Amortizacija
Najviše stope amortizacije koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod, a u skladu sa Zakono o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak

 

 

Broj radnih dana (sati) u 2015.godini
Broj (fond) radnih sati, radni dana, državni i vjerski praznici za 2015.godinu

 

 

Broj radnih dana (sati) - 2010 do 2015 godini
Broj (fond) radnih sati, radni dana za 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 godinu

 

 

Dohodak od nesamostalne djelatnosti - OPOREZIVI
Dohodkom od nesamostalne djelatnosti u smislju Zakona o porezu na dohodak smatra se Prihodom od nesamostalne djelatnosti smatra se: brutoplaća koju zaposleniku isplaćuje poslodavac naosnovu ugovora o radu, odnosno radnog odnosa ili daje u stvarima, koristima, protuuslugama i/ili u vidu premija i drugih prihoda za rad obavljen prema njegovim uputama, osim prihoda iz člana 5. i 6. Zakona

 

 

Dohodak od nesamostalne djelatnosti - NEOPOREZIVI
U poglavlju 5, član 14. i član 15. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine FBiH br. 67/08 i 4/10) te članu 5., članu 6. i članu 10. Zakona definisani su prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnost.

Naknade troskova sluzbenog putovanja
Naknade ostalih troskova zaposlenicima
Prihodima od nesamostalne djelatnosti koji se ne smatraju koristima
Prihodi koji se ne smatraju dohotkom
Prihodi na koje se ne placa porez na dohodak
Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti

 

 

Slika
Nakna za opće korisne funkcije šuma
Naknada za općekorisne funkcije šuma plaćaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji FBiH. Obračunava se na ukupan prihod društva po kantonalnim/županijskim propisima

 

 

Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2015.godinu
Slobodna zanimanja, samostalne djelatnosti obrta, samostalne djelatnosti u porljuprivredi i šumarstvu ...
Osnovice za obračun za 2015.godinu, 2014.godinu i 2013.godinu

 

 

Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO osiguranje za lica osigurana u odrađenim okolnositam
rada u drugom preduzecu i drugom pravnom licu, u smislu propisa o radnim odnosima;
obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika i studenata u toku sticanja obrazovanja i odgoja; 
obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu;
društveno organiziranog omladinskog radnog angažiranja - oblici zadrugarstva učenika, studenata i nezaposlene omladine;
stručnog osposobljavanja za rad djece sa teškoćama u razvoju;
učestvovanja u akcijama spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća …

 

 

Plaća - Najniža propisana
Najniža bruto i neto satnice propisane su Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i Odlukom Vlade Federacije

Naslov

Podnaslov

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda tj. prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe, koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Porez na dobit, porez po odbitku, porez na promet, doprinosi, kazne, naknade i takse te ostali neporezni prihodi

 

 

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritorji Federacije Bosne i Hercegovine

STAVLJEN VAN SNAGE 08.08.2020 KADA JE STUPIO NA SNAGU 
PRAVILNIK O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda tj. prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe, koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Porez na dobit, porez po odbitku, porez na promet, doprinosi, kazne, naknade i takse te ostali neporezni prihodi

 

 

Prosječna neto i bruto plata u FBiH
Prosječna neto plata u FBIH kao osnov za obračun dozvoljenog neoporezivog iznosa naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), troškova odvojenog života, regresa, otpremnine, naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova njegove uže porodice, jubilarnih nagrada, poklona, stipendija, nagrade učenicima i studentima osvojene na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema i organiziranim školskim i visokoškolskim takmičenjima

 

 

Standardna klasifikacija zanimanja (SKZ) u FBiH
Standardna klasifikacija zanimanja (SKZ) u FBiH

 

 

UPLATNI RAČUNI ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE
NAREDBA O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE/PRISTOJBE

Vanjsko Trgovinska Komora BiH - Odluka o visini članarine

 

Odluka o visini članarine VTK za 2015.godinu

Ekonomski pokazatelji Svjetska banka

 

Ekonomski pokazatelji Svjetska banka
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo