„Službeni glasnik BiH“, broj 19/14 od 11.03.2014.godina

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE


Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02) i člana 30. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), ministar Ministarstva finansija i trezora BiH donosi


NAREDBU
O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE
TAKSEI


Ovom Naredbom donosi se jedinstvena Naredba o uplatnim računima za administrativne takse i naknade koje se uplaćuju na Jedinstveni račun trezora BiH i stavljaju se van snage slijedeće Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse:
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 74/10),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 82/10),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 92/10),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 108/10),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 41/11),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 71/11),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 3/12),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 19/12),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 70/12),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 54/13),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 72/13),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 84/13),
- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 95/13).UPLATNI RAČUNI ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

II

Uplatni računi za administrativne takse pripadaju Jedinstvenom računu trezora BiH (JRT). Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne takse su slјedeći:
JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar)
JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 5520040002547572 (Hipo Alpe Adria Banka a.d.)
JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka)
JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 1610000010751006 (Raiffeisen banka).PRAVILA PRILIKOM POPUNJAVANJA POLJA KOJA SE ODNOSE NA UPLATU JAVNIH PRIHODA

III

Polja koja se odnose na uplate javnih prihoda moraju biti popunjena na sljedeći način:
1. Polje: Broj poreskog obveznika - treba da sadrži jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vrši pravno lice,
2. Polje: Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti '0',
3. Polje: Vrsta prihoda - popuniti u skladu sa poglavljem V ove naredbe,
4. Polje: Općina - treba da sadrži šifru općine prebivališta - sjedišta uplatioca,
5. Polje: Poreski period - treba da odgovara datumu uplate,
6. Polje: Budžetska organizacija - popuniti u skladu sa poglavljem V ove naredbe,
7. Polje: Poziv na broj - popuniti u skladu sa instrukcijom nadležne institucije koja obavlja uslugu pravne radnje, ukoliko nadležna institucija ne zahtijeva popunjavanje ovog polja popuniti brojevima '0'.


IV

UPOREDNI PREGLED DOSADAŠNJIH VRSTA PRIHODA I BUDŽETSKIH ORGANIZACIJA SA NOVIM VRSTAMA PRIHODA I BUDŽETSKIM ORGANIZACIJAMA


Redni broj Stara vrsta prihoda Budžetska organizacija Naziv vrste prihoda Nova vrsta prihoda Budžetska organizacija
1 722141 0709999 ili 0703999 Potvrda o vlasništvu vozila 722921 709999
2 722142 709999 Potvrda o registraciji 722922 709999
3 722143 0709999 ili 0703999 Stiker naljepnica 722923 709999
4 722144 709999 Registarske tablice sa medunarodnim oznakom BiH motorna vozila 722924 709999
5 722145 709999 Registarske tablice sa medunarodnim oznakom BiH za prikljucna vozila, motocikle i bicikle sa motorom 722925 709999
6 722146 709999 Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH 722926 709999
7 722147 709999 Registarske tablice za privremeno registrovana vozila sa medunarodnom oznakom BiH 722927 709999
8 722148 709999 Probne tablice sa medunarodnom oznakom BiH 722928 709999
9 722149 709999 Za izgubljene, uništene i nestale tablice za par 722929 709999
10 722150 709999 Za izgubljene, uništene i nestale tablice za prikljucna vozila, motocikle i bicikle sa motorom za jedan kom 722930 709999
11 722151 902999 Naknada za izdavanje licence, dozvole, potvrde o sigurnosti 722571 902999
12 722152 od 0101999 do 9999999 Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama 722577 od 0101999 do 9999999
13 722153 od 0101999 do 9999999 Naknade za tendersku dokumentaciju 722578 od 0101999 do 9999999
14 722154 1601999 Prihodi od iznajmljivanja prostora na granicnim prelazima 721125 1601999
15 722241 104999 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 1 722301 104999
16 722242 104999 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 2 722302 104999
17 722243 104999 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 3 722303 104999
18 722244 104999 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 4 722304 104999
19 722245 104999 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 5 722305 104999
20 722586 405999 Naknada za pokretanje žalbenog postupka 722586 405999
21 722606 601999 Prihodi od ovjere isprava izdatih od strane DKP BiH-Tarifni broj 6 722106 601999
22 722607 601999 Prihodi od ovjere dokumenata izdatih od strane DKP BiH-Tarifni broj 7 722107 601999
23 722608 601999 Prihodi od izdavanja izvoda iz maticne knjige vjencanih od strane MVP-Tarifni broj 8 722108 601999
24 722705 od 0101999 do 9999999 Prihodi od ovjere potpisa i pecata - Tarifni broj 5 722105 od 0101999 do 9999999
25 722710 902999 Prihodi od izdavanja dozvola u medunarodnom cestovnom transportu - Tarifni broj 10 722110 902999
26 722711 902999 Prihodi od izdavanja dozvola za obavljanje naizmjenicnih vožnji u vanlinijskom medunarodnom transportu 722111 902999
27 722712 902999 Prihodi od dozvola za obavljanje medunarodnog vanlinijskog; prevozaputnika u cestovnom transportu 722112 902999
28 722713 902999 Prihodi od dozvola za obavljanje medunarodnog cestovnog prevoza stvari 722113 902999
29 722714 902999 Prihodi od ovjere reda vožnje za meduentitetske autobuske linije -Tarifni broj 14 722114 902999
30 722715 902999 Prihodi od dozvola po osnovu vanrednog prevoza stvari u medunarodnom cestovnom transportu 722115 902999
31 722716 902999 Prihodi od rješenja kojim se stranom fizickom i pravnom licu odobrava obavljanje unutrašnjeg prevoza stvari u cestovnom transportu 722116 902999
32 722717 902999 Prihodi od rješenja kojim se odreduje ime, oznaka i pozivni broj broda 722117 902999
33 722718 902999 Prihodi od odobravanja stranom pravnom ili fizickom licu uplovljavanje u plovne puteve unutrašnjih i pomorskih puteva BiH 722118 902999
34 722719 902999 Prihodi od odobravanja stranom pravnom ili fizickom licu upis broda u upisnik brodova 722119 902999
35 722720 902999 Prihodi od dozvola stranim pravnim i fizickim licima za obavljanje kabotažnih prevoza putnika i stvari po unutrašnjim plovnim putevima.. 722120 902999
36 722721 902999 Prihodi od rješenja kojim se odobrava prvi upis plovnih objekata unutrašnje i pomorske plovidbe u registar brodova 722121 902999
37 722722 902999 Prihodi od rješenja o upisu i brisanju iz registracije brodova unutrašnje i pomorske plovidbe 722122 902999
38 722723 701999 Prihodi od zahtjeva za izdavanje putne isprave MCP - Tarifni broj 23 722123 701999
39 722724 701999 Prihodi od zahtjeva za izdavanje službenog pasoša - Tarifni broj 24 722124 701999
40 722725 701999 Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva - Tarifni broj 25 722125 701999
41 722729 705999 Takse - Tarifni broj 102 722186 705999
42 722730 705999 Takse - Tarifni broj 103 722187 705999
43 722742 904999 Naknade po osnovu registracije fondacija 722574 902999
44 722743 904999 Naknade za upis u registar vjerskih zajednica 722568 904999
45 722744 717999 Prihodi od naknada za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u promet 722530 717999
46 722745 717999 Prihodi od naknada za izradu izvještaja o farmaceutskom kvalitetu lijeka 722531 717999
47 722746 717999 Prihodi od izdavanja, obnove i izmjene dozvole za stavljanje tradicionalnog lijeka u promet 722532 717999
48 722747 717999 Prihodi od izdavanja, obnove i izmjene dozvole za stavljanje homeopatskog lijeka u promet 722533 717999
49 722748 717999 Prihodi od izdavanja zakljucka o kategorizaciji 722534 717999
50 722749 717999 Prihodi od ovjere knjige evidencije 722535 717999
51 722750 717999 Prihodi od godišnje naknade za održavanje registracione dokumentacije 722536 717999
52 722751 717999 Prihodi od izdavanja saglasnosti, odnosno dozvole za uvoz-izvoz lijekova i medicinskih sredstava 722537 717999
53 722752 717999 Prihodi od potvrde o postojanju i trajanju entitetske dozvole 722538 717999
54 722753 717999 Prihodi od oglašavanja lijekova strucnoj i široj javnosti 722539 717999
55 722754 717999 Naknada za postupak prijave i izdavanje dozvole za klinicko ispitivanje lijekova 722540 717999
56 722755 717999 Prihodi od izdavanja i izmjene dozvole za obavljanje prometa lijekova na veliko 722541 717999
57 722756 717999 Naknada za izdavanje i izmjenu dozvole za proizvodnju lijeka 722542 717999
58 722757 717999 Prihodi od kontrole kvaliteta lijeka 722543 717999
59 722758 717999 Prihodi od upisa, izmjene i obnove upisa medicinskih sredstava u registar med. Sredstava 722544 717999
60 722759 717999 Prihodi od oglašavanja medicinskih sredstava strucnoj i široj javnosti 722545 717999
61 722760 717999 Naknade od upisa i izmjene upisa pravnih lica u registar proizvodaca medicinskih sredstava 722546 717999
62 722761 717999 Naknade od upisa i izmjene upisa pravnih lica u registar veletrgovaca medicinskih sredstava 722547 717999
63 722762 717999 Prihodi od potvrde o postojanju i trajanju entitetske dozvole za medicinska sredstva 722548 717999
64 722763 717999 Prihodi od prijave i izdavanja dozvole za klinicko ispitivanje medicinskih sredstava 722549 717999
65 722811 405999 Takse - Tarifni broj 105 722189 405999
66 722812 402999 Naknada troškova usluge i publikacije-Agencija za statistiku BIH 722576 402999
67 722813 808999 Prihodi po osnovu zahtjeva-Konkurencijsko vijece 722583 808999
68 722814 808999 Prihodi po osnovu rješenja-Konkurencijsko vijece 722584 808999
69 722815 808999 Prihodi po osnovu zakljucaka-Konkurencijsko vijece 722585 808999
70 722816 923999 Prihodi od odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca-Tarifni broj 106 722191 923999
71 722817 801999 Naknada za obradu zahtjeva za priznavanje dokumenata uskladenosti i znakova o uskladenosti izdatih u inostranstvu 722589 801999
72 722826 801999 Prihodi od izdavanja rješenja o registraciji stranih ulaganja - Tarifni broj 26 722126 801999
73 722827 801999 Prihodi od izdavanja rješenja o carinjenju robe bez prelaska carinske linije - Tarifni broj 27 722127 801999
74 722828 801999 Prihodi od izdavanja rješenja o porijeklu proizvoda - Tarifni broj 28 722128 801999
75 722829 806999 Prihodi od izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji 722551 806999
76 722830 904999 Naknada polaganja strucnog upravnog ispita na nivou BiH 722567 904999
77 722831 806999 Svjedodžba službenog veterinara za stocnu hranu BA-UVBH-40/33 722552 806999
78 722833 806999 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za proizvode životinjskog porijekla BA-UVBH-VZ-40/20 722553 806999
79 722835 806999 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za sirovine životinjskog porijekla BA-UVBH-VZ-40/32 722554 806999
80 722836 806999 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za pse i macke BA-UVBH-VZ-40/12 722555 806999
81 722837 806999 Svjedodžba o porijeklu i zdravlju domace i divlje peradi BA-UVBH-VZ-40/11 722556 806999
82 722838 806999 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za ostale certifikate 722557 806999
83 722840 814999 Takse - Tarifni broj 40 722140 814999
84 722841 814999 Takse - Tarifni broj 41 722141 814999
85 722841 806999 Takse - Tarifni broj 41 722558 806999
86 722842 814999 Takse - Tarifni broj 42 722142 814999
87 722843 814999 Takse - Tarifni broj 43 722143 814999
88 722844 814999 Takse - Tarifni broj 44 722144 814999
89 722845 814999 Takse - Tarifni broj 45 722145 814999
90 722846 814999 Takse - Tarifni broj 46 722146 814999
91 722847 814999 Takse - Tarifni broj 47 722147 814999
92 722848 814999 Takse - Tarifni broj 48 722148 814999
93 722849 814999 Takse - Tarifni broj 49 722149 814999
94 722850 814999 Takse - Tarifni broj 50 722150 814999
95 722851 814999 Takse - Tarifni broj 51 722151 814999
96 722852 814999 Takse - Tarifni broj 52 722152 814999
97 722853 814999 Takse - Tarifni broj 53 722153 814999
98 722854 814999 Takse - Tarifni broj 54 722154 814999
99 722855 814999 Takse - Tarifni broj 55 722155 814999
100 722856 814999 Takse - Tarifni broj 56 722156 814999
101 722857 814999 Takse - Tarifni broj 57 722157 814999
102 722858 814999 Takse - Tarifni broj 58 722158 814999
103 722859 814999 Takse - Tarifni broj 59 722159 814999
104 722860 814999 Takse - Tarifni broj 60 722160 814999
105 722861 814999 Takse - Tarifni broj 61 722161 814999
106 722862 814999 Takse - Tarifni broj 62 722162 814999
107 722863 814999 Takse - Tarifni broj 63 722163 814999
108 722864 814999 Takse - Tarifni broj 64 722164 814999
109 722865 814999 Takse - Tarifni broj 65 722165 814999
110 722866 814999 Takse - Tarifni broj 66 722166 814999
111 722867 814999 Takse - Tarifni broj 67 722167 814999
112 722868 814999 Takse - Tarifni broj 68 722168 814999
113 722869 814999 Takse - Tarifni broj 69 722169 814999
114 722870 814999 Takse - Tarifni broj 70 722170 814999
115 722871 814999 Takse - Tarifni broj 71 722171 814999
116 722872 814999 Takse - Tarifni broj 72 722172 814999
117 722873 814999 Takse - Tarifni broj 73 722173 814999
118 722874 814999 Takse - Tarifni broj 74 722174 814999
119 722875 814999 Takse - Tarifni broj 75 722175 814999
120 722876 814999 Takse - Tarifni broj 76 722176 814999
121 722877 0812999 ili 0813999 Takse - Tarifni broj 77 722177 0812999 ili 0813999
122 722878 812999 Takse - Tarifni broj 78 722178 812999
123 722879 812999 Takse - Tarifni broj 79 722179 812999
124 722880 812999 Takse - Tarifni broj 80 722180 812999
125 722881 812999 Takse - Tarifni broj 81 722181 812999
126 722882 805999 Takse - Tarifni broj 82 722182 805999
127 722883 904999 Naknada troškova polaganja pravosudnog ispita na nivou BiH 722566 904999
128 722884 709999 Naknada troškova za pružene usluge davanja podataka iz centralne evidencije podataka državljana BiH 722580 709999
129 722886 809999 Naknade po fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal u medunarodnom 722570 809999
130 722887 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 83 722801 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
131 722888 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 84 722802 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
132 722889 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 85 722803 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
133 722890 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 86 722804 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
134 722891 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 87 722805 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
135 722892 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 88 722806 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
136 722893 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 90 722808 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
137 722894 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 91 722809 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
138 722895 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 92 722810 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
139 722896 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 93 722811 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
140 722897 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 94 722812 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
141 722898 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 95 722813 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
142 722899 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 96 722814 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
143 722901 od 0101999 do 9999999 Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1 722101 od 0101999 do 9999999
144 722902 od 0101999 do 9999999 Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2 722102 od 0101999 do 9999999
145 722903 od 0101999do 9999999 Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3 722103 od 0101999 do 9999999
146 722904 od 0101999 do 9999999 Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4 722104 od 0101999 do 9999999
147 722905 709999 Prihodi od knjižica za pasoše 722905 709999
148 722906 709999 Prihodi od licne karte 722906 709999
149 722907 709999 Prihodi od vozackih dozvola 722907 709999
150 722908 709999 Prihodi od saobracajnih dozvola 722908 709999
151 722909 od 0101999 do 9999999 Prihodi od taksi na podneske kojim se traži mišljenje 722109 od 0101999 do 9999999
152 722910 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 97 722815 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
153 722912 923999 Prihodi od licne karte za stranca 722190 923999
154 722913 923999 Prihodi od putnog lista za stranca 722190 923999
155 722914 0923999 ili 0703999 Prihodi od viza stiker za stranca 722190 0923999 ili 0703999
156 722915 904999 Naknade za upis u registar, upis promjena u registru, izvod iz registra 722565 904999
157 722916 705999 Takse - Tarifni broj 99 722183 705999
158 722917 705999 Takse - Tarifni broj 100 722184 705999
159 722918 705999 Takse - Tarifni broj 101 722185 705999
160 722919 709999 Prekogranicne propusnice 722919 709999
161 722928 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005 Takse - Tarifni broj 98 722816 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
162 722931 712999 Novcane kazne prema Zakonu o zaštiti licnih podataka 723106 712999
163 722941 709999 Službeni pasoš 722941 709999
164 722942 709999 Diplomatski pasoš 722942 709999
165 722943 701999 Zajednicki pasoš 722943 701999
166 722944 701999 Brodarska knjižica 722944 701999
167 722945 701999 Pomorska knjižica 722945 701999
168 722946 701999 Putni list 722946 701999
169 722947 701999 Putna isprava za izbjeglice 722947 701999
170 722948 701999 Putna isprava za lice bez državljanstva 722948 701999
171 722949 701999 Putni list za stranca 722949 701999
172 723133 704999 CRA-Prihodi od kazni za prekršaje 723107 704999
173 723145 104999 Prihodi od kazni u kaznenom postupku 723101 104999
174 723148 111999 Prihodi od naknada troškova postupka/ Pravobranilaštvo 723108 111999
175 723151 od 0101999 do 9999999 Novcane kazne za prekršaje 723104 od 0101999 do 9999999
176 723152 od 0101999 do 9999999 Sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta 723109 od 0101999 do 9999999
177 723153 od 0101999 do 9999999 Troškovi vodenja prekršajnog postupka 723110 od 0101999 do 9999999
178 723154 923999 Naknada troškova vracanja i stavljanja stranca pod nadzor 722588 923999
179 723155 0923999 ili 0703999 Prihodi od kazni po Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu 723105 0923999 ili 0703999
180 723156 713999 Prihod od Taksi Državne Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u BiH 722581 713999
181 723157 902999 Naknada za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf 722572 902999
182 723158 902999 Naknada za izdate licence prevoznika, za vozilo i kartice za vozace 722573 902999
183 723159 112999 Naknada za pristup bazi sudskih odluka VSTV-a 722575 112999
184 734111 905999 Vlastiti prihodi 722529 905999
185 734111 0702999 ili 0812999 ili 0813999 ili 0814999 ili 805999 Vlastiti prihodi 722631 0702999 ili 0812999 ili 0813999 ili 0814999 ili 0805999
186 735119 706999 Prihodi od kazni po odluci Centralne izborne komisije 723112 706999


V
PREGLED NOVIH VRSTA PRIHODA I BUDŽETSKIH ORGANIZACIJA


Sve vrste prihoda objavljene u naredbama o uplatnim računima za administrativne takse iz poglavlja I ove naredbe se mijenjaju i određuju se nove.

Polja Vrsta prihoda i Budžetska organizacija trebaju biti popunjena prema sljedećem rasporedu:

Redni broj Naziv vrste prihoda Nova vrsta prihoda Budžetska organizacija
1 Prihodi od iznajmljivanja prostora na graničnim prelazima 721125 1601999
2 Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1 722101 od 0101999 do 9999999
3 Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2 722102 od 0101999 do 9999999
4 Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3 722103 od 0101999 do 9999999
5 Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4 722104 od 0101999 do 9999999
6 Prihodi od ovjere potpisa i pečata - Tarifni broj 5 722105 od 0101999 do 9999999
7 Prihodi od ovjere isprava izdatih od strane DKP BiH-Tarifni broj 6 722106 601999
8 Prihodi od ovjere dokumenata izdatih od strane DKP BiH-Tarifni broj 7 722107 601999
9 Prihodi od izdavanja izvoda iz matične knjige vjenčanih od strane MVP-Tarifni broj 8 722108 601999
10 Prihodi od taksi na podneske kojim se traži mišljenje 722109 od 0101999 do 9999999
11 Prihodi od izdavanja dozvola u međunarodnom cestovnom transportu - Tarifni broj 10 722110 902999
12 Prihodi od izdavanja dozvola za obavljanje naizmjeničnih vožnji u vanlinijskom međunarodnom transportu 722111 902999
13 Prihodi od dozvola za obavljanje međunarodnog vanlinijskog prevoza putnika u cestovnom transportu 722112 902999
14 Prihodi od dozvola za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza stvari 722113 902999
15 Prihodi od ovjere reda vožnje za međuentitetske autobuske linije - Tarifni broj 14 722114 902999
16 Prihodi od dozvola po osnovu vanrednog prevoza stvari u međunarodnom cestovnom transportu 722115 902999
17 Prihodi od rješenja kojim se stranom fizičkom i pravnom licu odobrava obavljanje unutrašnjeg prevoza stvari u cestovnom transportu 722116 902999
18 Prihodi od rješenja kojim se određuje ime, oznaka i pozivni broj broda 722117 902999
19 Prihodi od odobravanja stranom pravnom ili fizičkom licu uplovljavanje u plovne puteve unutrašnjih i pomorskih puteva BiH 722118 902999
20 Prihodi od odobravanja stranom pravnom ili fizičkom licu upis broda u upisnik brodova 722119 902999
21 Prihodi od dozvola stranim pravnim i fizičkim licima za obavljanje kabotažnih prevoza putnika i stvari po unutrašnjim plovnim putevima.. 722120 902999
22 Prihodi od rješenja kojim se odobrava prvi upis plovnih objekata unutrašnje i pomorske plovidbe u registar brodova 722121 902999
23 Prihodi od rješenja o upisu i brisanju iz registracije brodova unutrašnje i pomorske plovidbe 722122 902999
24 Prihodi od zahtjeva za izdavanje putne isprave MCP - Tarifni broj 23 722123 701999
25 Prihodi od zahtjeva za izdavanje službenog pasoša - Tarifni broj 24 722124 701999
26 Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva - Tarifni broj 25 722125 701999
27 Prihodi od izdavanja rješenja o registraciji stranih ulaganja - Tarifni broj 26 722126 801999
28 Prihodi od izdavanja rješenja o carinjenju robe bez prelaska car.linije - Tarifni broj 27 722127 801999
29 Prihodi od izdavanja rješenja o porijeklu proizvoda - Tarifni broj 28 722128 801999
30 Takse - Tarifni broj 40 722140 814999
31 Takse - Tarifni broj 41 722141 814999
32 Takse - Tarifni broj 42 722142 814999
33 Takse - Tarifni broj 43 722143 814999
34 Takse - Tarifni broj 44 722144 814999
35 Takse - Tarifni broj 45 722145 814999
36 Takse - Tarifni broj 46 722146 814999
37 Takse - Tarifni broj 47 722147 814999
38 Takse - Tarifni broj 48 722148 814999
39 Takse - Tarifni broj 49 722149 814999
40 Takse - Tarifni broj 50 722150 814999
41 Takse - Tarifni broj 51 722151 814999
42 Takse - Tarifni broj 52 722152 814999
43 Takse - Tarifni broj 53 722153 814999
44 Takse - Tarifni broj 54 722154 814999
45 Takse - Tarifni broj 55 722155 814999
46 Takse - Tarifni broj 56 722156 814999
47 Takse - Tarifni broj 57 722157 814999
48 Takse - Tarifni broj 58 722158 814999
49 Takse - Tarifni broj 59 722159 814999
50 Takse - Tarifni broj 60 722160 814999
51 Takse - Tarifni broj 61 722161 814999
52 Takse - Tarifni broj 62 722162 814999
53 Takse - Tarifni broj 63 722163 814999
54 Takse - Tarifni broj 64 722164 814999
55 Takse - Tarifni broj 65 722165 814999
56 Takse - Tarifni broj 66 722166 814999
57 Takse - Tarifni broj 67 722167 814999
58 Takse - Tarifni broj 68 722168 814999
59 Takse - Tarifni broj 69 722169 814999
60 Takse - Tarifni broj 70 722170 814999
61 Takse - Tarifni broj 71 722171 814999
62 Takse - Tarifni broj 72 722172 814999
63 Takse - Tarifni broj 73 722173 814999
64 Takse - Tarifni broj 74 722174 814999
65 Takse - Tarifni broj 75 722175 814999
66 Takse - Tarifni broj 76 722176 814999
67 Takse - Tarifni broj 77 722177 0812999 ili 0813999
68 Takse - Tarifni broj 78 722178 812999
69 Takse - Tarifni broj 79 722179 812999
70 Takse - Tarifni broj 80 722180 812999
71 Takse - Tarifni broj 81 722181 812999
72 Takse - Tarifni broj 82 722182 805999
73 Takse - Tarifni broj 99 722183 705999
74 Takse - Tarifni broj 100 722184 705999
75 Takse - Tarifni broj 101 722185 705999
76 Takse - Tarifni broj 102 722186 705999
77 Takse - Tarifni broj 103 722187 705999
78 Takse - Tarifni broj 105 722189 405999
79 Prihodi od lične karte za stranca 722190 923999
80 Prihodi od putnog lista za stranca 722190 923999
81 Prihodi od viza stiker za stranca 722190 0923999 ili 0703999
82 Prihodi od odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca-Tarifni broj 106 722191 923999
83 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 1 722301 104999
84 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 2 722302 104999
85 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 3 722303 104999
86 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 4 722304 104999
87 Takse pred Sudom BiH-Tarifa 5 722305 104999
88 Naknade za izdavanje licenci poštanskim emiterima i vršenju poštanskih usluga 722529 905999
89 Prihodi od naknada za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u promet 722530 717999
90 Prihodi od naknada za izradu izvještaja o farmaceutskom kvalitetu lijeka 722531 717999
91 Prihodi od izdavanja, obnove i izmjene dozvole za stavljanje tradicionalnog lijeka u promet 722532 717999
92 Prihodi od izdavanja, obnove i izmjene dozvole za stavljanje homeopatskog lijeka u promet 722533 717999
93 Prihodi od izdavanja zaključka o kategorizaciji 722534 717999
94 Prihodi od ovjere knjige evidencije 722535 717999
95 Prihodi od godišnje naknade za održavanje registracione dokumentacije 722536 717999
96 Prihodi od izdavanja saglasnosti, odnosno dozvole za uvoz-izvoz lijekova i medicinskih sredstava 722537 717999
97 Prihodi od potvrde o postojanju i trajanju entitetske dozvole 722538 717999
98 Prihodi od oglašavanja lijekova stručnoj i široj javnosti 722539 717999
99 Naknada za postupak prijave i izdavanje dozvole za kliničko ispitivanje lijekova 722540 717999
100 Prihodi od izdavanja i izmjene dozvole za obavljanje prometa lijekova na veliko 722541 717999
101 Naknada za izdavanje i izmjenu dozvole za proizvodnju lijeka 722542 717999
102 Prihodi od kontrole kvaliteta lijeka 722543 717999
103 Prihodi od upisa, izmjene i obnove upisa medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava 722544 717999
104 Prihodi od oglašavanja medicinskih sredstava stručnoj i široj javnosti 722545 717999
105 Naknade od upisa i izmjene upisa pravnih lica u registar proizvođača medicinskih sredstava 722546 717999
106 Naknade od upisa i izmjene upisa pravnih lica u registar veletrgovaca medicinskih sredstava 722547 717999
107 Prihodi od potvrde o postojanju i trajanju entitetske dozvole za medicinska sredstva 722548 717999
108 Prihodi od prijave i izdavanja dozvole za kliničko ispitivanje medicinskih sredstava 722549 717999
109 Prihodi od izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji 722551 806999
110 Svjedodžba službenog veterinara za stočnu hranu BA-UVBH-40/33 722552 806999
111 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za proizvode životinjskog porijekla BA-UVBH-VZ-40/20 722553 806999
112 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za sirovine životinjskog porijekla BA-UVBH-VZ-40/32 722554 806999
113 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za pse i mačke BA-UVBH-VZ-40/12 722555 806999
114 Svjedodžba o porijeklu i zdravlju domaüe i divlje peradi BA-UVBH-VZ-40/11 722556 806999
115 Veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za ostale certifikate 722557 806999
116 Prihodi od veterinarskih pregleda žive stoke i namirnica životinjskog porijekla na graničnim prelazima 722558 806999
117 Naknade za upis u registar, upis promjena u registru, izvod iz registra 722565 904999
118 Naknada troškova polaganja pravosudnog ispita na nivou BiH 722566 904999
119 Naknada polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH 722567 904999
120 Naknade za upis u registar vjerskih zajednica 722568 904999
121 Naknade po fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal u međunarodnom 722570 809999
122 Naknada za izdavanje licence, dozvole potvrde o sigurnosti 722571 902999
123 Naknada za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf 722572 902999
124 Naknada za izdate licence prevoznika, za vozilo i kartice za vozače 722573 902999
125 Naknade po osnovu registracije fondacija 722574 902999
126 Naknada za pristup bazi sudskih odluka VSTV-a 722575 112999
127 Naknada troškova usluge i publikacije-Agencija za statistiku BiH 722576 402999
128 Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama 722577 od 0101999 do 9999999
129 Naknade za tendersku dokumentaciju 722578 od 0101999 do 9999999
130 Naknada troškova za pružene usluge davanja podataka iz centralne evidencije podataka državljana BiH 722580 709999
131 Prihod od taksi Državne Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost u BiH 722581 713999
132 Prihodi po osnovu zahtjeva-Konkurencijsko vijeüe 722583 808999
133 Prihodi po osnovu rješenja-Konkurencijsko vijeüe 722584 808999
134 Prihodi po osnovu zaključaka-Konkurencijsko vijeüe 722585 808999
135 Naknada za pokretanje žalbenog postupka 722586 405999
136 Naknada troškova vraüanja i stavljanja stranca pod nadzor 722588 923999
137 Naknada za obradu zahtjeva za priznavanje dokumenata usklađenosti i znakova o usklađenosti izdatih u inostranstvu 722589 801999
138 Vlastiti prihodi 722631 0702999 ili 0812999 ili 0813999 ili 0814999 ili 805999
139 Takse - Tarifni broj 83 722801 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
140 Takse - Tarifni broj 84 722802 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
141 Takse - Tarifni broj 85 722803 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
142 Takse - Tarifni broj 86 722804 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
143 Takse - Tarifni broj 87 722805 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
144 Takse - Tarifni broj 88 722806 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
145 Takse - Tarifni broj 90 722808 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
146 Takse - Tarifni broj 91 722809 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
147 Takse - Tarifni broj 92 722810 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
148 Takse - Tarifni broj 93 722811 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
149 Takse - Tarifni broj 94 722812 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
150 Takse - Tarifni broj 95 722813 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
151 Takse - Tarifni broj 96 722814 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
152 Takse - Tarifni broj 97 722815 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
153 Takse - Tarifni broj 98 722816 1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
154 Prihodi od knjižica za pasoše 722905 709999
155 Prihodi od lične karte 722906 709999
156 Prihodi od vozačkih dozvola 722907 709999
157 Prihodi od saobraüajnih dozvola 722908 709999
158 Prekogranične propusnice 722919 709999
159 Potvrda o vlasništvu vozila 722921 709999
160 Potvrda o registraciji 722922 709999
161 Stiker naljepnica 722923 709999
162 Registarske tablice sa međunarodnim oznakom BiH motorna vozila 722924 709999
163 Registarske tablice sa međunarodnim oznakom BiH za priključna vozila, motocikle i bicikle sa motorom 722925 709999
164 Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH 722926 709999
165 Registarske tablice za privremeno registrovana vozila sa međunarodnom oznakom BiH 722927 709999
166 Probne tablice sa međunarodnom oznakom BiH 722928 709999
167 Za izgubljene, uništene i nestale tablice za par 722929 709999
168 Za izgubljene, uništene i nestale tablice za priključna vozila, motocikle i bicikle sa motorom za jedan kom 722930 709999
169 Službeni pasoš 722941 709999
170 Diplomatski pasoš 722942 709999
171 Zajednički pasoš 722943 701999
172 Brodarska knjižica 722944 701999
173 Pomorska knjižica 722945 701999
174 Putni list 722946 701999
175 Putna isprava za izbjeglice 722947 701999
176 Putna isprava za lice bez državljanstva 722948 701999
177 Putni list za stranca 722949 701999
178 Prihodi od kazni u kaznenom postupku 723101 104999
179 Novčane kazne za prekršaje 723104 od 0101999 do 9999999
180 Prihodi od kazni po Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu 723105 0923999 ili 0703999
181 Novčane kazne prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka 723106 712999
182 CRA-Prihodi od kazni za prekršaje 723107 704999
183 Prihodi od naknada troškova postupka/Pravobranilaštvo 723108 111999
184 Sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta 723109 od 0101999 do 9999999
185 Troškovi vođenja prekršajnog postupka 723110 od 0101999 do 9999999
186 Prihodi od kazni po odluci Centralne izborne komisije 723112 706999VI
POJAŠNJENJE UPLATA POJEDINIH VRSTA PRIHODA - BUDŽETSKIH ORGANIZACIJA I NAČINA NJIHOVOG ODREĐIVANJA – POPUNJAVANJA


Za sljedeće vrste prihoda na rednom broju i budžetskim organizacijama IZ POGLAVLjA V (Pregled novih vrsta prihoda i budžetskih organizacija):

Redni broj Naziv vrste prihoda Budžetska organizacija
2. Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1 od 0101999 do 9999999
3. Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2 od 0101999 do 9999999
4. Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3 od 0101999 do 9999999
5. Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4 od 0101999 do 9999999
6. Prihodi od ovjere potpisa i pečata - Tarifni broj 5 od 0101999 do 9999999
10. Prihodi od taksi na podneske kojim se traži mišljenje od 0101999 do 9999999
128. Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama od 0101999 do 9999999
129. Naknade za tendersku dokumentaciju od 0101999 do 9999999
179. Novčane kazne za prekršaje od 0101999 do 9999999
184. Sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta od 0101999 do 9999999
185. Troškovi vođenja prekršajnog postupka od 0101999 do 9999999

polje šifra budžetske organizacije popuniti u skladu sa instrukcijom institucije kod koje se obavlja pravna radnja.
IZMJENA VRSTE PRIHODA I BUDŽETSKE ORGANIZACIJE ZA PORESKE I KONTROLNE MARKICE

VII


Uplatni račun za uplatu sredstava na ime štampanja i kupovine poreskih i kontrolnih markica u skladu sa Pravilnikom o poreskim markicama za duvanske prerađevine i kontrolnim markicama za alkoholna pića i vina ("Službeni glasnik BiH", broj 18/05 i 38/05) pripada Jedinstvenom računu trezora BiH (JRT) koji je otvoren kod Unikredit banke d.d. Mostar pod nazivom:
JRT Trezor BiH - Prihodi od prodaje poreskih i kontrolnih markica, broj: 3380002210004907.

Polja koja se odnose na uplate javnih prihoda moraju biti popunjena na slijedeći način:
1. Polje: Broj poreskog obveznika - treba da sadrži jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko
uplatu vrši pravno lice,
2. Polje: Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti '0',
3. Polje: Vrsta prihoda - obavezno mora biti popunjenovrstom prihoda '722528'
4. Polje: Općina - treba da sadrži odgovarajuću šifru općine
5. Polje: Poreski period - treba da odgovara datumu uplate
6. Polje: Budžetska organizacija – popuniti brojevima '1601999'
7. Polje: Poziv na broj - popuniti brojevima '0'


VIII
INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA PO OSNOVU PRODAJE STALNIH SREDSTAVA

Uplata sredstava po osnovu prodaje stalnih sredstava se vrši na jedan od uplatnih računa navedenih u poglavlju II ove naredbe po sljedećim uplatnim elementima:
- Za uplate po osnovu prodaje zemljišta
Vrsta prihoda: 811111
- Za uplate po osnovu prodaje zgrada
Vrsta prihoda: 811112
- Za uplate po osnovu prodaje prometnih vozila
Vrsta prihoda: 811114
- Za uplate po osnovu prodaje opreme
Vrsta prihoda: 811115


1. Polje: Broj poreskog obveznika - treba da sadrži jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vrši pravno lice,
2. Polje: Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti '0',
3. Polje: Vrsta prihoda - obavezno mora biti popunjena jednom od navedenih vrsta prihoda zavisno od toga šta je predmet prodaje,
4. Polje: Općina - treba da sadrži šifru općine prebivališta - sjedišta uplatioca,
5. Polje: Poreski period - treba da odgovara datumu uplate,
6. Polje: Budžetska organizacija - popuniti u skladu sa instrukcijom institucije koja vrši prodaju stalnog sredstva
7. Polje: Poziv na broj - popuniti u skladu sa instrukcijom institucije koja vrši prodaju stalnog sredstva. Ukoliko institucija koja vrši prodaju stalnog sredstva ne zahtijeva popunjavanje ovog polja, popuniti brojevima '0'.


IX

Ova naredba će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", a stupa na snagu dana 17.03.2014. godine.

Broj 08-16-1-2300-1/14
28. februara 2014. godine
Sarajevo

Ministar
Dr. Nikola Špirić, s. r.


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo