistička zajednica Zapadnohercegovačkog kantona

Addiko Bank d.d.

306-024-00000193-58

2.9.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo - Depozitni račun Kantona Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100192-63

2.10.

Turistička zajednica Kantona 10

UniCredit Bank d.d.

338-0002-2000521-25

VI. DIREKCIJE ZA CESTE

Red.br.

Direkcija cesta

Naziv banke

Broj računa

1.

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00284400-23

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20002139-81

2.KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTE

2.1.

Unsko-sanski kanton

Union banka d.d. Sarajevo

102-022-00000558-84

2.2.

Tuzlanski kanton 

UniCredit Bank d.d

338-440-22520940-54

2.3.

Srednjobosanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d.Tuzla

132-010-20122625-31

2.4.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-130-22322400-55

VII. OSTALI KORISNICI

A) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Red.br.

Naziv računa

Naziv banke

Broj računa

1.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000976-77

1.2.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagađivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000978-71

1.1.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000977-74

1.3.

Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001003-93

1.4.

Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001002-96

1.5.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine – račun za uplatu naknade za plastične kese tregerice

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001070-86

B) Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanski kanton

Naziv banke

Broj računa

1. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-921-20044814-24

C) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Naziv banke

Broj računa

2. ASA Banka d.d. Sarajevo

134-470-10007538-37

3. UniCredit Bank d.d.

338-690-22963585-21

D) Agencija za vodno područje rijeke Save

Naziv banke

Broj računa

1.Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00216791-35

2.INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20001331-80

3.Bor banka d.d. Sarajevo

182-000-00001339-44

E) Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Naziv banke

Broj računa

UniCredit Bank d.d.

338-100-22003965-22

F) Obrtničke komore

Red. br.

Obrtničke komore

Naziv banke

Broj računa

1.

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00483300-57

2. Kantonalne obrtničke komore

2.1.

Unsko-sanski kanton

Union banka d.d. Sarajevo

102-022-00000536-53

2.2.

Posavski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-330-22006839-15

2.3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-1000309127-368

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-4200042487-174

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

Union banka d.d. Sarajevo

102-0070000036-152

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-6702240187-480

2.7.

Hercegovačko-neretvanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-1002202633-439

2.8.

Kanton Sarajevo

ProCredit Bank d.d. Sarajevo

194-1013100000-107

2.9.

Kanton 10

Addiko Bank d.d.

306-0050000417-116

25.2. Šifre općina

Šifre općina

Općina

Šifra općine

UNSKO-SANSKI KANTON

Bihać

003

Bosanska Krupa

008

Bosanski Petrovac

011

Cazin

019

Ključ

048

Sanski Most

076

Velika Kladuša

097

Bužim

124

POSAVSKI KANTON

Orašje

068

Odžak

066

Domaljevac-Šamac

012

TUZLANSKI KANTON

Banovići

001

Gračanica

035

Gradačac

036

Kalesija

044

Kladanj

047

Čelić

056

Lukavac

057

Srebrenik

085

Tuzla

094

Živinice

106

Doboj-Istok

128

Sapna

138

Teočak

142

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Breza

016

Kakanj

043

Maglaj

060

Olovo

067

Tešanj

090

Vareš

096

Visoko

098

Zavidovići

102

Zenica

103

Žepče

105

Doboj-Jug

132

Usora

025

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Goražde

033

Foča

134

Pale

136

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Bugojno

017

Busovača

018

Donji Vakuf

026

Dobrezići

050

Fojnica

030

Gornji Vakuf

034

Jajce

042

Kiseljak

046

Kreševo

051

Novi Travnik

065

Travnik

091

Vitez

100

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Čapljina

021

Čitluk

023

Grad Mostar

180

Jablanica

041

Konjic

049

Neum

107

Prozor-Rama

073

Ravno

207

Stolac

086

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

Široki Brijeg

054

Grude

037

Ljubuški

059

Posušje

070

KANTON SARAJEVO

Hadžići

038

Ilijaš

040

Centar

077

Ilidža

078

Novo Sarajevo

079

Vogošća

080

Novi Grad

108

Stari Grad

109

Trnovo

093

KANTON 10

Livno

055

Tomislavgrad

028

Kupres

052

Glamoč

032

Bosansko Grahovo

013

Drvar

027

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

26. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15, 73/15, 96/15, 102/15, 11/16 i 18/16).

27. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Samostalni član Pravilnik o izmjenama
dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji federacije bosne i hercegovine

("Sl. novine FBiH", br. 98/2019)

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo