Prihodi koji NISU OPOREZOVANI

U poglavlju 5, član 14. i član 15. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine FBiH br. 67/08 i 4/10) te članu 5., članu 6. i članu 10. Zakona definisani su prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnost.

Sadržaj:
1. Naknade troskova sluzbenog putovanja
2. Naknade ostalih troskova zaposlenicima
3. Prihodima od nesamostalne djelatnosti koji se ne smatraju koristima
4. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom
5. Prihodi na koje se ne placa porez na dohodak
6. Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnostiNaknade troškova službenog putovanja

 

Dnevnice za službena putovanja u zemlji u skladu sa Odlukom o visini dnevnice za sluštena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, br. 50/07, 10/08, 16/09) i uredba o naknadama troškova za službena putovanja (Službene novine FBiH br. 63/10 i 9/11)
25,00 KM

(do 01.12.2011.godine, iznos maksimlne dnevnice je iznostio 48,00 KM)
Dnevnica u zemlji kada je obezbjeđena besplatna ishrana,, u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 43/07, 3/08 i 2/09) umenjuje se za 30%

(25,00 KM - 30% = 17,50 KM)
Troškovi prijevoza na službenom putovanju U visini stvarnih troškova
Troškovi noćenja na službenom putovanju U visini stvarnih troškova, osim za noćenja u hotelima de-lux kategorije
Naknada za koristenje PRIVATNOG AUTOMOBILA u službene svrhe U visini 20% cijene jedne litre utrošenog goriva po pređenom kilometru
Naknada na ime troškova smještaja ako isti nije obezbjeđen ili se ne koristi do iznosa od 70% pripadajuće dnevnice 

Primjenjuje se od 28.01.2010.

 

 


 

DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU
MAX NEOPOREZIVI IZNOSI OD 08.06.2016.

R.B.

Naziv zemlje

Iznos dnevnice KM

1

ALBANIJA

110

2

ALŽIR

100

3

ANGOLA

140

4

ARGENTINA

120

5

ARMENIJA

100

6

AUSTRALIJA

120

7

AUSTRIJA

120

8

AFGANISTAN

100

9

BANGLADEŠ

110

10

BAHREIN

110

11

BELGIJA

120

12

BENIN

100

13

BJELORUSIJA

100

14

BOCVANA

90

15

BOLIVIJA

100

16

BRAZIL

120

17

BUGARSKA

100

18

BURKINA FASO

100

19

BURUNDI

100

20

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA

110

21

CRNA GORA

100

22

ČAD

130

23

ČEŠKA

110

24

ČILE

110

25

DANSKA

140

26

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

110

27

DŽIBUTI

110

28

EGIPAT

100

29

EKVADOR

100

30

ESTONIJA

90

31

ETIOPIJA

110

32

FILIPINI

110

33

FINSKA

120

34

FRANCUSKA

120

35

GABONSKA REPUBLIKA

100

36

GANA

120

37

GRČKA

110

38

GVAJANA

100

39

GVATEMALA

100

40

GVINEJA (PAPUA NOVA GVINEJA)

100

41

GVINEJA (REPUBLIKA EKVATORIJALNA GVINEJA)

120

42

GVINEJA (REPUBLIKA GVINEJA)

100

43

GVINEJA BISAO (REPUBLIKA GVINEJA BISAO)

120

44

HAITI

120

45

HONDURAS

100

46

HONG KONG

140

47

HRVATSKA

110

48

INDIJA

100

49

INDONEZIJA

110

50

IRAK

100

51

IRAN

100

52

IRSKA

130

53

ISLAND

150

54

ITALIJA

120

55

IZRAEL

130

56

JAPAN

150

57

JEMEN

100

58

JORDAN

110

59

JUŽNA KOREJA (REPUBLIKA KOREJA)

130

60

KAMBODŽA

90

61

KAMERUN

110

62

KANADA

120

63

KATAR

110

64

KENIJA

110

65

KINA

130

66

KIPAR

110

67

KOLUMBIJA

110

68

KONGO

130

69

KOSTARIKA

110

70

KUBA

100

71

KUVAJT

110

72

LAOS

90

73

LESOTO

90

74

LETONIJA

100

75

LIBANON

100

76

LIBERIJA

100

77

LIBIJA

100

78

LITVANIJA

110

79

LUKSEMBURG

130

80

MAĐARSKA

100

81

MADAGASKAR

100

82

MAKEDONIJA

90

83

MALAVI

100

84

MALEZIJA

90

85

MALI

100

86

MALTA

100

87

MAROKO

100

88

MAURITANIJA

100

89

MEKSIKO

100

90

MIJANMAR

100

91

MONGOLIJA

110

92

MOZAMBIK

120

93

NAMIBIJA

90

94

NEPAL

90

95

NIGER

110

96

NIGERIJA

120

97

NIKARAGVA

100

98

NIZOZEMSKA

130

99

NORVEŠKA

130

100

NOVI ZELAND

130

101

NJEMAČKA

120

102

OBALA SLONOVAČE

130

103

OMAN

110

104

PAKISTAN

100

105

PANAMA

100

106

PARAGVAJ

100

107

PERU

100

108

POLJSKA

100

109

PORTORIKO

90

110

PORTUGAL

110

111

RUANDA

110

112

RUMUNIJA

100

113

RUSKA FEDERACIJA

120

114

SAD

130

115

SALVADOR

100

116

SAO TOME I PRINCIPE

100

117

SAUDIJSKA ARABIJA

110

118

SEJŠELI

130

119

SINGAPUR

130

120

SIJERA LEONE

100

121

SIRIJA

100

122

SJEVERNA KOREJA (DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA)

100

123

SLOVAČKA

110

124

SLOVENIJA

110

125

SOMALIJA

90

126

SRBIJA

100

127

SUDAN

110

128

SURINAM

100

129

ŠPANIJA

120

130

ŠRI LANKA

100

131

ŠVEDSKA

130

132

ŠVAJCARSKA

150

133

TAJLAND

110

134

TAJVAN

130

135

TANZANIJA

100

136

TOGO

110

137

TRINIDAD I TOBAGO

110

138

TUNIS

90

139

TURSKA

110

140

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

120

141

UGANDA

100

142

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

140

143

UKRAJINA

110

144

URUGVAJ

130

145

VENECUELA

90

146

VIJETNAM

110

147

DR KONGO

90

148

ZAMBIJA

100

149

ZIMBABVE

100

150

SVE DRUGE DRŽAVE

90

 
Ako primanje koja se isplaćuju zapolenicima prelaze gore navedene iznose koji se ne oporezuju, razlika se smatra prihodom od nesamostalnog rada (član 10. Zakona) i poliježu obračunu i plaćanju poreza i doprinosa.

Naknade ostalih troškova zaposlenicima

 

Naknada troškova prevoza na posao i sa posla u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prevoza
Naknada troškpva prezova na posao i sa posla u slučaju korišćenja vlastitog automobila saglasno unutrašnjim aktima u visini od 20% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji
Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini do 2% od prosječne neto plate u Federaciji prema posljednjem statističkom objavljenom podatku
Naknada za smještaj rukovodećih državnih službenika pod uslovima iz člana 23. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate ("Službene novine Federacija BiH", br. 34/04, 56/04, 68/05 i 33/06), u visini 300,00 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 50% od prosječne mjesečne plate ostvarene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Naknada za smještaj rukovodilaca federalnog organa izvršne vlasti (premijera, zamjenika premijera i ministara Vlade Federacije BiH), pod uslovima iz čl. 27. i 28. Uredbe iz prethodne tačke, u visini od 500 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 70% od prosječne mjesečne plate ostvarene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Naknada za rad na terenu (terenski dodatak) pod uslovom da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje duže od 20 dana neprekidno, i to:
20% od iznosa propisane dnevnice, ako su na terenu obezbjeđeni smještaj i ishrana od strane poslodavca
do visine propisane dnevnice ako je na terenu obezbeđen samo smještaj
do 70% iznosa propisane dnevnice, ako je na terenu obezbjeđena samo ishrana
Regres za godišnji odmor u visini prosječne neto plate u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate ili u visini 70% plate zaposlenika utvrđene rješenjem o plati, isplaćene u posljednja tri mjeseca
Otpremnina prilikom odlaska u penziju u visini šest neto plata zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plata u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika
Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu, shodno članu 10. stav (4), tačka 6) Zakona, ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko je isplaćena zaposleniku do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca - isplatioca otpremnine,
Naknade troškova liječenja teško obolelih zaposlenika i članova njegove uže porodice, shodno članu 24. stav (5) Zakona o porezu na dohodak, u visini stvarnih troškova prema dokumentaciji
Naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova njegove uže porodice, kao i smrti penzionisanog zaposlenika, u visini stvarnih troškova sahrane, a najviše četiri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna četiri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati naknade.
 
Pokloni, shodno članu 10. stav (4) tačka 5. Zakona, koje poslodavci daju zaposleniku u novcu stvarima, uslugama ili pravima, povodom državnih i vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl., ne podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon

 

Ako primanje koja se isplaćuju zapolenicima prelaze gore navedene iznose koji se ne oporezuju, razlika se smatra prihodom od nesamostalnog rada (član 10. Zakona) i poliježu obračunu i plaćanju poreza i doprinosaPrihodima od nesamostalne djelatnosti ne smatraju se koristi

Prihodima od nesamostalne djelatnosti ne smatraju se koristima koje poslodavac daje zaposleniku, a koje su u interesu obavljanja djelatnosti i to:
- posebna radna odjeća sa znakom poslodavca,
- posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa,
- sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene,Prihodi koji se ne smatraju dohotkom

Prihodi koji se, u smislu Zakona o porezu na dohodak, ne smatraju dohotkom su:
- prihodi na osnovu učešća u raspodjeli dobiti privrednih društava (dividende ili udjeli),
- penzija rezidenta, bilo da je stečena u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini,
- pomoći i druga primanja ostvarena na osnovu posebnih propisa o pravima ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, osim plaće,
- socijalne pomoći, primanja odnosno donacije koje fizička lica ostvaruju po osnovu darovanja pravnih i fizičkih lica za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavka lijekova i ortopedskih pomagala), koja nisu plaćena osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem,
- dječiji dodatak i novčana sredstava za opremu novorođenčeta,
- nasljedstva i pokloni na koje se porez plaća prema drugim federalnim ili kantonalnim propisima,
- prihodi od prodaje imovine koja je korištena u lične svrhe,
- nadoknada štete u slučaju elementarnih nepogoda,
- osiguranje ili druga naknada štete načinjene na imovini u iznosu koji je upotrijebljen za zamjenu ili popravku oštečene imovine,
- osvojene, odnosno dobijene nagrade u novcu, stvarima i/ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sličnim takmičenjima,
- prihodi zaposlenika na osnovu naknada, pomoći i/ili nagrada isplaćeni od poslodavca za jedan porezni period najviše do iznosa utvrđenog Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak,
- nagrade za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i dr. koje dodjeljuju organi vlasti povodom obilježavanja značajnih datuma.Prihodi na koje se ne placa porez na dohodak

Porez na dohodak ne plaća se na:
- prihode na osnovu naknada za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad koji su isplaćeni na teret vanbudžetskog fonda,
- prihode invalidnih lica koja su zaposlena u privrednom društvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida,
- prihode na osnovu naknada za tjelesna oštećenja, umanjenu radnu sposobnost i naknada za pretrpljenu neimovinsku štetu,
- prihode na osnovu naknada šteta zaposlenicima po osnovu posljedica nesreće na radu,
- prihode na osnovu nagrada članovima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i nagrada za tehničko-tehnološke inovacije,
- naknade osuđenim licima za vrijeme odsluženja kazne u odgojno-popravnim, odnosno kazneno-popravnim ustanovama,
- prihode na osnovu stipendija učenika i studenata na redovnom školovanju, a najviše do iznosa od 75% prosječne neto plaće po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku,
- prihode koje ostvare učenici i studenti putem učeničkih i studentskih zadruga u toku jedne kalendarske godine do iznosa od četiri prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku,
- nagrade učenicima i studentima osvojene na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema i organiziranim školskim i visokoškolskim takmičenjima, do visine dvije prosječne neto plaće po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku,
- dobici ostvareni učešćem u nagradnim igrama koje organiziraju privredna društva u propagandne svrhe, a koji se isključivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko tržišna vrijednost takvog dobitka nije veća od 1.000,00 KM,
- naknade plaća isplaćenih licima za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije kriv,
- prihode na osnovu kamate na štednju u bankama, štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, bankovnim računima (žiroračun, devizni računi i dr.) i kamate na državne obveznice.Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti

Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podliježu oporezivanju su:
- pomoć za gubitke nastale kao posljedica elementarnih nepogoda i pomoći po osnovu ozljeda i bolesti koje isplaćuje poslodavac zaposleniku ili članu njegove porodice do visine utvrđene posebnim propisima,
- hrana koju poslodavac osigurava zaposlenicima u svojim prostorijama do vrijednosti naknade za topli obrok utvrđene posebnim propisima,
- smještaj koji poslodavac osigurava zaposleniku na mjestu gdje se obavlja djelatnost, ako je neophodno korištenje smještaja za zaposlenika s ciljem obavljanja radnog zadatka,
- smještaj i plaćanje troškova smještaja osiguranog za javne dužnosnike zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavništvima u inozemstvu i druge naknade isplaćene do visine utvrđene posebnim propisima,
- poklon(i) koje poslodavci daju zaposleniku jedanput ili više puta u toku poreznog perioda povodom državnih i/ili vjerskih praznika ili jubileja firme, čija ukupna vrijednost nije viša od 30% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku,
- otpremnine u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa članom 100. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Općim kolektivnim ugovorom.0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo