IZDVAJAMO

Prosječna neto i bruto plata u FBIH

 

Prosječna neto plata u FBIH kao osnov za obračun dozvoljenog neoporezivog iznosa naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), troškova odvojenog života, regresa, otpremnine, naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova njegove uže porodice, jubilarnih nagrada, poklona, stipendija, nagrade učenicima i studentima osvojene na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema i organiziranim školskim i visokoškolskim takmičenjima

Broj radnih dana u 2015.godini

 

Broj (fond) radnih sati, broj radnih dana, državni praznici i vjerski praznici za 2015.godinu

Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

 

Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda tj. prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe, koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo