Sarajevo

14.09.2015.

Hotel Holiday

Zenica

15.09.2015.

Hotel Dubrovink - MCC

Vitez

16.09.2015.

Franšizni centar  BiH

Mostar

17.09.2015.

Hotel Ero

Bugojno

21.09.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Početak seminara u 10:00


PROGRAM SEMINARA
ZAKON O RADU
ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
UMANJENJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
UMANJENJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
     - umanjenje vrijednosti pojedinačnog sredstva prema MRS-u 36
     - umanjenje vrijednosti jedinice koja stvara novac prema MRS-u 36
     - primjer utvrđivanja nadoknadive vrijednosti metodom vrijednosti u upotrebi
     - primjer utvrđivanja nadoknadive vrijednosti metodom fer vrijednosti minus troškovi prodaje
     - primjer utvrđivanja novog iznosa amortizacije
     - primjer utvrđivanja i knjiženja iznosa ukidanja gubitka od umanjenja sredstva
     - umanjenje vrijednosti goodwilla prema MRS-u 36
     - primjer naknadnog vrednovanja goodwilla u konsolidovanim finansijskim izvještajima
     - primjer naknadnog vrednovanja goodwilla u pojedinačnim finansijskim izvještajima
     - primjer testiranja sredstva koje čini jedinicu koja stvara novac istovremeno s jedinicom na koju je goodwill raspoređen
     - primjer testiranja goodwilla koji je raspoređen na grupu jedinica koje stvaraju novac
     - umanjenje vrijednosti zaliha prema MRS-u 2
     - primjer umanjenja vrijednosti zaliha materijala
     - primjer umanjenja vrijednosti zaliha nezavršene proizvodnje
     - primjer umanjenja vrijednosti zaliha gotovih proizvoda
     - primjer umanjenja vrijednosti zaliha trgovačke robe


NOVI ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
     - ograničenja u plaćanju i naplati
     - odredbe koje se primjenjuju od 03.07.2015. godine
     - ko su ovlaštene organizacije za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa
     - uloga i zadaća Agencije za bankarstvo
     - plaćanje putem pošte
     - obaveza otvaranja glavnog računa i uslovi za njegovu promjenu
     - vrste ostalih računa koje poslovni subjekti mogu otvarati
     - uloga i zadaća FIA-e (AFIP-a, FIP-a)
     - podaci koji se moraju dostaviti za unos u jedinstveni ragistar
     - način i oblici plaćanja
     - realizacija naloga za plaćanje
     - izvršna naplata, redosljed prioriteta, računi s kojih se vrši izvršna naplata
     - visoke kazne za prekršaje
     - štete i odgovornosti za štete
     - zakon o finansijskom poslovanju je stavljen van snage


NOVI ZAKON O RADU 
     - zaključivanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme
     - zabrana diskriminacije
     - rad izvan prostorija poslodavca
     - koji subjekt je obavezan imati Pravilnik o radu i njegov sadržaj
     - šta mora da sadrži ugovor o radu ako subjekt ne donese Pravilnik o radu
     - regulisanje statusa direktora kada nije u radnom odnosu i tretman primanja
     - obaveza vođenja evidencije o radu - šihtarica,
     - preraspodjela radnog veremena, prekovremeni rad, noćni rad i sl.
     - odmori i odsustva – dnevni, sedmični i godišnji odmor i (ne)plaćena odsustva
     - zaštita radnika, zaštita maloljetnika, zaštita žena, porođajno odsustvo, skraćeno radno vrijeme
     - vrijeme obračuna i isplate plaće, najniža plaća, jednakost plaća, naknade
     - prava i obaveze radnika/poslodavca i odgovornost za nanesenu štetu
     - način prestanka ugovora o radu, otkaz poslodavca/otkaz radnika
     - formiranje i uloga vijeća zaposlenika
     - reprezentativnost sindikata, kolektivni ugovori
     - reprezentativnost udruženja poslodavaca


IZMJENE POREZNIH PROPISA
     - slijede(li) izmjena Zakona o porezu na dohodak u vezi primanja direktora koji nije u radnom odnosu
     - slijede(li) izmjena zakon o porezu na dobit u vezi proširenja osnovice i primanja direktora koji nije u radnom odnosu
     - hoće li biti uptine pojedine odredbe zakona o porezu na dohodak – svađa propisa


POREZ PO ODBITKU I IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
     - porez po odbitku se plaća ...
     - porezni kredit
     - primjena međunarodnih sporazuma
     - organ koji izdaje potvrdu o postojanju sporazumaIZMJENE ZAKONA I DRUGIH PROPISA


OSTALE AKTUELNOSTI


ODGOVORI NA PITANJANapomena: Sve izmjene u propisima koje i ako se dogode do početka seminara će biti objavljene na CD-u ili na našoj web stranici, a izmjene koje i ako se dogode poslije seminara a prije predaje godišnjeg obračuna će biti objavljene na našoj web stranici


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORE
Materijal

Priručnik

Pribor za pisanje

CD sa obrascima u excel-u
Naknada za seminar

Sa materijalom 100,00 KM

Bez materijala 80,00 KM
Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljene prijavnice na žiro račun:

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-470-60038418-11 kod Moja banka d.d.

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-042-50200910-14 kod Moja banka d.d.

ili gotovinom prije početka seminara

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo