Službene novine Federacije BiH, broj 82/15 


Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

UREDBU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM 

Član 1. 

U Uredbi o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15) u članu 3. stav (1) tačka c) riječi: "propisima koji regulišu porez na dohodak" zamjenjuju se riječima: "članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14)".U tački g) zarez i riječi: "izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko," brišu se.Na kraju tačke j) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka k) koja glasi:"k) povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima."Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.


Član 2. 

U članu 8. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:"(2) Izuzetno, poslovni subjekti čiji dnevni priliv gotovog novca ne prelazi 200,00 KM ili su udaljeni od ovlaštene organizacije 15 i više kilometara, dužni su uplatu gotovog novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, a priređivači igara na sreću, u skladu sa propisom kojim se propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su uplatu gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak.(3) Ukoliko je dnevni priliv gotovog novca ostvaren u petak, naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak, u smislu stava (1) ovog člana.(4) Uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija i vođenje blagajne ne odnosi se na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.".


Član 3. 

U članu 10. stav (1) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:"d) vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu suprotno odredbama člana 3. stav (4) ove uredbe,".Dosadašnje tač. d), e) i f) postaju e), f) i g).


Član 4. 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1429/2015 22. oktobra 2015. godine Sarajevo

Premijer Fadil Novalić, s. r. 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo