Redni broj

Aktivnost

Institucionalni nosilac

Okvirni vremenski rok

Sadržaj aktivnosti/cilj

Komentar/sektor

1.

Zakon o radu

Premijer, Vlada FBiH

ZAVRŠENO

Fleksibilnije tržište rada; otvaranje novih radnih mjesta

Poslovna klima i konkurentnost / Reforma tržišta rada

2.

Program javnih investicija

Federalno ministarstvo finansija

Novembar 2015. godine

Objedinjavanje i efektivnije planiranja investicija u javni sektor

 

3.

Zakon o unutrašnjem platnom prometu

FMF

ZAVRŠENO

Pojednostavljenje uplata

 

4.

Zakon o privrednim društvima

Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva

ZAVRŠENO

 

 

5.

Zakon o porezu na dobit

FMF

Oktobar – novembar 2015. godine

Ukidanje oslobađanja poreza na izvoz; oslobađanje reinvestiranja dobiti

 

6.

Zakon o direktnim stranim ulaganjima

Vlada FBiH

Septembar 2015. godine (Preostalo usvajanje od strane Doma naroda FBiH)

Stvaranje povoljnije klime za privlačenje stranih investicija

 

6A

Pravni okvir za multilateralne kompenzacije i plaćanja

FMF

Juni 2016. godine

Ograničavanje rokova plaćanja; multilateralna kompenzacija

 

7.

Zakon o javno – privatnom partnerstvu

Vlada FBiH

Mart 2016. godine

Otvaranje alternativnih izvora finansiranja

 

8.

Zakon o koncesijama

Vlada FBiH

2016. godina

Otvaranje alternativnih izvora finansiranja

 

9.

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima (preferencijalni sistem za niskoakumulativne djelatnosti)

FMF

Septembar 2015. godine (Preostalo usvajanje od strane Doma naroda FBiH)

Suzbijanje sive ekonomije; smanjenje obaveza; proširenje poreskog obuhvata

 

10.

Izmjene i dopune zakona o doprinosima (smanjenje opterećenja na rad)

FMF

Nakon zaključivanja novih kolektivnih ugovora (mart 2016. godine)

Uključivanje naknada koje nemaju karakter plate u poresku osnovu i proporcionalno smanjenje doprinosa za zdravstvo (neutralan fiskalni efekat)

 

11.

Pojednostavljenje registracije poslovnih subjekata

Vlada FBiH

Juni 2016. godine

Olakšavanje procedura s ciljem privlačenja investicija

 

12.

Skraćivanje i pojednostavljenje procedura za pribavljanje građevinskih dozvola i priključaka za struju

Vlada FBiH

2016. godina

Olakšavanje procedura s ciljem privlačenja investicija

 

13.

Registar parafiskalnih nameta

FMF, Premijer

Septembar – decembar 2015. godine

Analiza opravdanosti i ukidanje određenih parafiskalnih nameta s ciljem rasterećenja privrede

 

14.

Program restruktuiranja rudnika i željeznica

Premijer, FMERI

Mart 2016. godine

Izmirenje dugova po osnovu neuplaćenih doprinosa uz novu organizaciju i racionalizacija radnih mjesta

 

15.

Privatizacija privrednih društava sa manjinskim udjelom Vlade FBiH

Agencija za privatizaciju, Vlada FBiH

Oktobar – decembar 2015. godine

Smanjenje tekućeg deficita Fonda PIO/MIO

 

16.

Osnivanje privrednih sudova

Ministarstvo pravde, Vlada FBiH

2016. – 2017. godina

Skraćenje trajanja sporova uz modele arbitraže i medijacije

 

17.

Inicijativa za povećanje putarine na gorivo za dodatnih 10 feninga 7/ l

Vlada FBiH

Septembar 2015. godine

Povećanje kreditne sposobnosti „Autocesta“; namjenski prihod

 

18.

Uredba o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju

Vlada FBiH

Septembar 2015. godine

Stimuliranje zapošljavanja kroz potpuno finansiranje upošljavanja ili kroz subvencioniranje

Poticanje zapošljavanja / Reforma tržišta rada

19.

Kontrola prijava nižeg dohotka kao osnova za obračun i plaćanje poreza i doprinosa

Inspekcijske službe FBiH i kantona

Kontinuirano

Uvođenje većeg stepena discipline i dodatni prihodi za vanbudžetske fondove

 

20.

Razdvojiti obavezno zdravstveno osiguranje od funkcije posredovanja u zapošljavanju

Vlada FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje

Kontinuirano

Omogućiti zavodima za zapošljavanje da se bave posredovanjem u zapošljavanju i provođenjem aktivnih mjera zapošljavanja

 

21.

Reforma sistema obrazovanja

FBiH i kantoni

Kontinuirano

Prilagođavanje sistema tržištu rada; racionalizacija i smanjenje troškova

 

22.

Strategija za reformu sistema penzijsko-invalidskog osiguranja (Zakon o PIO-u, Zakon o organizaciji PIO-a, Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima)

Vlada FBiH

Oktobar – decembar 2015. godine

Bodovni sistem; revalorizacija boda; transparentniji i ravnopravniji sistem; penzija vezana za radni staž; destimuliranje prijevremenog penzioniranja

Reforma socijalne zaštite i penzija

23.

Asimetrično plaćanje električne energije

FMERI

Novembar – decembar 2015. godine

Subvencije za račune za električnu energiju za najugroženije kategorije

 

24.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak (dvije stope)

FMF

Mart 2016. godine

Prebacivanje finansijskog tereta na bogatije kategorije stanovništva (neutralan fiskalni efekat)

 

25.

Poboljšano ciljanje socijalne zaštite i uspostavljanje centralizirane baze podataka svih korisnika socijalnih davanja

Vlada FBiH

Mart 2016. godine

Reduciranje prostora za zloupotrebu; adekvatnija pomoć za najugroženije

 

26.

Moratorij na zapošljavanje u upravi

Vlada FBiH

3.4. – 31.12.2015. godine - kontinuirano

Racionalizacija zapošljavanja i pripadajućih troškova

Smanjenje javnih rashoda / fiskalna konsolidacija

27.

Smanjenje izdataka za plaće i druge tekućih troškova(Rebalans budžeta za 2015. godinu)

Vlada FBiH

Septembar – oktobar 2015. godina

Racionalizacija zapošljavanja i pripadajućih troškova; mjera fiskalne konsolidacije

 

28.

Zakon o uvezivanju nedostajućeg radnog staža (uplata neuplaćenih doprinosa)

Radna grupa, Vlada FBiH

Stupa na snagu 1.1.2016. godine (usvajanje predviđeno za mjesec oktobar 2015. godine)

Omogućavanje odlaska u penziju; prestana pravnog postojanja neperspektivnih preduzeća i restruktuiranje perspektivnih;

unaprijeđenje korporativnog upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima u skladu sa OECD-ovim pravilima

Dodatni prihodi vanbudžetskim fondovima / Reforma javnih preduzeća

29.

Incijativa za povećanje akcize na duhan i pivo za zdravstveni sektor

Vlada FBiH

Septembar – decembar 2015. godine

Sanacija dijela dugova zdravstvenog sektora

 

30.

Novi modeli i izvori finansiranja (nakon programa restruktuiranja zdravstvenog sektora)

Ministarstvo zdravstva i FMF

2016. godina

Sveobuhvatna reforma zdravstvenog sektora; racionalizacija odnosa medicinskog i nemedicinskog osoblja; precizno normiranje mreže zdravstvenih ustanova

 

31.

Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH uz kategorizaciju privrednih društava

Vlada FBiH

ZAVRŠENO

Restruktuiranje, privatizacija, likvidacija

 

32.

Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi, državnim službenicima i namještenicima

Radna grupa, Premijer, Ministarstvo pravde FBiH

Novembar 2015. godine

Uspostavljanje modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, fleksibilnije i odgovornije javne uprave

Reforma javne uprave

33.

Odluka koja uvodi moratorij na povećanje plata u javnom sektoru – stroge kontrole zapošljavanja

Vlada FBiH, FMF

Decembar 2015. godine

Racionalizacija javne uprave uz smanjenje tekućih troškova

 

34.

Reorganizacija državnih organa

Premijer, Ministarstvo pravde, Vlada FBiH

Mart 2016. godine

Racionalizacija javne uprave; povećanje stepena efikasnosti; smanjenje pripadajućih troškova

 

35.

Usvojiti ključne principe reforme javne uprave

Vlada FBiH

Decembar 2015. godine

Efikasnija, produktivnija i finansijski održivija javna uprava

 

36.

Uspostaviti sistem određivanja plata na osnovu vrijednosti

Vlada FBiH

Decembar 2015. godine

Povećati stepen efikasnosti; unaprijeđenje učinkovitosti

 

37.

Revidirati kadrovske planove

Vlada FBiH

Decembar 2015. godine

Racionalizacija troškova; povećanje stepena produktivnosti

 

38.

Osigurati zapošljavanje isključivo najbolje rangiranih kandidata

Vlada FBiH

Kotinuirano

Povećati stepen efikasnosti

 

39.

Izmjene i dopune Zakona o budžetima u FBiH

FMF

Septembar – decembar 2015. godine

Rigoroznije fiskalno pravilo; dodatna ograničenja i kontrola potrošnje nižih nivoa vlasti; odgovornost rukovodilaca

Fiskalna održivost

40.

Unaprijeđeje kontrole i nadzor potrošnje vanbudžetskih fondova i javnih preduzeća

Vlada FBiH

Kotinuirano

Kontrola i nadzor potrošnje s ciljem racionalizacije i smanjenja izdataka

 

41.

Strategija za upravljanje javnim dugom

FMF

Decembar 2015. godine

Unapređenje upravljanja dugom i koordinacija između entiteta i Vijeća ministara

 

42.

Rebalans Budžeta FBiH za 2015. godinu

FMF

Septembar 2015. godine

Fiskalna konsolidacija; smanjenje izdataka i drugih tekućih troškova

 

43.

Razmjena podataka između poreskih uprava

FMF, Poreska Uprava FBiH

Novembar 2015. godine

Poboljšanje naplate poreza

 

44.

Analiza dugovanja zdravstvenog sektora

Federalno ministarstvo zdravstva, FMF

Oktobar – decembar 2015. godine

Analiza i modaliteti izmirenja dugova

Reforma zdravstvenog sektora

45.

Uvođenje trezorskog sistema u zdravstveni sektor

FBiH i kantoni

Kontinuirano

Unaprijeđenje sistema kontrole i nadzora nad utroškom sredstava

 

46.

Zakon o bankama

FMF

Septembar – decembar 2015. godine

Harmonizacija sa direktivama EU i uslovima Bazel; rezolucija banaka

Finansijski sektor

47.

Jačanje nadzora nad bankama od strane Agencije za bankarstvo

Agencija za bankarstvo FBiH

Kontinuirano

Jačanje nadzora na problematičnim bankama

 

48.

Jačanje Uprave za inspekcijske poslove i Porezne uprave FBiH

Vlada FBiH

Kontinuirano

Naplata neuplaćenih poreskih prihoda; uvođenje u sistem; kadrovsko jačanje

Borba protiv sive ekonomije

49.

Izmjene i dopune Zakona o prekršajima

Vlada FBiH

Mart 2016. godine

Usklađivanje sa odredbama Zakona o radu

 

50.

Strategija za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. godine uz prateći Akcioni plan

Vlada FBiH

Decembar 2015. godine

Usklađivanje sa državnom Strategijom

Vladavina prava i dobro upravljanje

51.

Unaprijediti saradnju policije na svim nivoima

FBiH, kantoni

Kontinuirano

Unaprijeđenje koordinacije sa nižim nivoima vlasti

 

 

Izvor web stranica Vlade FBiH
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo