Mostar

13.04.2015.

Hotel ERO

Sarajevo

14.04.2015.

Hotel Hollywood, Ilidža

Bugojno

15.04.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Vitez

16.04.2015.

Fransizni centar BiH

Zenica

21.04.2015.

Hotel Dubrovnik - MC Centar

Maglaj

22.04.2015.

Dom kulture Edhem Mulabdic

Tuzla

23.04.2015.

Hotel TUZLA

Početak seminara u 10:00

PROGRAM SEMINARA
PRAVILNIK/UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU, RADNO PRAVNI STATUS I PRIMANJA PRIPRAVNIKA, VOLONTERA I PRIVREMENIH POSLOVA, NAKNADE PORODILJAMA I BOLOVANJA

TRGOVINA I OBLICI PLAĆANJA I NAPLATE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

RAČUNOVODSTVO BUDŽETARADNI ODNOSI
• Pravilnik o radu – sadržaj pravilnika i obveznici donošenja akta
• Šta čini prosjek za isplatu nekih naknada – potrebno regulisati
• Ugovor o radu – opći i posebni uslovi i sadržaj ugovora o radu
• Ništavost ugovora o radu
• Ugovor o djelu i ugovor o radu – razlike
• Ugovor o povremenim i privremenim poslovima i tretman nakande
• Naknade za vrijeme odsustva zbog bolesti – kantonalni zavodi su propisali
• Naknade porodiljama – kantonalni zavodi su propisali
• Volonteri i pripravnici – radno pravni status i naknade
• Šta inspektori traže u postupku kontrole


TRGOVINA NA VELIKO I MALO
• Zakonska regulativa
• Obveznici postupanja u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini
• Zabrane u obavljanju trgovine i obaveze trgovca
• Obaveza formiranja i isticanja cijena u domaćoj valuti
• Vrste trgovačkih djelatnosti
• Vrednovanje i evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo - primjeri
• Raspored zavisnih troškova nabavke robe – primjena baze aktivnosti
• PDV u primljenim i datim avansima – procedure – knjiženje
• PDV – sticanje prava na odbitak i slučajevi ispravke PDV-a
• Postupci sa primljenim i datim rabatom – vrijednosni i naturalni rabat
• Naknadno odobreni/primljeni rabati i drugi popusti
• Vrijednosno usklađivanje zaliha robe
• KOMISIONA PRODAJA – ugovor o komisionoj prodaji
• Stečaj komisionara i prava komitenta
• Roba u tranzitu
• Roba u slobodnoj zoni
• Roba u doradi i obradi
• Šta su trgovačke usluge i vrste trgovačkih usluga
• Obavezne trgovačke knjige i druge evidencije – šta inspektori traže


OBLICI PLAĆANJA I NAPLATE
• Dozvoljeni izuzeci u naplati i plaćanju u domaćoj valuti
• Dozvoljeni izuzeci u naplati i plaćanju u devizama
• Organiziranje devizne blagajne
• Ograničenja u plaćanju i naplati u KM u FBiH
• Kompenzacija, cesija, preuzimanje duga, ustupanje potraživanja


PROGRAM SEMINARA ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE
• Formiranje izvora za nabavku stalnih sredstava – šta su uslovi za nabavku?
• Odnos i funkcionalna veza klase 0 i klase 5
• Funkcija i uloga klase 8 i njihova veza sa izvorima
• Primjeri promjena na pojedinim kontima klase 1, 3, 4 i 5 koje uzrokuju i promjene na klasi 8.
• Uslovi koje treba ispuniti za nabavku stalnih sredstava – procedure
• Stavljanje sredstva van upotrebe
• Rashodovanje stalnih sredstava
• Tretman dobitaka ili gubitaka od otuđenja stalnih sredstava
• Anticipativan raspored viška prihoda za nabavku stalnih sredstava
• Nabavka stalnih sredstava iz tuđih izvora - kredita

IZMJENE ZAKONA I DRUGIH PROPISA


OSTALE AKTUELNOSTI


ODGOVORI NA PITANJANapomena: Sve izmjene u propisima koje i ako se dogode do početka seminara će biti objavljene na CD-u ili na našoj web stranici, a izmjene koje i ako se dogode poslije seminara a prije predaje godišnjeg obračuna će biti objavljene na našoj web stranici


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORE
Materijal

Priručnik

CD-u sa obrascima u excel-u

Pribor za pisanje
Naknada za seminar

Sa materijalom 100,00 KM

Bez materijala 80,00 KM
Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljene prijavnice na žiro račun:

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-470-60038418-11 kod Moja banka d.d.

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-042-50200910-14 kod Moja banka d.d.

ili gotovinom prije početka seminara

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Contact

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo