Sarajevo

16.11.2015.

Hotel Europe (u neposrednoj blizini Baščaršije)

Zenica

17.11.2015.

Hotel Dubrovink - MCC

Vitez

18.11.2015.

Franšizni centar  BiH

Mostar

19.11.2015.

Hotel Ero

Bugojno

23.11.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Početak seminara u 10:00


PROGRAM SEMINARA
PREDBILANSNE RADNJE I 
PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
I ZAKONA O RADU
PREDBILANSNE RADNJE
• Normativno regulisanje popisa – šta treba da sadrži akt o popisu
• Plan popisa i predbilansnih radnji – primjer plana
• Izdavanje zaduženja odgovrnim licima u vezi sa pripremom za popis


ZADATAK RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE
• Obaveza usaglašavanje prolaznih i povezanih konta
• Kontrola stanja konta novčanih transakcija
• Usaglašavane pomoćnih evidencija i sa glavnom knjigom
• Obaveza usaglašavanja i provjere stanja obaveza i potraživanja
• Provjera priznatih rashoda prema načelu „accrual basis“
• Provjera priznatih prihoda – načelo accrual basis i modified accrual basis
• Provjera usaglašenosti stanja stalnih sredstava sa izvorima
• Provjera obaveza po osnovu PDV-a
• Obaveza utvrđivanja utroška materijala u proizvodnji u odnosu na normativ i tretman prekomjernog utroška materijala sa aspekta PDV-a.
• Provjera obaveza po osnovu poreza na dohodoak i doprinosa
• Metode obračuna amortizacije i revalorizacija


POPIS IMOVINE I OBAVEZA
• Obaveza popisa je propisana ...............
• Odluka/Rješenje o popisu
• Zadaci komisija – primjerzadataka
• Utvrđivanje nezavršene proizvodnje: a) po fazama rada, b) na osnovu % dovršenosti
• Utvrđivanje vrijednosti nezavršenih usluga
• Obaveza provjere na umanjenje vrijednosti sredstava (fer vrijednost, vrijednost u upotrebi – jedinica koja stvara novac, goodwill)
• Tok fizičkog popisa – rad komisija i obrada popisnih lista
• Sačinjavanje zapisnika o izvršenom popisu – sadržaj zapisnika
• Knjiženje razlika utvrđenih popisom sa primjerima
• Tretman manjkova sa aspekta: PDV-a, poreza na dohodak i poreza na dobit


NAČIN EVIDENTIRANJA FAKTURA IZ 2015. U 2016 GODINI
sa aspekta akrualne osnove i ulaznog PDV-a


PRIPREME ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA PODUZETNIKA
• Ažuriranje i provjera tačnosti evidencija poduzetnika (KPR; KP, PLDI, EPO)


AKTUELNO IZ ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
• Funkcija glavnog računa i šta se sa njega plaća
• Koje isplate u gotovini su limitirane, a koje nisu limitirane
• Plaćanje gotovinom u inostranstvu i devizna blagajna
• U kojim slučajevima se ne mogu vršiti bilo kakve isplate u gotovini
• Jesu li ograničena plaćanja u nenovčanim oblicima (kompenzacije, cesije i dr)
• Je li polog pazara obavezan posredstvom blagajne i uticaj plaćanja računa/obaveza i blagajničkog maksimuma na pologe pazara
• Kartično plaćanje (business kartica) i gotovina podignuta na bankomatima
• Blagajna kod samostalnih poduzetnika, obrta i paušala te tretman dohotka koji vlasnici istog prisvajaju tokom godine
• Način utvrđivanja blagajničkog maksimuma i šta on u praksi znači
• Postojanje više blagajni unutar društva i blagajnički maksimum te blagajna u poslovnim jedinicama
• Primjer odluke o blagajničkom maksimumu i kome se dostavlja
• Ovlaštenja banke i odgovornost u vezi sa gotovinom i platnim transakcijama
• Najavljene izmjene Uredbe


AKTUELNO IZ ZAKONA O RADU
• Pravilnik o radu: novi ili izmjene i dopune postojećeg
• Novi ugvori o radu za postojeće zaposlenike ili aneks ugovora o radu
• Šta treba da sadrži Pravilnik o radu
• Šta treba da sadrži ugovor o radu: sa Pravilnikom o radu/bez Pravilnika o radu
• Kako pravinikom/ugovorom o radu regulisati pitanja koja reguliše Kolektivni ugovor a koji još uvijek nije usvojen
• Krajnji rok do kada se obračun plaće mora uručiti zaposleniku – postaje li izvršna isprava
• Menadžerski ugovori i njihov tretman (Presuda Apelacionog odjeljenja Suda BiH)
• Sankcije zbog kašnjenja u obračunu i isplati plaća
• Šta su to prijedlozi Opšteg Kolektivnog Ugovora od strane Udruženja poslodavaca i Sinidikata


IZMJENE U POREZNIM I DRUGIM PROPISIMA
• Šta sadrže kolektivni ugovori: 
              a) po prijedlogu poslodavaca
              b) po prijedlogu sindikata


NOVI Zakon o privrednim društvimaOSTALE AKTUELNOSTI


ODGOVORI NA PITANJANapomena: Sve izmjene u propisima koje i ako se dogode do početka seminara će biti objavljene na CD-u ili na našoj web stranici, a izmjene koje i ako se dogode poslije seminara a prije predaje godišnjeg obračuna će biti objavljene na našoj web stranici


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORE
Materijal

Priručnik

Pribor za pisanje

CD sa obrascima u excel-u
Naknada za seminar

Sa materijalom 100,00 KM

Bez materijala 80,00 KM
Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljene prijavnice na žiro račun:

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-470-60038418-11 kod Moja banka d.d.

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-042-50200910-14 kod Moja banka d.d.

ili gotovinom prije početka seminara

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo