Prihodom od nesamostalne djelatnosti smatra se:
- brutoplaća koju zaposleniku isplaćuje poslodavac na osnovu ugovora o radu, odnosno radnog odnosa ili daje u stvarima, koristima, protuuslugama i/ili u vidu premija i drugih prihoda za rad obavljen prema njegovim uputama, osim prihoda iz čl. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak.


Oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti smatraju se i:

- dodatni prihodi na osnovu naknada, pomoći i sl. koje poslodavac isplati zaposlenicima iznad iznosa utvrđenih posebnim propisima (uredbom, kolektivnim ugovorom i dr.),
- plaće koje umjesto poslodavca isplati drugo lice,
- svi drugi prihodi na osnovu i u vezi sa nesamostalnom djelatnošću.


Koristi koje su primljene na osnovu nesamostalne djelatnosti ulaze u dohodak, i to:
- korištenje vozila i drugih sredstava za lične potrebe,
- smještaj, hrana kao i korištenje drugih dobara i usluga koji su besplatni ili po cijeni koja je niža od tržišne cijene,
- izmirivanje ličnih troškova od poslodavca,
- izmirivanje ili oprost dužničke obaveze od poslodavca,
- odobreni beskamatni krediti ili krediti sa kamatnom stopom koja je niža od tržišne kamatne stope. Minimalna kamatna stopa propisana stavom Federalnog ministarstva finansija = 10,03%.
(mišljenje Federalnog ministarstva finansija o visini kamatne stope na kredite i pozajmice date radnicima/uposlenicima)


Napomena: Svi prihodi radnika od nesamostalne djelatnosti koji budu bili tretirani kao koristi od strane poslodavca podliježu obračunu poreza i doprinosa kao da je riječ o plati, međutim tako uplaćeni doprinosi neće ulaziti u penziono osiguranje uposlenika pa je preporuka da se isti izbjegavaju.
U slučaju da isti budu oporezovani od strane inspekcije Porezne uprave FBiH pored gore navedenog neće se moći koristiti kao rashod prilikom obračuna poreza na dobit tj. na iste će privredno društvo platiti i 10% poreza na dobit.


Prihodi koji se ne smatraju oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti i prihodi na koje se ne plaća porez na dohodak u skladu sa članovima 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak:


5. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom

Član 5.
Prihodi koji se, u smislu ovog Zakona, ne smatraju dohotkom su:
1) prihodi na osnovu učešća u raspodjeli dobiti privrednih društava (dividende ili udjeli),
2) penzija rezidenta, bilo da je stečena u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini,
3) pomoći i druga primanja ostvarena na osnovu posebnih propisa o pravima ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, osim plaće,
4) socijalne pomoći,
5) dječiji dodatak i novčana sredstava za opremu novorođenčeta,
6) nasljedstva i pokloni na koje se porez plaća prema drugim federalnim ili kantonalnim propisima,
7) prihodi od prodaje imovine koja je korištena u lične svrhe,
8) nadoknada štete u slučaju elementarnih nepogoda,
9) osiguranje ili druga naknada štete načinjene na imovini u iznosu koji je upotrijebljen za zamjenu ili popravku oštečene imovine,
10) osvojene, odnosno dobijene nagradeu novcu, stvarima i/ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sličnim takmičenjima,
11) prihodi zaposlenika na osnovu naknada, pomoći i/ili nagrada isplaćeni od poslodavca za jedan porezniperiod najviše do iznosa utvrđenog posebnim propisom (zakonom, uredbom, kolektivnim ugovorom i dr.),
12) nagrade za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i dr. koje dodjeljuju državni organi povodom obilježavanja značajnih datuma.


6. Prihodi na koje se ne plaća porez na dohodak
Član 6.

Porez na dohodak ne plaća se na:
1) prihode na osnovu naknada za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad koji su isplaćeni na teret vanbudžetskog fonda,
2) prihode invalidnih lica koja su zaposlena u privrednom društvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida,
3) prihode na osnovu naknada za tjelesna oštećenja, umanjenu radnu sposobnost i naknada za pretrpljenu neimovinsku štetu,
4) prihode na osnovu naknada šteta zaposlenicima po osnovu posljedica nesreće na radu,
5) prihode na osnovu nagrada članovima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i nagrada za tehničko-tehnološke inovacije,
6) naknade osuđenim licima za vrijeme odsluženja kazne u odgojno-popravnim, odnosno kazneno-popravnim ustanovama,
7) prihode na osnovu stipendija učenika i studenata na redovnom školovanju,
8) prihode koje ostvare u čenici i studenti putem učeničkih i studentskih zadruga u toku jedne kalendarske godine do iznosa od četiri prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku,
9) nagrade učenicima i studentima osvojene na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema i organiziranim školskim i visokoškolskim takmičenjima,
10) dobici ostvareni učešćem u nagradnim igrama koje organiziraju privredna društva u propagandne svrhe, a koji se isključivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko tržišna vrijednost takvog dobitka nije veća od 1.000,00 KM,
11) naknade plaća isplaćenih licima za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije kriv,
12) prihode na osnovu kamate na štednju u bankama, štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, bankovnim računima (žiro račun, devizni računi i dr.) i kamate na državne obveznice.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo